”Syftet med en stat borde vara att tjäna folket samt säkra dess framtid och utveckling mot stjärnorna. Men som landet styrs idag blir målet med ”vår” stat att upplösa den nation som den skall tjäna”, skriver Henrik Olsson.

Syftet med en stat borde vara att tjäna folket samt säkra dess framtid och utveckling mot stjärnorna. Men som landet styrs idag blir målet med ”vår” stat att upplösa den nation som den skall tjäna, och inlemma den i en smältdegel av rotlösa arbetare och konsumenter. De styrande vill förvandla hela världens befolkning till boskap. Vi vill inte ha en världsstat eller någon världsordning, med dagens utveckling kommer vi sluta som en mänsklig smet i ett stinkande träsk.

I dagens samhälle låter man massan styra och man inbillar folket att det är de som styr, medan man styr informationsflödet åt det håll som man vill ha folket. Det allvarligaste problemet med detta är dock att det utförs av främmande och fientliga intressen. Därför kan det här landet eller samhället inte kallas för en demokrati, eller åtminstone inte VÅR demokrati, utan möjligtvis ett annat folks styre. Man kan påstå att vårt land är ockuperat, och det har kommit sakta och smygande som en infektion som har infiltrerat samt smittat ner hela vår nation.

Och vem har gett dessa destruktiva krafter monopol på demokrati egentligen? Krafterna som bestämmer har uppenbarligen spritt detta begrepp som det enda alternativet och menar att det är på detta sätt som våra länder styrs idag och att det är det enda rätta. Efter att ha kommit underfund med att det är de som kontrollerar informationen som massan tillhandahålls, som styr vederbörande har de sett till att lägga beslag på massmedierna för att skapa sina demokratier.

De som styr media väljer just vilka som har ett ”demokratiskt” styre. Det kan verka som det är just ett särskilt folk som får bestämma vilka länder som är styrda av just folket. Då man klargör detta sätter det också konceptet ”folkstyre” i ett helt annat perspektiv, liksom att våra politiker skulle vara ”folkvalda”. Det lutar åt att det sitter ett folk vid rodret som blott anser sig själva varande just detta och om man går mot deras vilja så är du odemokratisk oavsett vad du gör eller säger. Theodor Herzl var noga med att markera detta angående sig själv och sina likar i sin skrift Judestaten där han markerar att: ”Vi är ett folk, ett folk.” Man kan undra ifall dessa anser att det existerar några andra folkgrupper överhuvudtaget, eller om vi bara ses som boskap under deras utvalda styre? Oavsett detta så kan man med säkerhet konstatera att deras intressen inte sammanfaller med våra.

Om man liknar den mångkulturella masskulturen med en kokande kittel, så är ångan från denna massivt rykande smältdegel de av vårt blod som mördas, dör av en överdos, tar sitt eget liv eller dör av hög ålder. Resultatet av sammankoknings-processen ser vi ganska tydligt idag. Motpolen till denna utveckling är alla människor som tar avstånd från detta och försöker motarbeta världsförgörarnas planer där de står och flinar medans de tittar ned i smeten och rör om efter bästa förmåga.

Enighet mot maktens folksplittrings-styre och förstörelsepolitik
Liksom öst och väst samarbetade för att krossa vår civilisations förkämpar samarbetar gärna och utan större problem, höger och vänster idag för att motarbeta att konstruktiva förändringar kommer till stånd. Inget konstigt med detta då deras sedvanliga käbblande oftast blott behandlar trivialiteter. När det gäller den övergripande politiken i vårt land och detsamma i ett större sammanhang går de gärna hand i hand för att leda vårt folk och hela Europa utför avgrunden.

Istället för att springa åt höger eller vänster behöver vi en politik som driver vårt folk framåt samt tvingar utvecklingen uppåt, en enande kraft mellan klasser, generationer och kön som försöker få fram det bästa i varje person. Vi borde istället skilja de politiska blocken åt genom att benämna dem exempelvis som reaktionära och konstruktiva, och ignorera nonsens om att nationalismen skulle vara en ”högerkraft”. Detta är blott fabricerat tankegods med syfte att locka bort arbetarna och få dem att tro att ”vänstern” är de som företräder deras intressen. Dessa gränsuppdragningar är bara onödiga hjärnfoster för att splittra ett folk som behöver enas för att utveckla samhället framåt.

Våra makthavare och förrädarna i dess korridorer hävdar att det är nationalister som vill skapa motsättningar när hela deras system bygger på motsättningar, ja rent av har dessa som förutsättning, med en evig kamp mellan olika grupper inom vårt folk som grundstomme. Varför kan man inte istället fokusera på mer vitala skillnader och kategorisera människor exempelvis efter vilka som är flitiga eller lata, ärliga eller lögnaktiga. Detta tycker jag skulle vara ett bättre sätt att dela in sina fränder, eller fiender i olika fack. Och skulle det vara så att någon som karakteriseras av de senare alternativen lyckats skaffa sig en maktposition, ja då vet man att något gått fel.

Den tyske lyrikern Gottfried Benn ställde sig på de nationella revolutionärernas sida i Tyskland och sade i ett radiotal i april 1933: ”Vilken egendomlig historia och vilken egendomlig mening, som har lönefrågor som innehåll i all mänsklig kamp. Vilken intellektuell brist, vilken moralisk defekt att inte se det mänskligt djupare i motsidans attityd”.
Karaktärsmotsättningar i historien har säkert betytt mer än de motsättningar med grund i materiella förhållanden som ständigt framhävs. Många historiker vill numera skildra allting i ett klassperspektiv fastän motsättningar mellan intelligenta och dumma, ytliga och djupa och mellan modiga och fega har funnits i alla tider och alltid kommer att finnas. Det rent ekonomiska betyder inte så mycket och man bör motverka den ytliga åsikten, att levnadsstandard skulle vara så viktigt när det gäller att söndra människor; detta är blott en förenkling av historiska problem.

Vi måste få vårt folk att förstå att det ligger i vårt intresse att gynna och ta hand om vårt eget folk först och främst. Vi måste sluta upp med att prioritera resten av världen före oss själva, och börja förstå att detta blott är en strategi påtvingad oss av fientligt sinnade krafter. Dessa vill att vi ska bråka sinsemellan och inte känna någon samhörighet med våran egen sort, utan istället blott hysa kärlek och känna gemenskap för resten av världen och alla dess människor. Detta är i praktiken en omöjlighet, åtminstone så länge vi existerar som folk. Detta vet våra makthavare likaså, och de är i full gång att råda bot på detta sjukdomstillstånd; vilket det verkar vara för dem som blott ser världens befolkning som boskap och arbetskraft.

Vi behöver ett folkhem byggt på gemenskap, nationell identitet och stolthet. Vi behöver lära oss att framhäva vårt egna före allt annat istället för att idealisera främlingar framför vårt eget folk. En normal person prioriterar ju sin familj och sina vänner först och främst liksom ett folk och dess medlemmar bör prioritera detsamma före alla andra. Vi vill vara svenskar och nordmän först och främst och inga världsmedborgare! Att vara svensk medborgare borde värderas högre bland oss än att vara kung i vilket annat land som helst.


  • Publicerad:
    2011-06-01 00:00