MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Flera folkförrädiska partier överklagade Nordiska motståndsrörelsens tillstånd för demonstrationen i Stockholm. Men nu ger Förvaltningsrätten Motståndsrörelsen rätt.

Nordiska motståndsrörelsens förra demonstration i Stockholm, 12 november 2016.

Under fredagen meddelade Förvaltningsrätten i Stockholm att man avslår de folkförrädiska partiernas överklagan mot Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Stockholm. Detta innebär att tillståndet kvarstår.

Partierna har dock fått tillstånd att anordna torgmöten längs demonstrationens marschväg. Huruvida de tänker utnyttja detta för att störa Motståndsrörelsens tillståndsgivna demonstration är i nuläget oklart.

Chefsrådman Johan Lundmark motiverar beslutet:

”Mötes- och demonstrationsfriheten är grundlagsskyddad och får bara begränsas av skäl som framgår av grundlagen, bland annat om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen och säkerheten vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken.

Polismyndigheten har gjort bedömningen att ordningen och säkerheten kan upprätthållas vid Kungsholmstorg och kring den väg Nordiska motståndsrörelsen ska demonstrera. Domstolen har bedömt att vad de politiska partierna har fört fram inte medför att det finns skäl att ifrågasätta Polismyndighetens bedömning. Nordiska motståndsrörelsen kan därför inte förvägras sina grundlagsskyddade friheter.”

Källa:
Förvaltningsrätten ändrar inte Polismyndighetens beslut – Nordiska motståndsrörelsen får demonstrera i Stockholm


  • Publicerad:
    2018-08-24 18:30