Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Finska Polisstyrelsen: Yttrandefriheten gäller inte nationalsocialister

Av Redaktionen, 2017-03-22
redaktionen@nordfront.se

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Finska polisstyrelsen lämnade för några veckor sedan in en talan till Birkalands tingsrätt om att förbjuda Nordiska motståndsrörelsens verksamhet i Finland. Innehållet i polisens talan tyder på att den finska polisen går mot en ännu starkare politisering.

Som juridisk representant för sitt försök att förbjuda Nordiska motståndsrörelsen har finska polisstyrelsen valt advokat Markku Fredman, som även har skrivit under talan som inlämnats till Birkalands tingsrätt. Finska Wikipedia skriver följande om Fredman:

Fredman är känd som en människorättsjurist och för sitt försvar av olika minoriteter. Han är en av grundarna till Pakolaisneuvonta ry (Flyktingrådgivning) och var dess förste ordförande.

Ironiskt nog har Fredman skrivit sin pro gradu-avhandling om ämnet ”yttrandefrihet”, som han nu gör sitt bästa för att förstöra.

Till den kommande rättegången har Antti Niemi, Antti Lehto, Otto Rutanen, Paavo Laitinen, Tomi Tiihonen och Jesse Torniainen kallats för att föra organisationens talan. Polisstyrelsen vill upplösa Nordiska motståndsrörelsen samt föreningen Pohjoinen Perinne (som ger ut den antisionistiska och invandringskritiska tidningen Magneettimedia, ö.a.). Anledningen är enligt polisstyrelsen att ”Nordiska motståndsrörelsen agerar väsentligt mot lagen eller mot god sed.”

LÄS OCKSÅ: ”Vi har en plan B, en plan C och en plan D”

Vad exakt menar man med det här? Stämningsansökan är 37 sidor lång och innehåller våra verksamhetsformer, som den politiska polisen anser antingen vara ”emot goda seder” eller så pass laglösa att hela organisationen måste upplösas. Som ni snart kommer att märka så kan ”emot goda seder” i praktiken betyda vad som helst – alltså är i princip alla registrerade eller oregistrerade organisationer som kritiserar den nuvarande regeringen i fara. I stämningsansökan kommenterar man ”goda seder” så här:

I den juridiska litteraturen har man konstaterat att man inte exakt kan definiera vad det innebär att vara emot goda seder, utan det får sin innebörd från varje tids rätts- och moralbegrepp. […] Man har låtit bli att registrera organisationer som haft rasistiska namn, eftersom de ansetts vara emot god sed.

Ifall organisationens syfte står i strid med ”tidens rätts- och moralbegrepp” så kan man upplösa organisationen. Vem eller vilka bestämmer tidens moralbegrepp? Finlands regering? Betonar inte den politiska eliten överallt att vi lever i ett ”mångkulturellt samhälle med olika värderingar”, där det inte kan finnas några gemensamma moralbegrepp?

Nordiska motståndsrörelsens namn är knappast ”rasistisk” enligt någon, så ovanstående citat handlar inte om organisationen. Därtill är inte organisationen registrerad (och har heller inte någonsin försökt bli registrerad), fastän det i citatet står om att låta bli att registrera, inte om att upplösa.

Just det att man upprepade gånger hänvisar till ”mot god sed” gör denna stämningsansökan politisk. Definitionen av ”mot god sed” är aldrig objektiv, men genom domstolens behandling av saken svarvar man ihop en lämplig samhällelig och rättslig norm.

Om domstolen exempelvis anser att en närmare granskning av ”förintelsen” är ”mot god sed” så kan man använda det för att upplösa en organisation, fastän förintelserevisionism inte är olagligt i Finland. Med hjälp av samma kryphål kan eliten i framtiden förbjuda vilken politiskt ”oönskad” grupp som helst, även om organisationens verksamhet vore laglig.

Motståndsrörelsen är inte en ”rasistisk” organisation och det är inte kriminellt att försvara sitt land.

I åtalet nämns också ”rasdiskrimineringslagarna”, som polisstyrelsen försöker använda som slagträ mot invandringskritiska organisationer.

FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter från 1976 (SopS 8/1976) är sedan den trädde i kraft likvärdig med lagen. Av dess direktiv är i det här fallet mest relevant artikel 20 stycke 2, enligt vilken all främjande av nationalistiskt, rasligt eller religiöst hat som innebär uppmuntran till diskriminering, fientlighet eller våld måste förbjudas.

