KEBABMÖRDARNA Nordfront har tagit del av förundersökningsprotokollet rörande åtalet mot de så kallade ”kebabmördarna” som tog två fångvaktare som gisslan på Hällbyanstalten.

Nedan följer Kriminalvårdens händelserapport om gisslansituationen på Hällbyanstalten den 21 juli i år. Texten är tagen från förundersökningsprotokollet i målet mot de så kallade ”kebabmördarna” Isak Dewit och Haned Mahamed Abdullahi som bland annat krävde kebabpizza åt sina medintagna.

Händelsen i korthet:

Gisslansituation i anstalten Hällby den 21 juli 2021.
Vid ca. 12.10 kommer en intagen in vaktrummet på paviljong 2, för att hämta medicin. Med sig har denne ytterligare en medintagen. De två vårdare som bemannar vaktrummet informerar dem om att endast en intagen i taget släpps in i vaktrummet. Plötsligt gör de två en framryckning och forcerar in i vaktrummet. De är beväpnade med egentillverkade stick/skärvapen bestående av ett plastskaft tandborste/ plastbestick på vilket ett rakblad bortmonterat från engångshyvel fästs.

Larmet aktiveras. Larmstyrkan ankommer och försöker ta sig in i vaktrummet i tron om att personal lyckats evakuera utrymmet. De intagna förhindrar personal från att komma in och samtidigt ser larmstyrkan att två vårdare finns tillsammans med de intagna i utrymmet. De två intagna skriker till personal ”Stäng dörren, försök inte annars skär jag dom”. Larmstyrkan inser allvaret i situationen och förstår att en gisslansituation inträffat varför de backar undan.

Kl. 12.16 rapporterar Larmchef till vakthavande att en gisslansituation inträffat och vakthavande aktiverar anstaltens incidentberedskap samt ringer 112 för att göra polis, räddningstjänst och sjukvården medvetna om händelsen.

Kl. 12.17 Påbörjas inlåsning och de intagna på paviljong 2 avskiljs samtidigt som anstaltens incidentledning (staben) börjar att formera sig och arbeta med situationen. Observatörer utplaceras på incidentplatsen.

Kl. 12.20 påbörjar sju (7) medlemmar i insatsstyrkan rustning.

Kl. 12.30 Är insatsstyrkan bestående av de sju rustade medlemmarna samt
förhandlare på plats och förhandlingar kan inledas.

Kort sammanfattning av inledande förhandling och inledande utvecklingen av situationen.

Inledningsvis ställer gisslantagarna krav om att de vill ha en helikopter till platsen, pengar och kebabpizza. Förhandlare beskriver att de intagna är uppjagade och öser missnöje över mattilldelning, personal, tilldelning av förbrukningsartiklar mm. De ser även att de två gisslantagna ligger på golvet och att förövarna håller något över deras hals.

De två förövarna är tidigt tydliga med att de inte vill skada de gisslantagna, då de är bra personal men om försök till inbrytning görs kommer de tvingas skada dem. Förhandlare rullar med motståndet och visar förståelse för de intagnas missnöje och är tydliga med att de inte kommer att släppas ut från anstalten, alltså kan inte deras krav på en helikopter och pengar tillgodoses, kravet om kebabpizza kan tillgodoses, vilket förhandlarna leder in diskussionen på.

De intagna förefaller förstå att de inte kommer att släppas ut. Förövarna lugnar succesivt ner sig. De släpper upp gisslan och erbjuder dem vatten, släpper dem på toaletten. Förhandlarna upplever även att gisslan uppträder på ett samlat sätt och försöker att prata med förövarna om alldagliga saker. Runt kl. 13:50 tiden bedömer förhandlarna utifrån utvecklingen att situationen är gynnsam.

En överenskommelse nås om att i det fall de intagna på avdelningen får pizza kan en gisslan släppas vilket också sker så småningom. Förhandling pågår sedan kontinuerligt under hela förloppet tillsammans med polisen förhandlare. [sammanfattning slut, reds anm.]

Kl. 12.40 Vatten, el och INTIK stängs av till aktuell avdelning.

Kl. 12.45 Polis, ambulans och räddningstjänst är på plats.

Kl. 12.45 Påbörjas avskildhet av övriga intagna i anstalten och kl. 13.10 är denna slutförd. Denna gick bra. Avdelningspersonal gör närvarokontroll och upplyses att de intagna skall ges information att en allvarlig händelse hänt och att det av säkerhetsskäl bedöms nödvändigt att avskilja samtliga intagna i anstalten information ges även om att beslut kommer att komma dem till del så småningom.

Kl. 13.00 Är anstaltens incidentledning på plats och en första föredragning hålls. BIS görs och K-funktioner utses.

Anstaltens krisstödjare påbörjar arbetet. Krisstödjaren börjar kalla in förstärkning av krisstödjare från närliggande VO:n. Dessa anländer löpande från anstalten Mariefred ( 2st) och anstalten Nyköping (1st) samt ytterligare en tillhörandes anstalten. Vilket ger en total styrka om sex personer.

Anhöriga till den personal som är gisslantagen kontaktas. Kontakt sker därefter löpande med dem under händelseförloppet.

Kl. 13.15 är polisen stab på plats i stabsarbetsrummet och en första föredragning hålls därefter för polis och samverkan inleds. Polisen förses därefter kontinuerligt med ritningar, kartor, tekniska byggnadstekniska specifikationer, 360- bilder över utrymmena och nödvändig information i övrigt.

