DEBATT. EU-kommissionen har föreslagit att göra stora åtstramningar i vapenlagstiftningen i samtliga EU-länder. Åtstramningarna skadar inte bara jägare och sportskyttar utan även vårt kulturarvet menar kritiker.

museeum

En av Sveriges största vapensamlingar finns på Beredskapsmuseet utanför Helsingborg i Skåne.

Genom att göra åtstramningar i det så kallade vapendirektivet vill EU-kommissionen förbjuda och förverka många typer av halvautomatiska jakt- och skyttevapen. Förslaget har retat upp både jägare och sportskyttar och Finland, Belgien, Tjeckien samt Polen har redan sagt blankt nej till att genomföra förändringarna.

Om förslaget går igenom kommer det att i praktiken göra skyttesporter som dynamiskt skytte omöjliga att fortsätta med. Vad förslaget även kommer innebära är att alla samlingar av hel- och halvautomatiska vapen skall beslagtas och förstöras, såväl privata som offentliga. Ett kulturarv kommer för alltid att gå förlorat.

Till värn för våra vapen och vår kultur
I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet påpekar vice ordförande för Svenska Vapensamlarföreningen, Jerry Andersson, och advokaten Magnus Forssman att förslaget är att likställa med vansinne:

Samhällets syfte med privat vapensamlande är att möjliggöra bevarandet av en viktig del av vårt kulturarv. Oavsett vad man tycker om vapen är de en betydelsefull del av vår historia och den kanske kraftfullaste drivkraften bakom teknikutvecklingen i världen.

Vapenmuseer är välbesökta turistmål och även en stor del av våra övriga museer har vapen i sina samlingar. EU-kommissionen kräver nu att en stor del av dessa vapen, från tiden runt 1880 och framåt, skall beslagtas av myndigheterna och förstöras. Museer kan beviljas undantag och få behålla sina vapen i deaktiverat skick men kravet på hur deaktivering utförs innebär att vapnen förstörs för all framtid. Inga nya får heller anskaffas.

Resultatet blir ett stort hål vad gäller bevarade objekt från de senaste hundra åren, och av vår samtid bevaras inget för framtiden. Man kan fråga sig hur kommande generationer kommer att bedöma detta vansinne.

Vidare menar man att kommissionens försvar av förslaget grundar sig på att lagligt ägda vapen är en källa för att beväpna terrorister. Något man menar att det inte finns någon som helst grund för:

Ansvariga inom EU baserar dessa drakoniska krav med att vapensamlare ”identifierats som en potentiell källa av vapen till terrorister”. Någon källa bakom påståendet anges inte. Vid den senaste ändringen av direktivet som gjordes 2008 konstaterade EU att licensierade samlare inte på något sätt var en del av problematiken kring illegala vapen.

Att svenska, rigoröst kontrollerade, vapensamlare därefter skulle ha identifierats som varandes särskilt benägna att sälja sina licensierade vapen till terrorister är förstås inte bara fel, det är en direkt lögn. Att man de facto anser att till exempel Armémuseum i Stockholm utgör en potentiell källa till vapen för terrorister är så absurt att förslagsställarna själva undviker att göra den kopplingen explicit i texten även om innebörden är tydlig.

Man menar också att EU:s mål är att stegvis avväpna européerna och att man i sin iver att göra det nu även ger sig på museer och samlare som tidigare varit fredade från inskränkningar av det här slaget:

Vapensamlingar och museers vapen har tidigare varit undantagna från EU:s vapendirektiv just därför att de fyller ett viktigt kulturhistoriskt värde. I sin iver att stegvis totalförbjuda civilt vapenägande inom unionen vill nu en liten grupp tjänstemän kopplade till EU-kommissionen inkludera samlare och museer i direktivet för att kunna beslagta och förstöra såväl privat som offentlig egendom.

Vidare avslöjar man att beslagen av vapnen ska ske ”utan effekt på unionens budget”. Att det kan innebära att vapenägarna inte får någon ersättning för sina vapen när de ska förverkas ser man inte som otroligt.

EUCCP-11397_230x

Den ”expertgrupp” som tillsats för att arbeta fram förslaget skulle ha sin utgångspunkt i hur man förbättrar ”existerande lagstiftningen mot handel med illegala vapen, explosiva ämnen samt vapensmuggling relaterad till organiserad brottslighet”. Utredarna, ledda av Fabio Marini, har gjort allt annat än sitt jobb och istället lagt fram ett förslag på hur man minskar de legala vapnen.

Författarna till den kritiska artikeln undrar om inte ”avsaknaden av verkliga förslag till skydd för medborgarnas säkerhet faktiskt är ännu mer upprörande än de missriktade förslag som finns?”.

Man menar också att det bör tas i beaktande att förslaget på ett nytt vapendirektiv lades fram kort efter terrordåden i Paris den 13 november, detta för att dra nytta av EU-parlamentarikernas känslosamma tillstånd och förslaget innehåller även flera referenser till terrordådet. Förutom att vilseleda EU-parlamentarikerna genom billiga trick försöker man även frångå formella krav såsom den obligatoriska konsekvensanalysen med hänvisning till att ärendet är brådskande.

”Därför är det extra allvarligt när de personer som är satta att bereda ämnet försöker vilseleda övriga till att fatta beslut med obefintlig effekt på kriminalitet och terrorism i tron att de gör något bra”, skriver debattörerna.

Avslutningsvis uppmanas Sveriges regering och EU-parlamentariker att avvisa beslutet och verka för att den redan antagna lagstiftningen vad gäller smuggling av illegala vapen antas i hela Europa.

”Låt oss börja där innan nya lagar införs”, skriver man.

Källa:
”Vapensamlingar ett kulturarv EU vill förstöra”


  • Publicerad:
    2015-12-08 20:00