Mångfald innebär variationsrikedom, något som försvinner under uppblandning. Att bevara olika djur och växter är för de flesta en självklarhet, men varför inkluderas inte människan i detta?

mångfald

Så här står det i Konventionen om biologisk mångfald, som Sverige tillsammans med drygt 170 andra länder har skrivit under och säger sig kämpa för:

Variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem. Den viktigaste innebörden är dock att begreppet biologisk mångfald betonar betydelsen av variationsrikedom, att vi har ett landskap med många olika naturtyper, olika arter, och en stor genetisk variation inom arterna.”

Som nationalsocialist förespråkar man en biologisk mångfald, inte bara inom djur- och växtliv utan även inom arten människa. Det är bland annat därför vi kämpar för att bevara och säkra existensen för vår ras. Den utgångspunkten är även en del av vårt arbete mot mångkultur och etnisk uppblandning. Inom nationalsocialismen bejakas naturlagarna som det enda verkligt sanna och riktiga. Människan tillhör, precis som alla andra levande organismer, det kretslopp som får jorden att sjuda av liv. Vi är övertygade om att om vi bryter mot dessa oskrivna lagar kommer det till sist att slå tillbaka, för ingen kraft är större än naturens.

Alla friska djur kämpar för sin existens, alla friska djur känner också en vilja/instinkt/drift att bevara sin särart och fortplantar sig därför med en individ inom samma ras/art. Problemet med oss nutida människor är att vi fått inpräntat i oss att alla är lika och att det inte spelar någon som helst roll om vi fortplantar oss över rasgränserna. Våra liv ska genomsyras av samma riktlinjer och förutsättningar och vi ska alla utgå från samma ruta. Men detta är omöjligt! Vi kan aldrig stöpas och fogas in i samma form då det finns stora variationer människor emellan. En annan högst viktig aspekt i det hela är att det främst är vita människor som systematiskt manas att blanda sig med andra raser. Lägger man sedan till det faktum att vi globalt sett är en etnisk minoritet är det inte svårt (även för den som är kritisk till att dela in människor i raser) att inse att uppblandning sakta men säkert kommer att leda till den vita rasens undergång.

raslig mångfald

Läser man till exempel bibeln står det att gud skapade människan till sin avbild men det är nog snarare tvärtom. Olika folkslag skapar sina gudar och kulturer utifrån sig själva. Man kan säga att dessa två yttringar är en återspegling av de olika rasernas själar. Med den utgångspunkten blir det med ens onaturligt att alla människor, oavsett ras, ska kunna leva på samma sätt eller för den delen sida vid sida. Det enda vi delar är naturlagarna. Det är den globala verklighetens kärna. I den kärnan vilar allas våra öden.

Vår ras, den vita, befinner sig som sagt i en högst kritisk situation. Våra nordiska områden har under de senaste årtiondena invaderats av olika främmande folkslag samtidigt som politiker och medier febrilt har uppmuntrat oss till tolerans och raslig integration. Varje ras har makten att forma sitt eget öde, och därmed även rättigheten och likväl plikten till försvar. Som läget är nu tvingas vi att acceptera en förödande ockupation och våra korrumperade politiker har med alla medel sett till att alla yttringar av missnöje eller motstånd ska klassas som något olagligt. Våra händer är bakbundna och det är vårt ansvar att bryta oss loss för att kunna slå tillbaka.

En allvarlig och mycket viktig detalj kring massinvandringen är det faktum att många platser på jorden inom en snar framtid kommer att vara omöjliga att leva på. Miljöförstörelser, den globala uppvärmningen och naturkatastrofer kommer att få miljoner människor att förflytta sig norröver. När den tiden är inne, kommer Norden att invaderas av desperata främlingar som inte skyr några som helst medel i kampen för sin rätt till överlevnad. Det blir då en strid om naturtillgångarna och de geografiska områdena. Vi måste innan detta sker förstå allvaret och välja. Vi eller dem. Våra barn eller deras barn. Endast naturlagarna kommer att kunna vägleda oss till en fortsatt existens.

Nationalsocialismen är en modern ideologi baserad på dessa lagar. Vi vill se fortsatt utveckling för människan men ser inom alla områden främst till vår egna ras välbefinnande. Uppblandningen måste därför stoppas och vi måste i god tid säkra vårt nordiska territorium; –vår plats på jorden. Detta är oundvikligt och inte minst livsnödvändigt för att klara av att bibehålla en biologisk mångfald med allt vad det innebär för både människor, djur och natur.


  • Publicerad:
    2013-03-09 19:46