Dagens datum 13 april Idag den 13 april 1876 föddes den svenska hälsorörelsens grundare Are Waerland i den idylliska lilla finlandssvenska staden Ekenäs, norr om Hangö.

Are Waerland föddes som son i en välbärgad familj där både fadern och modern försörjde sig som köpmän och handlare. Under denna tid styrdes Finland av den ryske tsaren Nikolaj II och Are blev därför först engagerad i motståndsrörelsen, bland annat smugglade han in oppositionstidningen Fria Ord (utgiven av Sveriges Nationella Förbund) från tryckeriet i Sverige.

Sina teorier om hälsa grundade Are Waerland framförallt på sin intuition, varför dessa inte alla gånger visade sig vara vetenskapligt hållbara. Han strävade dock efter att förankra teorierna i de senaste vetenskapliga rönen, och studerade därför flitigt hälsorelaterade ämnen på högre läroverk.

Are Waerlands hälsofilosofi var att sjukdomar som regel uppstår pga livsföringsfel. En frisk kropp står oftast emot sjukdomar men en kropp som är ”sjuk” på grund av livsföringsfel drabbas av sjukdomarna. Därför skall man hålla kroppen sund och i form för att undvika sjukdom. De flesta sjukdomar var alltså enligt Are Waerland självförvållade. Han hävdade:

Vi har inte med sjukdomar att göra utan med livsföringsfel. Avskaffa livsföringsfelen och sjukdomarna försvinner av sig själva. Våra organ har under årmiljoner utvecklats i harmoni med den omgivande naturen. De är inte anpassade till stillasittande inomhusliv och koncentrerad industrikost. Genom att återge våra liv optimala faktorer fungerar livet optimalt.

1938 grundade Are Waerland Allnordiskt förbund för Folkhälsa som blev till Hälsofrämjandet, och 1940 tidskriften Solvikingen som nu heter Hälsa. Are Waerlands favoritkost var kruska, en sorts gröt som man kokar ihop av russin, vetekli, havregryn och vatten och som serveras tillsammans med mjölk och äppelmos. I övrigt rekommenderade han en lakto-vegetarisk kost.

Are Waerland menade att det var de nordiska folkens livsföring och livsfilosofi som under tusentals år genom avel byggt upp nordbornas hälsa. I sin mest kända bok, I sjukdomarnas häxkittel, skriver han:

I hela den nordiska gudaskaran finns ej en enda gud, som är beskyddare av läkekonsten. Detta har en djup betydelse. Om ett nyfött barn var livsodugligt, så utsattes det i skogen för att för alltid somna in i naturens armar. Våra förfäder skämdes lika mycket över plågor och sjukdomar som över ålderdomssvaghet och orkeslöshet. De tålde helt enkelt inga krämpor hos sig själva eller hos sin omgivning.

I hägnet av dessa gudar uppstod i Norden ett släkte, vars like världen aldrig skådat - fysiskt, psykiskt och moraliskt.

Det är på det "hälso-kapital", som våra nordiska förfäder samlade, som deras efterkommande under trettio generationer och i mer än tusen år dragit växlar.

För närvarande är hela den nordiska rasen degenererad genom oriktiga livsföringsprinciper och urspårad i sitt innersta väsen genom en oriktig livsåskådning.

Det är fara värt, att den blir bortsopad från jordens yta, om icke en revolution igångsättes. - Inte en social eller industriell revolution, som har med pengar, hopade i bankvalv, byggnader, skepp och maskiner att göra, utan en fysisk och moralisk revolution, som gäller andra skatter, nämligen det hälsokapital, som ligger i sunda kroppsvävnader, i ett friskt blod och en stark benstomme, samt i en själslig struktur, som alstrar friska sinnen och starka karaktärer, för vilka sjukdom är neslig och fruktan okänd.

Ett av sjukdomens kännetecken är, att den alltid alstrar en motsvarande syn på livet, ägnad att i likhet med de bakterier, som slå sig ned i en sjuk kropps vävnader och organ, påskynda dess förfall och sätta en gräns för dess tillvaro. Naturens filosofi överensstämmer fullständigt med våra förfäders. Dess mål är att frambringa en allt fullkomligare människotyp, inte den typ, som kännetecknar ett folk i förfall. Och dess mening var aldrig att gynna det svaga.

Några exempel på Are Waerlands många böcker är Våld och lag – scener från februarirevolutionen i Finland 1899 (1902), Vägen till kroppslig och andlig hälsa (1915), Idealism och materialism (1924), I sjukdomarnas häxkittel (1934), Vår urgrund (1937), Död åt det vita socker – liv åt de vita folken (1938), Hälsans utvalda folk (1941), Kvinnan och tobaken (1942), Vi och våra gudar (1943), Der Weg zu einer neuen Menschheit (1953).

Video:


”Jag grundar min uppfattning i främsta rummet på naturens vittnesbörd…”

Länkar:
Boken I sjukdomarnas häxkittel
Hälsofrämjandets sida om sin grundare Are Waerland
Tidskriften Hälsas sida om sin grundare Are Waerland