Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Antalet “förintelseöverlevare” kan komma att öka dramatiskt

Av Redaktionen, 2020-02-16
redaktionen@nordfront.se

JUDISK MAKT. Staten New York i USA har sedan många år en utökad definition av begreppet ”förintelseöverlevare”.

Numera kan fler judar bli förintelseöverlevare om de vill.

Enligt en policy i den judetäta amerikanska staten New York State har begreppet ”förintelseöverlevare” efter hand utökats till nya målgrupper. Det handlar inte ”bara” om barn, barnbarn, barnbarnsbarn och barnbarnbarnsbarn till judar som påstås ha gått upp i rök i europeiska arbetsläger – så kallade ”dödsläger” – under andra världskriget.

Även representanter för intressen med påstådda rötter i tiden för andra världskriget räknas som ”förintelseöverlevare”.

Dessa representanter kan vara enskilda judar med påstådd historisk koppling till judar som dog eller på andra sätt diskriminerades eller drabbades av någon form av ogillande under tiden för ”förintelsen”, men även aktörer som försvarar avlidnas och/eller trakasserade judars intressen.

Fördelen med denna definition av förintelseöverlevare är att judar nu kan kräva olika former av ekonomiskt skadestånd och ersättning som kompensation för det lidande och den död som käranden åberopar för döda judars räkning, oavsett hur dessa har dött.

Lagen är en statlig försäkringslag. Artikel 27 i denna lag reglerar judars möjlighet att åberopa kompensation för ”förintelsen” (fritt översatt):

Med Förintelseoffer avses varje person eller fordringsägare, fastighetsarvinge, efterkommande, överlevande, förmånstagare eller annan person som företräder sådan efterträdare som har förlorat sitt liv eller hans eller hennes egendom som ett resultat av diskriminerande lagar, policyer eller handlingar riktade mot tydligt utpekade grupper baserat på ras, religion, etnicitet, sexuell läggning eller nationellt ursprung, oavsett om sådan person faktiskt var medlem av någon av de uppräknade grupperna eller på grund av att en sådan person hjälpt eller påståtts ha hjälpt en sådan ovan nämnd grupp, mellan den 1 januari 1929 och 31 december 1945 i områden som var utsatta för nazistiska influenser, som dessa definieras i underavsnitt F av detta avsnitt.

Person som kontrollerar förvaltningsbolag, holdingbolagsagglomerat och andra former som om omnämns i denna artikel, men som icke annars definieras, skall ha samma betydelse som de har i Artikel 15 av detta kapitel.

Med Försäkringspolicy avses varje form av försäkringsliknande policy liknande varje form av försäkring auktoriserade när som helst i New York,  mellan och inklusive åren 1929 och 1945, lagligen auktoriserade då försäkringspolicyer såldes under angiven tid, inklusive men ej begränsat till någon form av liv-, olycksfalls-, hälso-, egendoms-, dödsfalls-, utbildnings-, eller gåvoförsäkring.

Lagen gäller även om den i något fall skulle förklaras icke gällande
Om en jude har fått utstå diskriminering vid någon tidpunkt mellan de angivna åren – utan att ha dött – är den personen en ”förintelseöverlevare”. Det räcker därmed att en person som har befunnit sig i ett område vilket har stått under tyska statens inflytande har sagt något elakt till juden under de angivna åren för att den kränkte juden ska kunna åberopa ersättning som förintelseöverlevare.

Detta gäller alltså inte enbart den person som utsatts för elakheten; det gäller även för dennes efterkommande eller annan person eller förvaltningsbolag som företräder dennes intressen. Vidare:

Severabilityklausul: Om något ord, klausul, betydelse, avsnitt, underavsnitt, eller del av denna artikel av någon domstol skulle förklaras ogiltig, skall ett sådant domslut inte påverka, förminska eller ogiltigförklara återstoden av dessa, utan begränsas till att enbart ha påverkan på det ord, klausul, betydelse, avsnitt, underavsnitt, eller del av denna artikel som direkt åsyftas.

Vid förekommande tvist då ett domslut fattas, deklareras härvid att det är lagskrivningens avsikt att denna artikel skulle ha vunnit laga kraft även om sådana förbehåll inte har inkluderats.

