MASSINVANDRINGEN. Idag dömdes fem invandrare för ungdomsrånen i Nacka. Fyra av dem var afrikaner och den femte östeuropeisk invandrare.

Under perioden den 4–14 december 2017 begicks i Nacka och Stockholm ett stort antal rån mot unga personer. Rånen gavs stor uppmärksamhet i medierna, men inga signalement släpptes av polisen.

Tillvägagångssättet vid de flesta gärningstillfällena var i stort detsamma. Gärningsmännen fick genom hot om våld, ibland använde de även lätt våld eller visade en kniv, brottsoffren att lämna över sådant som dyrbara jackor och mobiltelefoner som är särskilt populära hos ungdomar samt annan egendom av visst högre värde. Vidare framkom att det rörde sig om flera gärningsmän som agerade tillsammans och av målsägandena hade polisen fått reda på att det framförallt var unga afrikanska pojkar i ungefär 15-årsåldern.

Ett tips ledde Nacka-polisen till två av ungdomarna den 15 december 2017 och utifrån det växte utredningen till att omfatta sammanlagt fem misstänkta. Utredningen har resulterat i ett åtal med åtta åtalspunkter, sju målsäganden och fem tilltalade.

Idag dömde Nacka tingsrätt Abdallah Jeng (20010616-6937), Tremayne Koki (20010727-2999), Cheikh Sosseh (19990305-5938), Tyrone Koki (20020816-6835) och  Jazz Lipinski (20020906-6919) skyldiga för rån. En del av ungdomarna dömdes bara för ett rån och andra för flera. Några av dem dömdes även för olaga hot och övergrepp i rättssak.

Jeng dömdes för två fall av rån till 150 timmars ungdomstjänst. Tremayne Koki dömdes för olaga hot och fyra fall av rån till fyra månaders sluten ungdomsvård. Sosseh dömdes för olaga hot, övergrepp i rättssak och fem fall av rån till skyddstillsyn och tre månaders fängelse. Tyrone Koki dömdes för rån till ungdomsvård och 70 timmars ungdomstjänst. Jazz Lipinski dömdes för rån till 110 timmars ungdomstjänst. Skadestånden till brottsoffren låg på mellan 12 000 och 18 000 kronor.

En 16-årig pojke som blev rånad av gänget berättar i för rätten vad han råkade ut för:

Han hade slutat skolan för dagen och skulle vid 16-tiden ta sin moped då ett gäng killar, ca sju stycken, kom fram till honom varefter tre av killarna var aktiva och började hota honom. Någon av dem tog hans startnyckel och kastade den på marken som han dock senare
fick tillbaka. En av killarna, Cheikh Sosseh, ville ha hans mobil och rotade i hans ryggsäck och i hans fickor. Cheikh Sosseh sa till honom att logga ut på mobilen men det blev något fel och Cheikh Sosseh tog då med en hand ett grepp om hans hals. En av de andra slog slag som träffade honom i nacken och en tredje ville ha hans plånbok. I samband med detta hotade killarna med kniv men han såg ingen kniv, däremot upptäckte han senare en reva på sin jacka som inte hade funnits där tidigare. Gänget lämnade platsen men en av killarna, Cheikh Sosseh, kom strax därefter tillbaka och sa till honom att om han berättade för någon om det som hade hänt skulle det bli problem. Cheikh Sosseh sa också att han visste vad Markus heter och att han skulle döda Markus om denne sa något till polisen.

Gällande påföljderna så resonerade rätten så här:

Vart och ett av rånen har för en vuxen person ett straffvärde på ca ett års fängelse och motsvarande vad avser olaga hot och övergrepp i rättssak ca tre månaders fängelse. Härav följer att straffvärdet för Cheikh Sossehs brottslighet för en vuxen person är fängelse ca tre år, för Tremayne Koki fängelse ca två år, Abdallah Jeng ca 1,5 år och de två övriga ca ett års fängelse. Med den straffreducering som ska göras med hänsyn till de tilltalades ålder blir
straffmätningsvärdet för Cheikh Sosseh fängelse 1,5 år, Tremayne Koki fängelse ett år, Abdallah Jeng fängelse åtta månader och för de två övriga fängelse fyra månader. Utifrån denna beräkning gör tingsrätten följande ställningstaganden vad avser
val av påföljd.

