NATUREN Ett två hektar stort område i Göteborg ska få mer biologisk mångfald på initiativ av företagare.

Företagare från Stadskupan har inlett ett naturprojekt i ett industriområde i Göteborg. Det rör sig om två hektar mark intill Säveån.

Området beskrivs vara fyllt med skräp och gräsmattorna är hårt klippta samtidigt som invasiva växter växer i området. Exempelvis jätteloka, jättebalsamin, kanadensiskt gullris och parkslide.

Ett område med potential

Företaget beställde en förstudie av biologen Tobias Federsel, som sedan lämnade in en rapport till Naturvårdsverket. Myndigheten gav sedan företaget stöd för att kunna gynna den biologiska mångfalden i området.

— Det som var anmärkningsvärt vid inventeringen var att det fanns många inhemska arter av växter i en väldigt frekvent klippt gräsmatta. Denna gräsmatta har vi fått kommunen att låta växa. Istället för 15 gånger per år så kommer den slås en gång per år mellan den 15 augusti och 15 september, berättar Malin Goldkuhl från Stadskupan för Natursidan.

Biologen noterade redan innan projektet att området innehöll en mängd olika trädsorter som alm, hägg, lönn, sälg, klibbal och ask. Flera av dem med naturliga håligheter som kan gynna fågel- och insektslivet.

Bekämpa invasiva arter och anlägga bihotell

Framöver ska man förbättra den biologiska mångfalden genom att bekämpa invasiva arter, klippa gräsytorna mer sällan och låta träd och växtlighet få breda ut sig mer. Man ska också anlägga sandbäddar som gynnar marklevande vildbin, och komplettera med bihotell.

— Då Göteborg är en industristad finns det ett flertal industriområden som är mer eller mindre bortglömda när det kommer till främjandet av biologisk mångfald. Exempel på dessa är Sisjöns industriområde, Ringön, Högsbos industriområde, med flera. Genom att analysera och utvärdera insatserna under projektets gång hoppas vi få tillräckligt med kunskap och erfarenhet som vi kan använda i fler industriområden framöver, säger Malin Goldkuhl.