Den politiserande finska polisen väljer i talan att beskriva Motståndsrörelsen på följande sätt:

Syftet med Nordiska motståndsrörelsens verksamhet går att utröna i de ställningstaganden som publicerats på deras nätsida vastarinta.com. I sina mål argumenterar NMR för en aggressiv politik. Organisationen ”tar avstånd från det borgerliga samhället” och ska ”skydda finländarna från den korrupta regeringen”. Organisationen vill bygga upp ett nationalistiskt styre genom ”kompromisslös politisk kamp” och ”återgå till ett traditionellt och mer auktoritärt samhälle”. Man vill lämna EU även om det skulle innebära ”ett oundvikligt krig”.

Så enligt polisstyrelsen är det på något sätt fel att ta avstånd från det borgerliga samhället eller att vilja skydda finländarna mot regeringens orättfärdiga politik? Det vore förstås intressant att få veta exakt vad som är problemet med dessa ståndpunkter, eller på vilket sätt det strider mot ”god sed”.

Att ta avstånd från det borgerliga samhället och istället försöka bygga ett samhälle på folkgemenskap är enligt finska Polisstyrelsen mot ”god sed”.

Den sista meningen i polisstyrelsens beskrivning av Motståndsrörelsen är extra intressant och lögnaktig. Den syftar på vår artikel ”Kortfattat om våra mål”. I artikeln skriver man om att försvara landet ifall Europeiska unionen skulle hota med militär intervention i ett läge då Finland skulle lämna unionen. Försöker polisstyrelsen hävda att fria nationer inte har rätt att försvara sig ifall de attackeras? Artikeln i fråga går att läsa i sin helhet på finska HÄR.

Avsnittet som åsyftas lyder som följer:

6. Utträde ur EU

Det fria Finlands regering ska omedelbart utträda ur EU. Ifall Bryssels korrupta makthavare inte accepterar detta utan hotar med militär intervention bör ett fritt Finland försvara sig med alla tillgängliga medel. Om det kommande kriget visar sig vara oundvikligt för att skydda Nordens frihet, då får det bli så, ty bara den som är beredd till stora offer är kapabel till att försvara sin frihet.

Varför har polisstyrelsen ett behov av att förvränga texter och ljuga för allmänheten? Vad tror sig polisen uppnå, när den ljuger om EU-kritiska organisationers verksamhet? Är EU-federationen för polisen ett viktigare värde än objektivitet och sanning? Var och en förstår ju att det i vår artikel talas om försvarsåtgärder, inte om att starta krig.

Ras och parlamentarism
Även från den alternativa tidningen Vastamedias texter har man plockat till talan. Enligt polisstyrelsen innehåller följande citat material som innebär att Motståndsrörelsen måste förbjudas:

När man börjar precisera demokratibegreppets förutfattade antaganden, inser man snart att det i praktiken är ett tomt ord. […]Vart försvann folkstyret? […] Pohjoinen Perinne ry beslutade att utge denna Vastamedia-publikation, som finansierats av frivilliga donationer, i samarbete med oberoende medier. […] EU har klargjort att vi inte kan förhindra katastrofen med parlamentariska medel. Man måste alltså förlita sig på andra medel för att upplysa och påverka medborgarna.

Vad är det för fel med citatet och hur är det olagligt eller ”mot god sed”? Vad är det för fel med utomparlamentarisk upplysningsarbete och opinionsbildning? Är problemet att organisationen i Finland än så länge inte tar del i partipolitiken?

Utomparlamentariskt upplysningsarbete är enligt finska Polisstyrelsen mot ”god sed”.

Är det fel att konstatera att vår nutida ”demokrati” inte är annat än chimär? Är det fel att fråga vart folkstyret tog vägen? Är frågorna enligt polisstyrelsen så farliga att de inte får ställas? Bevisar inte polisen med sin politiska censur just det faktum att ”demokrati” och offentlig debatt är chimärer?

Även konstaterandet av rasmässiga skillnader tycks vara problematiskt enligt polisstyrelsen:

Gemenamt för de olika texterna är att man lyfter fram rasläran samt hotet från främlingar av i synnerhet annan ras mot de nordiska samhällena. Organisationen säger att deras mål är deportering av rasfrämlingarna.

Erkännandet av ”rasläran” eller rasmässiga skillnader grundar sig helt enkelt i biologin. Kansallinen Vastarinta har publicerat flera artiklar där man behandlar ämnet mer ingående. Därtill säljer vi (Kadulle.com) de två första delarna av dr. David Dukes My Awakening i finsk översättning, där det redogörs för rasskillnaderna ytterst detaljerat. Alla texter samt Dukes bok innehåller långa listor med källhänvisningar. Polisstyrelsen är dock inte intresserad av våra argument utan endast av att den nuvarande regeringen anser det vara tabu att tala om rasskillnader.

