För att tillgodose ett tilltagande intresse för Motståndsrörelsen i Karlstadsregionen bjöds Magnus Söderman lördagen den 27 augusti in för att hålla ett föredrag. Föredraget behandlade dagens samhällssituation och innehöll även information om Motståndsrörelsen och dess verksamhetsområden. Ett 20-tal intresserade slöt upp för att lyssna på föredraget Varför revolution?.

Föredraget var uppdelat i två delar. Den första delen handlade om det allmänna samhällsförfallet, och om varför stora delar av befolkningen stilla anpassar sig till sämre levnadsvillkor utan att göra motstånd. Söderman tog upp problemen med de alltmer utbredda perverteringarna i samhället, hur det hysteriska konsumtionssamhället tar form, och hur gränserna för det normala hela tiden rubbas för att normalisera det extrema och destruktiva.
Statens nuvarande intressen av att tjäna och främja dessa krafter togs även upp och hur de använder sig av massiv propaganda för att nå sina mål. Ett klargörande av alla dessa negativa trender fick föredragshållaren att konstatera att motstånd måste göras, men hur?

De nationella krafter som insett att något är fel försöker alla göra motstånd, skillnaden ligger i vilka medel som används. Taktiker, medel och mål hos de nationella krafterna som verkar för ett motstånd avhandlades och analyserades. Ett konstaterande att motståndet måste ske intelligent, långsiktigt och radikalt gjordes.
Det som är viktigast i dagsläget är enligt föredragshållaren att förmå folk att arbeta konstruktivt och organiserat för att nå de slutliga målen med kampen – att få till stånd en statsbildning som arbetar för bevarandet och avancerandet av det svenska folket. Kort och gott en patriotisk statsbildning.

Del andra och avslutande delen av föredraget gav djupgående information om Motståndsrörelsen, dess ungdomsförbund Nationell Ungdom och organisationens övriga verksamhetsområden. Söderman avslutade det tre timmar långa och uppskattade föredraget med en uppmaning till de närvarande att på lämpligt sätt personligen stödja den nationella befrielsekampen och Motståndsrörelsen.


  • Publicerad:
    2005-09-02 00:00