Läran som nämns i rubriken har det skrivits om förut och nu sker det igen. Särskilt har våra kvinnor, exempelvis Paulina Forslund, skrivit om ämnet både direkt och indirekt vid flera tillfällen. Ämnet är fortfarande aktuellt, bland annat på grund av följande faktum: Många är av uppfattningen att feminism är en förhållandevis allmän åsikt som står för könens rättigheter, alltså kvinnor och mäns rätt till att förverkliga sig själv så som de önskar, oberoende av historiska traditioner och föreställningar.

Detta är inte helt korrekt. I varje fall inte i praktiken. Feminism (från latin femina, kvinna) är en idériktning som mer verkar gå ut på att konkurrera ut manliga egenskaper med kvinnliga egenskaper. Både genom att kvinnor konkurrerar ut män, och genom att män ger avkall på sin natur och blir mer kvinnliga än vad de i utgångsläget är. Förklaringen till detta ligger i dess ord: Feminism. Lägg märke till de första bokstäverna som bildar ordet ismen bygger på. Feminin är en synonym för kvinnligt.

Ironin i denna lära är påfallande. Det är synnerligen okvinnligt och icke-feminint att önska att män ska bli kvinnliga, eller att begära att män blir svagare än kvinnan. Det som däremot är naturligt för en feminin kvinna, är att föredra det mest manliga som är möjligt att uppnå för en man och att män blir starkare som män. Detta kommer inte av att feminina kvinnor önskar eller accepterar att vara underlägsna. Tvärtemot kommer det av att feminina kvinnor vet att de inte är underlägsna, och önskar att män ska ligga på samma nivå som dem själva, vad angår förväntningar av kön.

Men det är inte bara på denna punkt som feminister visar sig vara hycklare. De mest bastanta feministkvinnor har en tendens att vara direkt okvinnliga. Man ser dem ofta klädda som män, med samma frisyrer som män, i mansdominerade yrken. De pratar okvinnligt och har helt enkelt ett okvinnligt beteende. Detta beteende kan man bland annat se hos de kvinnor som menar att utbildning och yrkesliv är viktigare än barnuppfostran och hushåll och att mannen (och staten) måste kliva in när hon inte orkar ta sitt kvinnliga ansvar. Jag säger kvinnligt ansvar för att mor och barn är av naturen nära bundna till varandra. Den naturliga konsekvensen av detta är att mannens ansvar blir de andra uppgifterna för försörjning, såsom den ekonomiska.

För feministen är det inte tillräckligt att samhället accepterar få undantag ifrån denna regel. Feministen menar nämligen att genomsnittliga normer är något trångsynt. Att det är trångsynt av en kvinna att göra val på bakgrund av att hon är just kvinna och att det är trångsynt av en man att göra val på grund av att han är man. Naturliga traditioner skall helt upphöra att existera, enligt feministen. Att organisera familjelivet med hänsyn till de förutsättningar som de olika könen har är enligt feministen helt galet i alla enskilda fall.

För att återgå till det ironiska med feminismen är det heller inte feminint eller kvinnligt att göra vad som blivit lite på modet i det moderna feministmiljön, att berusa sig med alkohol varje helg och ha tillfälligt sex med allt man kommer över. I en naturlig miljö väljer kvinnan sin partner med omsorg och håller fast vid honom så långt det låter sig göras, av hänsyn till sig själv och avkomman. Av den anledningen förser hon sig heller inte med alkohol som kan skada den ofödde. Men det är ju inte sällan som vi ser dessa feministkvinnor, som gjort avkall på sin natur, vägrar skaffa barn överhuvudtaget. Alltså ganska motsatt av feminint. Med alla sorters preventivmedel blev detta plötsligt en enkel sak. Det har kostat vårt folk en lång epok med onaturliga hormonstörningar, reducering utav en sund befolkningstillväxt och sist, men inte minst, en frekvent brist på moral. En brist på moral som varken mödrar eller fäder längre kan skärma sina döttrar ifrån. De föregår inte med gott exempel och de förstår inte att “barn av vår tid” i negativ bemärkelse är något som man blir när man uppfostras utav teven och lär sig om sex i skolans sexualundervisning. Allt från “blommor och bin” till genuin kärlek är kastat på soptippen, tillsammans med allt annat “omodernt”.

Ibland kan man finna något så extremt som feministiska män. Alltså män som önskar att vara feminina och önskar att bli utkonkurrerade av kvinnor på alla områden. Män som accepterar underkastelse. Män som själva önskar – och tycker att sina samkönade bör bli – svagare än kvinnor.

Nämnda tendenser hos kvinnor och män kan vara ett tecken på biologisk degenerering, om vidkommande faktiskt menar det, när de säger att de är feminister. Att vara ovetande om vilken idériktning man hävdar sig vara anhängare av, däremot, är något annat. Det är viktigt att göra folk medvetna om att feminism inte är något bättre alternativ än något annat för att skapa jämlikhet mellan könen. Att eliminera feminismen innebär inte att någon blir tvungen att göra något de inte önskar på grund av sitt kön. Tvärtemot skulle det innebära att friska individer av bägge könen blir respekterade för deras val som känns naturliga och riktiga för dem, oavsett vad feministerna tycker!

Denna extremistiska idéströmning har givit grogrund för cyniska och självupptagna kvinnor, barnamord (så kallad abort), sterilitet, barn utan riktiga föräldrar och män oförmögna att verbalt och fysiskt försvara sin fru och sina barn, samt sitt folk och land. Vi kan inte låta dylika människofientliga idéer härja fritt eller stå oemotsagda.

Självklart bör alla vara för ömsesidig respekt mellan könen. Detta borde vara en självklarhet och det är förskräckligt att det över huvud taget blivit ett problem! Att återskapa naturliga könsroller är förutsättningen för denna ömsesidiga respekt. Detta är något som vårt folk hade, tills främmande doktriner svepte in över vårt land. Det är inte de kristna könsrollerna vi vill ha tillbaka. Dessa är lika människofientliga och livsföraktande som feminismen. Denna religion och övriga orientaliska och semitiska religioner förfäktar en struktur som gör kvinnor underlägsna. De måste skyla sig och inte yttra ett ord. Könsrollerna som nationalsocialismen förfäktar däremot, är naturliga, rättvisa och frigörande för bägge könen.

Det står skrivet i vår historia (i de bättre kapitlen) och i våra gener hur könsrollerna kan fördelas och måste fördelas, om civilisationen skall bestå. Det enda vi behöver är att lita på naturen. Ärade Damer och Herrar: Död åt feminismen!


  • Publicerad:
    2012-10-16 22:45