INRIKES. Migrationsverkets ge­ne­ral­di­rek­tör Mi­kael Rib­ben­vik på familjeresa till Mal­ta och Fortifikationsverkets chef Maria Bred­berg Pet­ters­son på nöjesresa i fjällen mitt under regeringens egna coronarestriktioner.

Den senaste tiden har regeringen skakats av en rad skandaler då ett flertal höga regeringstoppar avslöjats med att strunta i de egna coronarestriktionerna.

Det har bland andra gällt statsminister Stefan Löfven , justitieminister Morgan Johansson (S) och generaldirektören för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Dan Eliasson – som betraktade sin bögsexresa till Las Palmas som ”nödvändig”.

Finansminister Magdalena Andersson (S) åkte på nöjesresa till en skidort i fjällen, och det är hon inte ensam om.

Nu visar det sig nu enligt Svenska Dagbladet (SvD) att Migrationsverkets ge­ne­ral­di­rek­tör sedan 2016 Mi­kael Rib­ben­vik res­te till Mal­ta av ”familjeskäl”. Dessa skäl är att hans familj ”är en familj med benen i två länder”, som han skriver till SvD per e-post.

Ribbenvik tänker gifta sig med en kvinna från Malta som av en rad privata skäl var tvungen att besöka sin bostad i hemlandet. Ribbenvik var tvungen att följa med för att göra en personlig inställelse inför detta giftermål.

Enligt Ribbenvik gäller inte coronarestriktionerna om man har en tjänsteresa eller har starka familjeskäl.

Vidare har Fortifikationsverkets chef Maria Bred­berg Pet­ters­son liksom Magdalena Andersson rest på skidresa till fjällen. Bredberg Pettersson har vis­tas på en skidort i svens­ka fjällen se­dan tre vec­kor till­ba­ka.

En­ligt ver­kets in­ter­na pan­de­mi­in­struk­tio­ner är myn­dig­he­ten nu or­ga­ni­se­rad ”i en spe­ci­ell stab” som föl­jer smitt­sprid­ning­en. Kon­kret in­ne­bär det hem­ar­be­te i så stor ut­sträck­ning som möj­ligt, inga ut­ri­kes tjäns­te­re­sor och att in­ri­kes re­sor ska ”över­vä­gas no­ga”, skriver SvD.

— Jag kan be­kräf­ta att det är en skidort i nor­ra Sve­ri­ge, det är ing­et vi för­sö­ker döl­ja. Men med tan­ke på vår verk­sam­het vill vi in­te be­rät­ta ex­akt var vår ge­ne­ral­di­rek­tör be­fin­ner sig när hon är le­dig, det känns li­te obe­kvämt, sä­ger Johanna Holst som är pressek­re­te­ra­re vid For­ti­fi­ka­tions­ver­ket till SvD.

Ge­ne­ral­di­rek­tör se­dan 2018 är Maria Bred­berg Pet­ters­son. Hel­ger­na har hon till­bring­at i sitt fri­tids­bo­en­de.

Även Dom­stols­ver­kets ge­ne­ral­di­rek­tör Tho­mas Ro­lén har rest till fjällen på nöjes- och skidresa un­der helg­pe­ri­o­den, vilket han bekräftar i e-post till SvD. Roléns ledighet var sedan länge inplanerad, och den fick därmed uppenbarligen inte ruckas på av någon coronapandemi:

Jag åk­te upp till fjällen med egen bil till­sam­mans med min hust­ru och dot­ter på en se­dan länge in­pla­ne­rad le­dig­het. Jag åk­te upp den 20/12 och var åter i Stock­holm den 27/12.

Re­san mo­ti­ve­rar Rolén med att han in­te ti­di­ga­re kun­nat ta ut se­mes­ter un­der 2020 ef­tersom han led­de ar­be­tet med Mi­gra­tions­ut­red­ning­en och där­ef­ter till­träd­de tjäns­ten på Dom­stols­ver­ket den 1 ok­to­ber di­rekt ef­ter att ha av­slu­tat sin ti­di­ga­re an­ställ­ning vid Kam­mar­rät­ten i Stock­holm, skriver SvD.


  • Publicerad:
    2021-01-07 06:30