Detta innebär att även om någon domstol skulle få för sig att bestrida denna ”försäkringspolicy”, får den inte förkasta hela anspråkskravet som den ”förfördelade” juden åberopar.

Denna lag som gäller för New York State har tidigare inte varit allmänt känd i större omfattning. Frågan är hur många andra liknande lagar till judars fördel det finns i USA och i Europa.

Plausibla ”förintelseoffer”
Det är vanligt att människor på lösa grunder hittar på att deras släktingar dödats i ”förintelsen”. Som exempel blev judinnan Katerina Janouch i Sverige för ett år sedan avslöjad som förintelselögnerska.

Den tyske bloggaren Marie Sophie Hingst vann priset Guldbloggaren för sina vittnesmål om sin släkts undergång i Auschwitz, trots att varken hon eller hennes äldre släktingar var judar och ingen av dem tvingades arbeta i Auschwitz.

Hon hade också skickat sin släktforskning till förintelsemuseet Yad Vashem i Israel, och hennes ”förintelsedöda” släktingar togs upp av museet som offer för ”förintelsen”. När bluffen avslöjades i somras anmälde tyska myndigheter det inträffade till Yad Vashem som tog bort Hingsts uppgifter. Den falska judinnan försjönk i en av hennes återkommande depressioner och begick självmord.

I januari lät New York-konstnären Ari Richter publicera en längre seriestripp för den judiska tidningen Tablet med rubriken ”Aldrig mer skall jag besöka Auschwitz”.

Vid sitt besök i Auschwitz tyckte han att det dels var för mycket folk som trängdes – arbetslägret är nämligen Polens största turistmagnet, vilket judar brukar tycka är bra och trots att han själv bor i folktäta New York – och dels att de pratade för mycket om polacker och hur de led under kriget istället för om judarnas lidande. Judarna borde ha exklusiv rätt till förintelselidandet, anser Richter. Dessutom pratade många besökare vid Auschwitz på en massa obegripliga språk, så det var svårt att känna sig hemma där.

Kollage från konstnären Ari Richters tecknade vittnesmål från sitt Auschwitz-besök. Klicka på bilden för att komma till Tablet och läsa seriestrippen.

Richter är frustrerad över de hårda regler som Yad Vashem påstås ha för att uppföra avlidna släktingar som ”förintelseoffer”. Han tror sig ha bevis för att några av hans släktingar mördats där, trots att det som i Marie Sophie Hingsts fall räckte att skicka in sina falska uppgifter. Efter hand lägger Richter till allt fler släktingar på sin lista.

Han erkänner dock att han inte har bevis för att dessa verkligen har mördats i Auschwitz, men eftersom andra släktingar har mördats där, är det inte mer än rimligt att anta att även alla andra släktingar han har på sin lista också mördats i Auschwitz. Problemet för honom är att han misstror Yad Vashem med att erkänna alla dessa släktingar som mördade i ”förintelsen”.

Eric StrikerThe Right Stuff berättar att skadeståndskraven som riktas mot Tyskland ökar varje år. Förra året, säger Striker, var det en liten grupp judar boende i Algeriet som fick motsvarande 80 miljoner dollar av tyska staten som kompensation för judars lidande i andra världskriget. Dessa människor hade inte sett en enda dag av kriget från sin plats i Algeriet. Ändå skulle de ”kompenseras” enligt de årliga förhandlingarna om skadestånd till ”nazismens offer”.

I och med att definitionen av förintelseöverlevare breddats i New York – och vem vet på vilka fler platser – kan man vänta sig att en ny skara ”förintelseöverlevare” kommer att göra anspråk på ersättning för ”ekonomisk förlust”, ”förlorad egendom” eller förlorad livskvalitet. Även om dessa ”försäkringslagar” inte är kända av den stora allmänheten, är det inte orimligt att anta att de judiska församlingarna har koll på dem.

Källor:
2017 New York Laws, ISC – Insurance, Article 27 – Holocaust Victims Insurance Act of 1998
Strike & Mike episode 96: Shark Week, Poland
Never again will I visit Auschwiz


  • Publicerad:
    2020-02-16 14:50