REPATRIERING. En somalisk man född i Finland utvisas till Somalia. Högsta förvaltningsdomstolen bedömer att mannens brottslighet övertrumfar ”hans familjeband till Finland”.

Somaliern fick en enkelbiljett hem till Somalia. Foto: M.Oertle, (CC BY-SA 2.0).

Nordiska motståndsrörelsens hållning när det kommer till frågan om repatriering från Norden av merparten icke-europeiska invandrare – är kortfattat att en sådan är nödvändig för att förhindra ett veritabelt folkutbyte.

Vid en jämförelse mellan Nordens länder är Sverige förmodligen det land som har störst steg att ta innan man når detta mål.

I Danmark har en repatrieringsmyndighet skapats, och i Finland kan man, när det kommer till Finlandsfödda icke-europeer – bevisligen åtminstone utvisa dem som begår upprepade brott.

Ett aktuellt utvisningsfall i det östra grannlandet, där en grovt kriminell Finlandsfödd somalier utvisas till Somalia – inte på grund av sin etnicitet, utan sin kriminalitet, tydliggör tre omständigheter:

  • På sina håll i Europa förekommer det att man utvisar utomeuropéer som fötts i vår världsdel – till deras hemland.
  • Född i Sverige hade denne man med all säkerhet inte utvisats från Sverige.
  • Brottsbenägna folkutbytare fortsätter att välla in i nordiska och de flesta europeiska länder – och ytterst få av dem repatrieras även om de begår grova brott.

Mannen föddes i Finland 1993 och vid fyllda fyra år erhöll han PUT. Redan som barn debuterade han dock i kriminella sammanhang och fick tidigt en villkorlig fängelsedom för elva rån mm.

Somalierns brottsliga bana har därefter fortsatt. Han har bland annat gjort sig skyldig till rån, misshandel, olaga hot, betalningsbedrägerier samt grovt rattfylleri – och han har dömts till tio fängelsestraff.

Fyra instanser avslog somalierns överklagan
Polismyndigheten begärde att mannen på grund av sin upprepade brottslighet ska utvisas till Somalia, vilket Migri (Finlands migrationsverk) bekräftade.

Mannen överklagade då till Helsingfors förvaltningsdomstol, vilken fastslog tidigare beslut.

I sin överklagan till HFV betonar mannen att han föddes i Finland och har levt där i hela sitt liv. Han förklarar att han aldrig satt sin fot i Somalia och att han saknar såväl nätverk som bekanta där.

Hans föräldrar, anför han, sökte aldrig om medborgarskap för honom – och som vuxen ska hans straffregister omöjliggjort medborgarskap för honom.

Han hävdar sedan att han med anledning av att dessa faktorer är att likställa med en finsk medborgare. Emellertid är han en etnisk somalier och dessutom somalisk medborgare, vars modersmål enligt befolkningsregistret är somaliska.

Att mannen sedan har två barn som är somaliska medborgare samt att han påstår att han under en tid sammanbott med modern och det yngre av barnen påverkar inte Högsta förvaltningsdomstolens beslut, lika lite som mannens beskrivning av hur han skulle ha ändrat sin livsstil – något som för övrigt motsägs av nya brottsmisstankar riktade mot honom.

HFV pekar i sitt beslut på rättspraxis från den så kallade Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter (EIT), enligt vilken jämvikt ska råda mellan individens och samhällets nytta.

Så här skriver man:

När en utvisad person har bott större delen av sin barndom i utvisande stat och fått sin uppväxt och utbildning där, måste utvisningen vara exceptionell och omständigheterna som talar för utvisning måste vara mycket starka.

Den ende somaliern som utgör ett långsiktigt och allvarligt hot?
HFV menar att den somaliska mannen utgör ett långsiktigt och allvarligt hot mot samhällets säkerhet:

Även om klagandens brott började i tonåren och brotten är väsentligt relaterade till klagandens narkotikamissbruk och de därav följande svårigheterna att hantera sitt eget liv, visar brottens kontinuitet, antal och kvalitet också brist på anpassning till det finska samhället.

Domstolen bedömer att argumenten för utvisning är viktigare än de mot. Man konstaterar härvid att barnens bästa inte motiverar ett annat utfall.

Slutligen fastställer man att utvisning av mannen till Somalia inte heller strider mot proportionalitetsprincipen eller konventionen om mänskliga rättigheter – samt att mannen inte är i fara i Somalia, även om säkerhetssituationen i landet inte nödvändigtvis är helt stabil.


  • Publicerad:
    2021-07-12 14:50