Radio Blekinge sände i slutet på förra året ett inslag som handlade om Svenska motståndsrörelsens etablering i Sölvesborg. Man intervjuade en medarbetare, Magnus Manhammar, från den anti-nationella stiftelsen Expo, som fritt i direktsändning fick beskriva Svenska motståndsrörelsen. ”Det här är en grupp som är, enligt både oss och Säpo, den absolut farligaste terrorgruppen som finns i Sverige.”

Motståndsrörelsens presstalesman Pär Öberg, tyckte att detta var lite väl magstarkt och anmälde inslaget till granskningsnämnden för radio och tv. Direkt efter anmälan kommenterade Öberg möjligheterna att vinna fallet så här:

 – Inte för att vi tror att myndigheten för radio och tv kommer att behandla anmälan rättvist. Vi förstår att SR är ett av regimens propagandaredskap. Det här inslaget var dock av sådan art att det inte kunde lämnas oemotsagt.

Efter flera turer fick SR chansen att förklara sig, vilket de till slut gjorde via sin VD Mats Svegfors. Hans skrivelse innehöll flera felaktigheter som påtalades i en svarskommentar från Motståndsrörelsen. Till sist kopplade SR in en chefsjurist som slutkommenterade det hela från SR:s sida. Bolaget var tydligen inte helt nöjda med Mats Svegfors insats. Nu har alltså granskningsnämnden kommit med ett beslut i ärendet vilket lyder som följer:

Granskningsnämndens bedömning
Granskningsnämnden övervakar att innehållet i sända program följer de regler och villkor som gäller för sändningarna. I nämndens uppgift ingår inte att pröva textinformation på programföretagens webbplatser. Den del av anmälan som avser en rubriksättning på SR:s webbplats lämnas därför utan åtgärd.  

Granskningsnämnden anser att SR inte har haft anledning att ifrågasätta den sakliga grunden för Expos bedömningar av SMR i den direktsända intervjun och noterar att SR rättat uppgiften om Säpos uppfattning om SMR. I inslaget lämnades dock uppgifter som SMR borde ha getts tillfälle att bemöta.

Av handlingarna i ärendet framgår att SMR begärt tillfälle till genmäle och ställt som villkor att få redogöra för sin uppfattning i direktsändning. Det förhållandet att SR inte tillmötesgått SMR på den punkten innebär inte att SR har hanterat begäran om genmäle i strid med bestämmelsen. Nämnden kan mot denna bakgrund inte finna att inslaget strider mot kravet på opartiskhet. 

Uttalandet av programledaren i direktsändning om att medlemmar i SMR tyckte om att ”stjäla och mörda” måste enligt nämndens mening anses referera till påståenden som Expos representant gjorde tidigare i inslaget. Nämnden anser inte att uttalandet innebar något ställningstagande i strid med kravet på opartiskhet.

Nämnden kan i övrigt inte finna att vad anmälaren tar upp medför att inslaget strider mot kraven på opartiskhet och saklighet i SR:s sändningstillstånd.

Det ska dock tilläggas att alla i nämnden inte var eniga om beslutet. Två av sju ville ändra på tredje stycket ovan och istället skriva:

Uttalandet av programledaren om att medlemmar i SMR tyckte om att ”stjäla och mörda” var enligt nämndens uppfattning alltför värderande och inte i linje med det krav opartiskhet som ställs på företrädare för SR. Nämnden anser att uttalandet innebar ett ställningstagande i strid med bestämmelsen i sändnings-tillståndet.

Två i nämnden ville alltså fälla inslaget som opartiskt. Redaktionen har bett Pär Öberg om en kommentar om utslaget:

Inte helt oväntat så flaggade granskningsnämnden för radio och tv att man i stort sätt får yttra vilka lögner som helst om Motståndsrörelsen. Jag ångrar verkligen inte att vi anmälde inslaget. SR ändrade ju sin rubrik på sin webbartikel och vi har gjort en markering. Eftersom SR även engagerade sin VD i fallet visar det att de tog anmälan på allvar. Jag tror dessutom att Manhammars trovärdighet har fått sig en kraftig törn. Vi kommer fortsätta att bevaka och agera mot sådana här grova övertramp och vi kommer fortsätta att anmäla trots att det såklart är ett dilemma att systemet bedömer sig själv.

Nedan kan ni läsa det kompletta dokumentet från granskningsnämnden för radio och tv.


  • Publicerad:
    2012-05-14 22:46