Cheikh Sosseh (18 år vid gärningstillfällena) ska dömas för fem fall av rån, ett olaga hot och ett övergrepp i rättssak som för hans del ska resultera i fängelse ett år och sex månader. Han förekommer sedan tidigare under två avsnitt i belastningsregistret och som avser åtalsunderlåtelse för förberedelse till stöld respektive stöld. Han har av frivården bedömts vara naiv och mycket lättledd och risken för återfall i brott har bedömts vara förhöjd. Det föreligger därmed ett övervakningsbehov och frivården har ansett att skyddstillsyn är den mest adekvata påföljden för honom. Enligt frivården kommer en eventuell skyddstillsyn att innehålla regelbundna handläggarsamtal med fokus på umgänge och kriminalitet och en övervakare kommer att stödja Che-
ikh Sosseh i prosociala aktiviteter. Det har också framkommit att han under häktningstiden inlett en regelbunden kontakt med socialtjänsten vilket inte kan uppfattas som annat än seriöst från hans sida. Med hänsyn till vad som sålunda framkommit finner tingsrätten, om än med viss tvekan, att det finns förutsättningar för att med stöd av bestämmelserna i 28 kap. 3 § brottsbalken bestämma påföljden till skyddstillsyn med fängelse tre månader, varvid fängelsestraffet ska anses till fullo verkställt genom den tid han har varit frihetsberövad som anhållen och häktad. Det måste också ges en föreskrift om att Cheikh Sosseh ska följa de föreskrifter som frivården bestämmer om vad han ska följa inom ramen för skyddstillsynen i form av bl.a. samtal eller andra åtaganden som frivården finner erforderliga.

Tremayne Koki (16 år vid gärningstillfällena) ska dömas för fyra fall av rån och olaga hot vid ett tillfälle och straffmätningsvärdet för hans del är alltså ett år. Han förekommer sedan tidigare under ett avsnitt i belastningsregistret och som avser en straffvarning för snatteri i oktober 2016. Av den utredning som Socialtjänsten i Upplands Väsby kommun har gjort beträffande Tremayne Koki framgår att han ställt sig negativ till ungdomstjänst och att det enligt socialtjänstens bedömning inte föreligger vårdbehov eller särskilt behov av andra åtgärder i dagsläget. Vid sådana förhållanden får, med hänsyn till den allvarliga brottslighet det varit fråga om och här aktuellt straffvärde, sådana synnerliga skäl anses föreligga att förutsättningarna för sluten ungdomsvård är uppfyllda. På grund härav och eftersom några särskilda skäl däremot inte heller föreligger, finner tingsrätten att påföljden ska bestämmas till sluten ungdomsvård.

Abdallah Jeng (16 år vid gärningstillfällena) ska dömas för rån vid två tillfällen med ett straffmätningsvärde om fängelse åtta månader. Han förekommer inte i belastningsregistret. Socialtjänsten i Upplands Väsby kommun har som sin bedömning angett att man inte har någon oro för hans livsutveckling i dagsläget eftersom han har en fungerande skol- och hemsituation och att han anses som lämplig att fullgöra ungdomstjänst vilket han också ställt sig positiv till. Påföljden bestäms därför till ungdomstjänst motsvarande det straffvärde som angetts för hans del

Jazz Lipinski (15 år vid gärningstillfället) ska dömas för rån vid ett tillfälle och straffmätningsvärdet för hans del är fängelse fyra månader. Han förekommer sedan tidigare under ett avsnitt i belastningsregistret och som avser en straffvarning i oktober 2017 för en ringa stöld. Det har förekommit vissa problem kring Jazz Lipinskis person och personliga förhållanden i övrigt och enligt Socialtjänsten i Värmdö kommun finns en kvarstående oro för hans beteende. Socialtjänsten har dock ansett att ungdomstjänst är en adekvat åtgärd. Tingsrätten delar den bedömningen.

Tyrone Koki (15 år vid gärningstillfället) ska dömas för rån vid ett tillfälle och straffmätningsvärdet för hans del är fängelse fyra månader. Han förekommer inte i belastningsregistret men enligt uppgift under huvudförhandlingen dömdes han nyligen för ringa stöld till dagsböter. Även beträffande honom har Socialtjänsten i Upplands Väsby kommun gjort en utredning och har bedömt att det föreligger ett vårdbehov utifrån att brottet är av allvarlig karaktär och att Tyrone Koki, utifrån vad som anges i ett upprättat ungdomskontrakt som han har godkänt, behöver förstå konsekvenserna genom samtal hos socialtjänstens öppenvård för att förebygga fortsatt brottslighet. Ungdomskontraktet innebär att Tyrone Koki ska ges strukturerat samtalsstöd av ungdomsbehandlare och ska innefatta inledande tre bedömningssamtal som sedan ska utmynna i en behandlingsform med minst tio samtalssessioner,
t.ex. ”Ett Nytt Vägval” eller ”ART”. Samtal ska genomföras minst en gång per vecka. Tingsrätten delar socialtjänstens påföljdsförslag och påföljden bestäms därför till ungdomsvård som dock måste förenas med visst antal timmar ungdomstjänst.

Åklagaren yrkade inte på att någon av de dömda skulle utvisas eftersom de alla är födda i Sverige eller har bott här sedan de var små.

Källa:
Nacka TR B 432-18 Dom 2018-05-17


  • Publicerad:
    2018-05-17 17:26