När Motståndsrörelsen talar om rasskillnader så kategoriserar vi inte olika raser utifrån att någon skulle vara bättre eller mer värd än någon annan. De ärftliga skillnaderna mellan raserna är dock ett faktum som man inte kan förneka. Därför har Polisstyrelsen inte heller försökt att vederlägga våra argument. I Europa finns redan områden där ursprungsbefolkningen hamnat i minoritet. Är det enligt Polisstyrelsen fel att vi inte vill att samma öde skall drabba Finland? Enligt oss har alla världens folk rätt till sitt eget territorium – det gäller även vita folk.

Att erkänna den biologiska mångfald som finns representerat bland människosläktets raser är enligt finska Polisstyrelsen mot ”god sed”.

I åtalet står också att det är fel att sträva efter ett sant folkstyre. Är det fel enligt Polisstyrelsen att kräva tillbaka sin självständighet från den globala eliten? Företräder Polisstyrelsen det finska folket eller den globala eliten?

Organisationen säger sig kämpa mot en folkgrupp som de kallar för den globala sionistiska eliten. Målet är en nationalsocialistisk nordisk republik, där medborgarskap grundar sig på raslig tillhörighet och kan tas ifrån personer vars intressen inte är till fördel för Norden. Man ser den västerländska demokratin som symbol för allt som organisationen vill kämpa emot. […]Lagen om hets mot folkgrupp skulle ersättas med lagar om propaganda och verksamhet som är fientliga mot folket.

Motståndsrörelsens mål är ett nationalsocialistiskt Norden, där nordeuropéer har sitt eget område där de kan leva utan att riskera rasligt självmord. Det är enligt Polisstyrelsen fel. Med ”västerländsk demokrati” syftar vi på det system där ”demokrati” endast är en illusion.

I vårt politiska programs fjärde punkt går vi igenom vår syn om såväl den nuvarande demokratin som den som vi eftersträvar. Motståndsrörelsen förespråkar inte en godtycklig diktatur. Makten skulle delas i ett pannordiskt parlament och senat, och därtill skulle man hålla folkomröstningar om särskilt viktiga lagar. Vi är emot att makt kan ärvas i släktled och vi förespråkar meritokrati, vilket betyder att ansvar och makt grundar sig i kompetens.

Vi vill ge begreppet ”demokrati” tillbaka dess ursprungliga och legitima innebörd. Vad exakt är det som är fel med det? Menar Polisstyrelsen att de är emot folkstyre och försvarar global oligarki?

Nuvarande massmedia är helig enligt Polisstyrelsen
Åtalet säger följande om medieverksamheten: ”Man ämnar förbjuda såväl inhemska som utländska medier som är fientligt inställda mot folket”. Enligt Polisstyrelsen är det alltså ”mot god sed” eller till och med brottsligt att vara emot medier som är ”fientligt inställda mot folket”.

Att bekämpa den folkfientlig lögnpressen är enligt finska Polisstyrelsen mot ”god sed”.

Som referens till tolkningen har man bifogat den femte delen av vårt politiska program, där vi går igenom de medielagar vi ämnar införa.

I åtalet tar man ställning för olika lagar om ”diskriminering” och ”hattal” med vilka man motiverar varför Motståndsrörelsen borde förbjudas. Å andra sidan berättar Polisstyrelsen att de vill befrämja existensen av medier som är ”fientligt inställda mot folket”. Är inte det märkligt?

Genom erkännandet av människan som en del av naturen måste vi också inse att människan inte kan vara undantagen naturens lag om biologisk mångfald. Inga verkligt gröna partier kan ställa sig bakom ”mångkultur” eftersom denna folkmordsideologi utgör raka motsatsen till biologisk mångfald och evolutionär utveckling. Vi främjar en värld av fria nationer där raserna lever åtskilda från varandra men ändå kan samarbeta och där varje folkslag och varje ras utvecklas utefter sina egna förutsättningar och i samklang med naturen. Massinvandring, ”mångkultur” och tvångsintegration måste krossas så att jordens variationsrikedom och mångfald kan fortleva.

Betyder ovanstående citat att man inte bör skydda människoartens mångfald? I texten har man citerat en del av vårt politiska programs sjätte del. Menar Polisstyrelsen verkligen att det är fel att sträva efter en värld där raserna har sina egna territorier men där de ändå kan samarbeta?

