GRANSKNING. Victoria Adler skriver här om uppgifter som antyder att coronaviruset drabbar män värre än kvinnor och vissa folkgrupper värre än andra.

Det florerar många olika teorier om allt kring covid-19 (coronavirus disease 2019). Motsägelsefull information, teorier och känslor, tyckande och logik, från olika länder och läger. Vad som är fastställt är att nästan alla som avlidit på grund av infektion, under intensivvård, har burit på flera underliggande sjukdomar av allvarlig art, i sällskap med generell ohälsa fysiskt och psykiskt. De flesta har varit äldre och män är kraftigt överrepresenterade.

I all röra och ovisshet fångade något specifikt min uppmärksamhet – hur viruset inte bara verkar drabba vissa geografiska områden mycket hårdare än andra, utan även folkgrupper. Först rapporterades det om Tysklands uppseendeväckande låga dödstal och för drygt en vecka sedan uppdagades det att en mycket stor andel, minst sex av femton av de som avlidit hittills i Stockholm, är ”svensksomalier”. Vad gäller de senare så läggs lejonparten av skulden på samhället för att inte ha gett information på somaliska om förhållningsregler gällande smittan. En sammanställning på Flashback visar dock att Sveriges Radio hade publicerat information 126 gånger mellan 28 januari och 24 mars, på somaliska. Antagandet om informationsbrist är inte på något vis mer logiskt eller underbyggt än det att det faktiskt verkar finnas en raslig aspekt i det hela.

Den 19 mars hade så få som 0,2 procent av de insjuknade i Tyskland avlidit, ett extremt lågt dödstal i jämförelse med Italiens 7,9 procent och Storbritanniens 4,9 procent den 23 mars.

Möjliga förklaringar som presenterats är att i Tyskland har många testats och man har genomfört ett effektivt smittspårningsarbete, att det finns många fler intensivvårdsplatser än i jämförbara länder samt att befolkningen är yngre. Är tyskarna helt enkelt mycket mer effektiva än andra – finns det ytterligare nivåer att utforska?

Könsskillnader
En kinesisk studie visar på en kanske inte så sensationell koppling mellan rökning och större risk för komplikationer och dödsfall för de insjuknade. Dödligheten för män, särskilt äldre, har varit högre även vid tidigare utbrott av coronavirus och utöver att många fler kinesiska män än kvinnor röker, så verkar kvinnor generellt ha ett immunsystem som klarar sjukdomar i luftvägarna bättre än män. Det finns såklart otaliga orsaker till dålig hälsa, nedsatt immunförsvar och sämre återhämtning så jag lämnar de aspekterna åt sidan nu och kikar vidare på de faktorer vi kanske inte har samma möjlighet att påverka.

Om vi håller oss kvar vid skillnader mellan kvinnor och män finner vi en massmedialt mindre omtalad faktor:

Män har fler så kallade ACE2-receptorer (angiotensin-converting enzyme 2), vilka är virusets väg in i kroppen, via celler i luftvägarna. Både tidigare SARS-CoV (severe acute respiratory syndrome coronavirus) och nya SARS-CoV-2 som orsakar infektionssjukdomen covid-19, verkar använda samma receptor.

Soo Aleman, överläkare och expert på infektionssjukdomar på Karolinska universitetssjukhuset, säger att teoretiskt kan det vara en av orsakerna till varför män är överrepresenterade. Det är också känt sedan tidigare att rökare har fler ACE2-receptorer på ytan i lungorna. (Aftonbladet)

Rökare får oavsett en svårare sjukdom av coronaviruset. Vill man vara ansvarsfull eller bara är intresserad av att överleva en eventuell infektion så kan ett rökstopp vara en av de viktigaste personliga åtgärderna.

Rasskillnader
Kikar man då vidare på forskning utifrån ACE2 så förstår vi varför den faktorn inte är lika omtalad som andra. Det verkar nämligen finnas en raslig dimension som påverkar mottagligheten för coronavirus, påtalat bland annat i en metaanalys av studier publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature den 24 februari i år.

Kort sagt visar forskningen att asiater har ett extremt högt antal ACE2-receptorer i lungorna, afrikaner mycket färre än asiaterna och européer har lägst antal. Det finns däremellan fler grupper och undergrupper listade efter antal ACE2-receptorer och man kan rimligen anta att det finns variationer inom europeiska folk likväl som övriga världsdelars folk.

