SVERIGE. En ny studie visar att risken för att begå sexualbrott är genetiskt ärftlig. Forskarna hoppas kunna använda resultaten till förebyggande åtgärder för familjer i riskzonen, för att minska antalet framtida offer.

En grupp forskare har granskat knappt 22 000 män som dömts för olika typer av sexbrott i Sverige mellan 1973 och 2009. Forskarna fokuserade speciellt på pappor och bröder (hel- eller halvsyskon) till personer dömda för olika typer av sexbrott. Resultatet jämfördes sedan med personer ur samma åldersgrupp, med motsvarande släktband i normalbefolkningen. Resultatet blev att andelen dömda män i gruppen bröder eller söner till förövare var 5 gånger fler än normalbefolkningen: I normalbefolkningen var andelen 0,5 procent; bland
bröder och söner låg motsvarande siffra på 2,5 procent

Niklas Långström, professor vid karolinska institutet, säger följande om studien:

— I absoluta tal är det fortfarande en liten andel. Majoriteten av de anhöriga kommer alltså inte att lagföras för sexbrott. Men vår studie visar ändå att det finns en tydlig familjär koppling av den här typen av brott.

För att ta reda på orsakerna till resultatet användes en välbeprövad statistisk metod där forskarna analyserade mönstret av riskökningen genom att jämföra hel- och halvsyskon på pappans respektive mammans sida, i olika uppväxtmiljöer. Det visade sig att riskökningen var betydligt mer distinkt för helbröder än för halvbröder, oavsett de senares uppväxtmiljö. Det tyder på att genetiska faktorer påverkar risken att begå sexbrott.

Sedan tidigare vet man att barn till separerade föräldrar oftare växer upp hos mamman. Och helbröder delar förstås mer genetik än halvbröder.

Studien visar att sexbrott främst beror på genetiska faktorer (40 procent) och unika miljöfaktorer (58 procent). Miljöfaktorer är faktorer som personen ifråga inte delar med familjen i övrigt, som en hjärnskada eller kriminella vänner.

— Det är ju inte kriminaliteten i sig som är ärftlig, utan riskfaktorerna. Som dålig impulskontroll, sexuell upptagenhet, och så vidare, säger Långström.

Källa:
Ny studie: Större risk för sexbrott i vissa familjer


  • Publicerad:
    2015-04-19 23:55