INRIKES. Endast 16 procent av de invandrarläkare som genomförde Socialstyrelsens första kunskapsprov för läkare från andra länder utanför Europa blev godkända.

Socialstyrelsen har gett Umeå universitet i uppdrag att ta fram och genomföra ett nytt kunskapsprov för invandrarläkare med utbildning utanför EU/EES. I kunskapsprovet ingår både ett teoretiskt delprov och ett praktiskt delprov. Prövningen ska ske på legitimationsnivå och pröva de kunskaper och färdigheter som krävs för få läkarlegitimation.

Om man klarat kunskapsprovet rapporterar Umeå universitet slutresultatet till Socialstyrelsen som därefter fattar beslut om nästa steg. Om främlingen misslyckats med provet  håller universitetet däremot tyst om detta. Det är först om den invandrarläkaren misslyckas med det teoretiska provet tre gånger som univeristetet underättar Socialstyrelsen.

I det första delprovet deltog 58 prövande. Endast 16 procent, nio personer, klarade provet. Resten blev underkända. Provet har konstruerats för att pröva om den sökande har den kunskap som krävs för svensk legitimation. Kunskapskraven utgår från målen som specificeras dels för svensk läkarexamen och dels i målbeskrivningen för AT-läkartjänst.

Det fanns en del farhågor innan provet om att väldigt få skulle klara den del av provet som utgjordes av att man måste kunna förstå och dra slutsatser utifrån en vetenskaplig text som är på engelska. Så blev dock inte fallet, enligt Magnus Hultin som är ansvarig för kunskapsprovet.

— Tvärtom visade det sig att tolkningen av en vetenskaplig artikel var den del som man hade lättast för, säger han.

Källa:
Sexton procent godkända i kunskapsprovets första teoretiska delprov


  • Publicerad:
    2016-11-03 10:00