Är rasblandning med hjälp av en invandringspolitik med öppna gränser ett så viktigt mål för polisen, att man i dess namn kan manipulera finländarnas yttrande- och organisationsfrihet?

Fel att vara för en rättvis arbetsmarknad och mot folkmordet på vita
Enligt åtalet tycks det också vara fel att vilja skydda arbetarnas rättigheter. Polisstyrelsen i Finland anser det alltså nödvändigt att bestämma även vilka arbetspolitiska ställningstaganden en organisation får göra.

Polisstyrelsen citerar i sammanhanget ur vårt politiska programs sjunde del. Är det fel att garantera såväl företagare som löntagare vissa rättigheter och skyldigheter utan att onödiga mellanhänder ska vara med i beslutsfattandet? Är det fel att inrätta en myndighet som ser till att samarbetet mellan arbetsmarknadsparterna fungerar?

LÄS OCKSÅ: Frihet åt Nordens arbetare!

Polisstyrelsen skriver också att vi vill göra det olagligt att organisera folkmord på nordbor, vilket inbegriper att vi skulle förbjuda organisationer som som arbetar för massinvandring, rasblandning och folkmord.

Ja, vi ämnar förbjuda organisationer som vill utrota nordbor. Men tydligen är Polisstyrelsen för folkmord på vita, då den försöker använda vårt uttalande mot oss. Varför vill Polisstyrelsen mörda Finlands folk?

Motståndsrörelsens arbete för att stoppa folkmordet på Nordens ursprungsbefolkning anser finska Polisstyrelsen vara mot ”god sed”.

Polisstyrelsen reagerar också på att vi vill inrätta en folktribun som handhar frågor om landsförräderi, men tycks glömma att vi redan idag har lagar som gör det olagligt. Den lagen används dock aldrig i praktiken, även om det vore av nöden.

Nationalsocialister har ingen yttrandefrihet och sanningssägande är inte alltid ”god sed”
Polisstyrelsen informerar också uppriktigt att nationalsocialister inte bör åtnjuta yttrande- eller organisationsfrihet. Myndigheten vill alltså bestämma vilka som överhuvudtaget ska få delta i den offentliga debatten i Finland.

Nordiska motståndsrörelsen med sitt nationalsocialistiska program och det hat som ingår i det åtnjuter inte skydd av yttrandefrihetslagen och den som stödjer sig på en sådan ideologi kan inte heller hänvisa till sin organisationsfrihet. Det handlar om ett missbruk av dessa rättigheter och rättssystemet och särskilt den offentliga makten kan inte förhålla sig neutralt eller tillåtande till sådan verksamhet.

Man får alltså endast skriva om samhälleliga och vardagliga saker ur ett politiskt perspektiv som polisen har godkänt. Eftersom nationalsocialister enligt polisen inte åtnjuter skydd av yttrandefrihetslagen, så får man inte skriva om någonting utifrån ett nationalsocialistiskt perspektiv. Även om texten inte bryter mot lagen så är det ändå fel att skriva om vissa ämnen, varför de organisationer som publicerar texterna måste förbjudas i domstolen.

Polisstyrelsen skriver också att även om det inte är olagligt att förneka ”förintelsen” i Finland så är det ”mot god sed”.

LÄS OCKSÅ: ”Förintelsen” är en bluff!

Det är även klandervärt att uttrycka ”beundran för fascister”, alltså i praktiken att hedra finska nationalhjältar som Paavo Susitaival och Elias Simojoki.

Därtill är vår artikel om Nena Kafka ”mot god sed” enligt polisen. Den numera i Finland bosatta judinnan Kafka påstår sig ha varit i en ”gaskammare” i koncentrationslägret Flossenbürg under andra världskriget. Flossenbürg var dock inte enligt någon som helst mainstreamkälla ett ”dödsläger” och innehöll inga så kallade gaskammare.

Det är alltså helt berättigat att konstatera att Nena Kafka har ljugit om sin gaskammarupplevelse. Enligt Polisstyrelsen har Kafka dock rätt att ljuga, men vi har inte rätt att rätta lögnen!

Även vår artikel om Dresden är ”mot god sed” enligt polisen eftersom man ”förringar Förintelsen och låter förstå att bombningarna av Dresden var ett värre brott”. Man får alltså inte skriva om de Allierades massmord på hundratusentals civila, eftersom ”Förintelsen” är störst av alla brott och upphäver de plågor som vita fått utstå.

