UNGDOM I EU:S VÅLD I årets första ansökningsrunda utbetalar kommissionen 14 miljoner kronor i bidrag till 35 ungdomsprojekt i Sverige – medel som ska leda landets unga ”på rätt väg”.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har hittills i år tilldelat 35 ungdomsprojekt i Sverige sammanlagt 1 382 585 Euro (runt 14 miljoner kronor).

EU-programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren – som ”främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa” – står för finansieringen.

Ellen Gosdoum, chef för Avdelningen för internationellt samarbete på MUCF kommenterar till TT:

— Vi är glada över att vi i år ser fler solidaritetsprojekt än tidigare. Positivt är också att vi fått ansökningar om bidrag till projekt för att öka ungas delaktighet vilket är ett nytt område inom [programmet] Key Action 1, Erasmus+ Ungdom.

MUCF mottog under årets första ansökningsperiod 68 ansökningar till detta program.

Av dessa projektansökningar beviljas 26 projekt stöd och erhåller sammanlagt 982 311 Euro (cirka 10 miljoner kronor).

MUCF har också fått in elva ansökningar till Europeiska solidaritetskåren.
Här får nio projekt sammanlagt 400 274 Euro (cirka fyra miljoner kronor).

De flesta av projekten som det söks om medel för finns inom något av de tre vedertagna områdena ”Europeiskt samarbete”, ”Etablering på arbetsmarknaden” eller ”Hållbarhet”.

Två projekt finansierade av programmet Key Action 1, Erasmus+Ungdom

MUCF har alltså beviljat medel från detta program till 26 projekt.

Projektet Awsome people i Örebro uppges ”öka ungas delaktighet i samhället”.

Verksamheten pågår i två år från oktober -21 och har 175 deltagare.

Dessa ska fördjupa sig i EU:s elva så kallade ungdomsmål och utarbeta elva olika ”escape-rooms” för lärande.

Syftet med projektet uppges vara att deltagarna ska lära sig mer om EU:s ungdomsmål och få unga engagerade i lokala frågor.

En viktig målsättning förklaras vara att minst ett förslag från ungdomarna ska tas upp i Örebro kommunfullmäktige.

I projektet Ungdomsutbyte i Struga ska Self Development Center Sweden i Göteborg genomföra ett ”ungdomsutbyte” med deltagare från Sverige, Bulgarien, Nordmakedonien, Spanien, Serbien och Grekland.

Verksamheten ska bedrivas under åtta dagar i Struga, Nordmakedonien i augusti 2022 och målet med denna förklaras vara ”att främja ökad kunskap, ändrade beteenden och aktivt engagemang kring hållbarhet och hållbart mode”.

42 unga mellan 18 och 30 år gamla, vilka är intresserade av hållbarhet och mode deltar tillsammans med sex gruppledare i verksamheten.

Två projekt finansierade av Europeiska Solidaritetskåren

De medel som MUCF har beviljat från detta program, går till nio olika projekt.

Perform On Top i Göteborg ska bedriva ett ”solidaritetsprojekt” med syftet ”att underlätta etableringen för utrikesfödda personer på den svenska arbetsmarknaden”.

Projektet genomförs av en grupp unga i åldern 27-30 år som har till uppgift att ”hjälpa andra människor att hitta sysselsättning som praktik, jobb eller studier genom att ordna olika aktiviteter”.

Förutom ”peer support” ingår ”föreläsningar om nätverkande, personal branding, personligt brev och CV” i verksamheten.

Projektet är förlagt till Göteborg och pågår mellan augusti 2021 och augusti 2022.

Swedish Youth for European Integration i Järfälla (SYEI) ska genomföra ett projekt med fem ungdomar mellan 19 och 25 år gamla.

Målet uppges vara ”att skapa en plattform som samlar information om möjligheter för ungdomar som bor i Sverige, samt att inom ramen för ett europeiskt samarbete främja personlig och professionell utveckling”.

Plattformen förklaras bestå av information om olika möjligheter (ungdomsutbyten, volontärarbete, entreprenörsprogram, reseprogram och praktik) samt berättelser från tidigare deltagare i olika program.

Det betonas i beskrivningen att ”deltagarna har olika bakgrunder och livssituationer”.

Bakgrund: EU-kommissionen och dess program, MUCF

Erasmus+ beskrivs som ”EU-kommissionens program för att främja internationella samarbeten inom utbildning, ungdom och sport”.

MUCF handhar ungdomsdelen, som benämns Erasmus+ Ungdom.

Syftet uppges vara att ”deltagarna ska upptäcka och bli medvetna om sociala och kulturella skillnader, lära av varandra, utveckla sin entreprenörsanda och sin känsla av europeiskt medborgarskap”.

Europeiska solidaritetskåren definieras som EU-kommissionens program riktat till unga mellan 18 och 30 år.

Kåren ska erbjuda ”en möjlighet att vara volontär, praktisera och genomföra solidaritetsprojekt”.

MUCF tjänar som Sveriges nationella kontor för Europeiska solidaritetskåren samt för ungdomsdelen av Erasmus+ (Erasmus+ Ungdom).

Denna myndighet handlägger och tilldelar alltså bidrag till projekt inom ramen för båda EU-programmen. Varje år genomförs två ansökningsomgångar.