Kl. 14.00 polisens insatsstyrka är på plats och rustar för ingripande.

Kl. 14.14 går medlemmar från polisens insatsstyrka in anstalten för att få en första taktisk inblick i situationen.

Kl. 14.37 Polisens insatsstyrka och förhandlare är på incidentplatsen och är redo för påbörja arbete samt är i beredskap för att ingripa.

Kl. 14.57 anstaltens sjuksyster ankommer.

Kl. 15.00 polisen övertar ansvaret för händelsen då det rör sig om ett misstänkt grovt brott. KV bistår med kunskap, information och det som krävs. En från anstaltens incidentledningsstab finns tillgänglig på plats under hela förloppet. Arbetet med händelsen pågår polisen leder arbetet KV bistår med sakkunskap. Arbete med att formera krisstödsgrupp, säkerställa bemanning på kort och lång sikt sker, vätska och mat ordnas fram till den personal som arbetar på incidentplatsen och staben.

Kl. 15.30 Hämtning av pizzor sker.

Kl. 15.53 Telefoni till vaktrummet i på aktuell avdelning stängs av via HK:s support.

Kl. 16.30 NI anländer. Personal från NI ansluter till staben. NI påbörjar rustning för insats. NI-gruppen informeras om situationen och förutsättningarna.

Kl. 16.55 Påbörjas transport med anstaltsbuss av NI-personal till incidentplatsen. De körs ner i omgångar. NI avlöser den insatsgrupp från polisen som är på plats. Denna avlösning är klar ca. 17.20.

Kl. 18.00 Eskorteras några från NI på deras begäran till grannavdelning paviljong 3 för att se hur lokalerna där incidenten pågår, ser ut och för att kunna orientera sig vid en eventuell kommande insats.

Kl. 18.30 Avdelningspersonal uppmanas att kvarstanna på respektive avdelning fortsättningsvis tills annat meddelas maa. att situationen är i ett känsligt läge.

Kl. 18.40 Utdelning av de kebabpizzor påbörjas. Denna genomförs av anstaltens förhandlare med stöd av två civilklädda poliser från NI. Pizzautdelning till halva avdelningen är klar vid 18.47.

Kl. 18.55 Personal uppmanas att lämna korridoren utanför vaktrummet och gå ut varefter en gisslan släpps enligt tidigare överenskommelse . Han eskorteras till anstaltens sjukvård av anstaltens insatspersonal, där sjuksköterska, krisstödjare och polisen möter upp.

Kl. 19.00 Resterande Pizzor delas ut till den andra halvan av avdelningen.

Därefter fortsätter förhandlingarna. Förhandlarna upplever att gisslantagarna inte har något klart mål med aktionen och att det vid detta lag börjar bli trötta och uppgivna, deras primära mål är nu att komma ifrån anstalten och de vill ha garantier på att de kommer förflyttas och att de inte kommer att utsättas för våld.

Förhandlarna fortsätter att samtala med förövarna och lovar dem att de kommer att flyttas redan samma kväll och att ett gripande av dem kommer att ske på ett korrekt sätt. De lämnas att tänka i omgångar och förhandlarna återkommer kontinuerligt för fortsatta samtal. Förhandlingen styrs därefter in på vilken typ av brott de faktiskt gjort sig skyldiga till på förövarnas initiativ och de förefaller ha kommit till insikt över vad de gjort.

Runt 20.00 tiden påbörjar de krisstödjare som finns på plats att samla ihop personal i mindre grupper för samtal om händelsen varefter avdelningspersonal succesivt börjar att släppas hem. Övriga inblandade har därefter samtal i konferensrummet respektive anstaltens matsal varefter de släpps hem. De sista lämnar anstalten runt 22.45 tiden.

Kl. 20.45 Lämnar den tidigare frisläppta gisslan anstalten, han hämtas av anhöriga.

Förhandling fortsätter och de uppgivna förövarna ber personal att lämna korridoren utanför vaktrummet varefter de bestämmer sig för att släppa gisslan vilket sker kl. 21.19. Hon eskorteras till anstaltens sjukvård av anstaltens insatspersonal, där sjuksköterska, krisstödjare och polisen möter upp.

Kl. 21.35 Går NI in och hämtar förövarna som tas med av polisen från anstalten till arrestlokaler. Varefter bevissäkring av vaktrummet på paviljong 2 som varit arenan för incidenten sker. Polis dokumenterar och samlar in bevismaterial bl.a stick/ skärvapen som använts.

Kl. 22.10 Vaktrummet återställs och avdelningen låses.

Kl. 22.30 Anstaltens incidentledningsstab har ett möte för att göra säkerhetsmässiga och taktiska avgörande för kommande dag och en bedömning görs att en snabb återgång till normal drift är att föredra.

Kl. 23.05 Den andra gisslantagne skjutsas hem av personal i krisstödsgruppen och i samma stund upplöses incidentledningsstaben och anstalten övergår till nattdrift.

Värt att notera att detta är en initial sammanfattning gjord på anteckningar som gjorts, viss personals vittnesmål om händelsen.

Full kunskap om de beslut och överväganden som polisen som de facto gjorde som ledande i incidenten finns inte i nuläget.