Jag fann också en intressant artikel med historiska exempel som inte kan förklaras med rökning, socioekonomiska faktorer eller antibiotikaresistens, snarare med tydligare indikation på rasskillnader. Etniska grupper inom raser, såsom engelska, franska eller italienska, bildar distinkta genetiska kluster, beskrivet i Frank Salters bok On Genetic Interests från 2003. En genomsnittlig fransman är genetiskt mer lik nästa genomsnittlige fransman än någon av dem är lik dito engelsman, eftersom de har en närmare gemensam förfader och är anpassade till Frankrikes mycket specifika evolutionära nisch. I boken Pale Rider: The Spanish Flu of 1918 and How It Changed the World, av Laura Spinney 2017, noteras tydliga etniska skillnader i dödlighet av spanska sjukan. I Connecticut löpte de av italienskt ursprung mycket större risk att dö än de med irländsk, engelsk, kanadensisk, rysk, österrikisk eller polsk bakgrund. Spinney hävdar fattigdom men den förklaringen kan lätt förkastas eftersom de irländska och polska immigranterna var fattiga de med. Detta observerades inte bara i Connecticut. Enligt historikern Alfred Crosby var alla immigranter extra utsatta på grund av fattigdom men dödstalen bland engelsmän, irländare och tyskar (med hänvisning till utveckling efter kallt och fuktigt klimat) var mycket lägre än för polacker, ryssar och människor från Österrike-Ungern. Bland de italienska invandrarna blev spanska sjukan emellertid särskilt akut. Crosby beskrev det i sin bok America’s Forgotten Pandemic: The Influenza of 1918 (2003, sid. 227-22), som att pandemin slog som en lie genom urbana Amerikas alla ”Lilla Italien” och att italienska amerikaner hade bland de absolut högsta dödstalen i hela landet. I en undersökning, Influenza: An Epidemiologic Study (1921) av Warren Taylor Vaughan, publicerad i American Journal of Hygiene, rapporterades samma etniska skillnader mellan olika invandrargrupper – med enormt höga dödstal bland italienare.

Exemplen fortsätter men poängen får anses vara klarlagd här. Italienarna tycks alltså historiskt sett ha en större mottaglighet för vissa typer av virussjukdomar och det ger en möjlig delförklaring till varför covid-19 drabbat Italien exceptionellt hårt. Därav behöver vi kanske inte oroa oss för att samma situation ska uppstå här i Sverige, med eller utan karantäner och utegångsförbud. Det krävs mer för att verifiera slutsatser och orsaker men det är beaktansvärda reflektioner, trovärdiga i all enkelhet.

ACE2 inom läkemedelsutveckling
ACE-2-receptorteorin ter sig än mer relevant i skenet av att en grupp forskare (Karolinska Institutet involverat i ett av 47 projekt) som erhållit en miljon kanadensiska dollar för att försöka ta fram ett läkemedel mot covid-19, inriktat forskningen på ACE-2. Genom användning av en manipulerad variant av ACE-2 hoppas man kunna förhindra att viruset binder till cellerna. Forskarna menar att ACE-2 spelar en viktig roll för virusets spridning i människa och dess skador på olika organ som lungorna.

Till sist
Jag är nyfiken men inte skolad att tolka den här typen av data så jag lämnar många studier åt andra grävande entusiaster att granska. Inom ett år önskar jag att få se utförlig statistik över antal döda världen över – med etnicitet specificerad, i synnerhet i vita länder. Det är nog att hoppas på för mycket när ”antirasism” är viktigare än fakta oavsett om syftet med kunskapen vore att rädda icke-vita liv. Kan det till och med vara så att somalierna skulle ha överlevt om de befann sig i sin naturliga livsmiljö?

Rasrealism kan rädda liv, rasförnekelse är våld mot alla världens folk!

Referenser:
Analyser: Inte ens forskarna fattar varför så få tyskar dör
KI-forskare får del av 7 miljoner till läkemedelsforskning mot covid-19
Comparative genetic analysis of the novel coronavirus (2019-nCoV/SARS-CoV-2) receptor ACE2 in different populations
ACE-2: The Receptor for SARS-CoV-2
Studie: Rökning bakom hög corona-dödlighet
Teori: Därför är coronaviruset farligare för män än kvinnor
Därför dör fler män än kvinnor av coronaviruset
Läkarförening larmar: Flera svensksomalier bland coronadödsfall i Stockholmsområdet
Media Ljuger! Somalierna har fått info om corona 126 ggr på SverigesRadio (Länkar!)
Logik Förlag – On Genetic Interests Författare: Frank Salter
VDARE – Coronavirus Still Discriminating—Reaches Italy, But Italians Also Vulnerable In 1918 Pandemic


  • Publicerad:
    2020-04-02 09:00