Det är även ”mot god sed” att rapportera om förfalskade ”förintelse”-bilder, fira Hitlers födelsedag samt att återpublicera intervjun med Horst Wessel, eftersom ”Förintelsen” enligt polisen uppenbarligen är en obestridlig sanning som man inte får granska, även om det inte i sig är olagligt i Finland.

När det rapporterades som mest om incidenten på Järnvägstorget i Helsingfors, så svartmålades organisationens aktivist Jesse Torniainen under flera veckor i alla stora medier. Under samma tid publicerade Kansallinen Vastarinta en artikel där man beskrev Torniainen som en omtyckt och pålitlig aktivist. Enligt åtalet är detta ”mot god sed” – man får alltså inte skriva om sin egen uppfattning om en person, ifall det strider mot den ”allmänna uppfattningen” (alltså massmedias bild)!

Att Motståndsrörelsen försvarar sin egen aktivist Jesse Torniainen anser finska Polisstyrelsen vara mot ”god sed”.

Vi får inte försvara vår aktivist ifall massmedia har stämplat honom som en oönskad medborgare. Därtill kritiserar man fånghjälpströjan som vår Kadulle-butiken marknadsfört i samband med incidenten. Det är alltså förbjudet att stötta fångar, ifall fångarna har ”fel” politiska åsikter.

Polisen menar också att vi agerade ”mot god sed” när vi publicerade information om Jimi Karttunens och han kumpan Joona Hartikainens brottslighet, som alla kan ta del av genom offentliga källor. Enligt Polisstyrelsen agerade vi straffbart eftersom vi inte höll med om massmedias falska bild om Karttunen som en ”känslig poet”.

Brottslig verksamhet?
I åtalet hävdas det också att organisationens material skulle vara olagligt. Vi har dock aldrig fått ett endaste straff på grund av vårt material. Med andra ord ljuger Polisstyrelsen återigen.

Listan på ”brott” innehåller också enstaka slagsmål som ägt rum under den tid som organisationen har funnits. Där ingår ett handgemäng som uppstod spontant i Uleåborg som resulterade i bötesstraff; två slagsmål som inträffat under vänsterns egna tillställningar (där även vänsteraktivisterna fick straffdomar och som inte har med Motståndsrörelsens officiella verksamhet att göra); ett krogslagsmål, där en medlem i organisationen var med (men som inte har något att göra med organisationens verksamhet); samt tre andra handgemäng som ägt rum under Motståndsrörelsens tillställningar, som dock inte resulterat i domar för organisationens aktivister och i ett av fallen inte ens lett till förhör.

I listan nämns också propagandaaktionen vi utförde första maj i Pori år 2014, då våra aktivister rullade ut en banderoll och tände gröna rökfacklor. I åtalet ljuger man att vi skulle ha kastat dessa facklor på publiken. Polisstyrelsen ljuger också om att aktivisterna som deltog i aktionen skulle ha haft knivar på sig. I verkligheten hade en person i fickan med sig en nyckelring, som hade ett litet blad på ett par centimeter.

Organisationen utför dagligen aktioner och aktiviteter, men från en tidsperiod på sex år kunde Polisstyrelsen endast hitta sju klandervärda skärmytslingar.

Ifall Motståndsrörelsen skulle förbjudas, kommer det att handla om ett viktigt precedensfall. Vilken politisk oppositionsorganisation som helst kan dömas för att vara ”mot god sed”, eftersom oppositionsverksamhet automatiskt innebär att man är mot rådande system. Med hjälp av samma förevändningar kan man beröva yttrande- och organisationsfriheten från ännu fler grupper.

När polisen meddelar att det är fel att motsätta sig folkmordet på vita, så rör det sig inte endast om politiskt motiverade trakasserier – polisen själv deltar i folkmordet genom att förfölja organisationer som kämpar för vitas intressen.

LÄS OCKSÅ: ”Handfängslades med buntband och placerades i samma bil som en motdemonstrant

Korruptionen är fullständig när det enligt polisen är mindre klandervärt att ljuga än att uppmärksamma lögnen. Vi lever i ett samhälle där lögnare som Nena Kafka åtnjuter skydd från kritik i namn av politisk korrekthet.

Enligt polisen agerar Motståndsrörelsen olagligt och mot god sed, eftersom vi vill försvara Finland och det finska folket mot såväl demografiska som militära anfall. Vad säger det egentligen om polisens förhållande gentemot Finlands folk?

Ursprungligen publicerat på Kansallinen Vastarinta.


  • Publicerad:
    2017-03-22 23:00