Ulf Ekman, ledaren för den väckelsekristna sekten Livets Ord är sedan länge känd för sitt starka engagemang för staten Israel och det judiska folket. För att befästa sin ståndpunkt i tryck så gav Livets Ords förlag 1992 ut hans bok Judarna- Framtidens folk. Den är en intressant studie i ett av den fundamentalistiska kristendomens mest bisarra uttryck.

Det första kapitlet inleds med ett bibelcitat från 5 Mosebok som i stort beskriver bokens tema och moral.

”Herren skall upphöja dig till ett folk som är helga åt honom, såsom han med ed har lovat dig, om du håller Herrens, din guds, bud och vandrar på hans vägar. Och alla folk på jorden skall se, att du är uppkallad efter Herrens namn; och de skall frukta dig.” (5 Mos 28:9-10)

Författaren ”bevisar” därefter judarnas rätt till Palestina/Israel med hjälp av bibelcitat i vilka Gud skänker landet till sitt egendomsfolk för ”evärdlig tid”. Ekman nöjer sig dock inte med att förklara den nuvarande Israeliska staten judisk egendom, utan han går ett steg längre genom att påpeka att judarna har rätt till hela det ursprungliga Israel, d v s även stora områden i omkringliggande stater, t ex delar av Jordanien och Västbanken.

Det som är mest intressant i boken är Ekmans teorier om judarnas uppgifter på jorden, deras ”kallelse”. Genom noggranna bibelstudier har han kommit fram till att gud valt ut judarna till att härska över världen och dess invånare, goyim-folken (goyim är hebreiska för boskap).
I kapitlet Israels plats i den yttersta tiden beskriver han Guds plan för sitt folk. Ekman profeterar om en kommande slutstrid då hednanationerna samlas för att tillintetgöra Israel och det judiska folket, men att Israel går segrande ur striden, förslavar sina motståndare och upprättar det messianska riket, Guds eget rike, som uppfyller hela jorden.
Därefter kommer domens dag, då alla hedningar (notera att alla icke-judar räknas som hedningar, alltså även kristna) förs inför en Gud för att bli friade eller fällda. De hedningar som inte redan tidigare underkastat sig judarna och erkänt dem som sina herrar kommer att dömas hårt.

Ekman rättfärdigar sin profetia med mängder av bibelcitat som när Gud tar itu med de hedniska världsrikena:

”Men i de kungarnas dagar skall himlens Gud upprätta ett rike, som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall bli överlämnad åt något annat folk. Det skall krossa och göra ände på alla dessa andra riken, men självt skall det bestå evinnerligen.” (Dan 2:44)

Ett annat exempel på hur rättvisa skall skipas på den yttersta dagen och de icke-judiska folken förslavas:

”…med rättfärdighet skall han döma de arma och med rättvisa skipa lag åt de ödmjuka på jorden. Och han skall slå jorden med sin muns stav, och med sina läppar anda döda de ogudaktiga…” (Jes 11:4)

”Åt denna (Messias, min anm.) gavs välde och ära och rike, och alla folk som stammar och tungomål måste tjäna honom. Hans välde, som inte skall tagas ifrån honom, och hans rike skall inte förstöras.” (dan 7:13-14).

Det tar nog de flesta svenskar emot, att behöva se sig själv som undersåtar i en judisk världsordning med judarna som herrefolk. Instinkten säger oss att inte underkasta oss främmande makter, utan att vara våra egna herrar. Vad Livets Ord och bibeln förespråkar är en världsdiktatur, av proportioner som ytterst få stater i historien eftersträvat, varav en var Sovjetunionen. Även en djupt kristen person måste känna avsmak inför tanken.

Men är vi verkligen så fria som vi tror oss vara? Om vi begrundar en av våra största inspirationskällor och grunden för hela den västerländska moralen pekar det onekligen på motsatsen.
Kristendomen är ursprungligen en främmande religion, medförandes en för vårt folk främmande kultur. Inte bara bibeln utan hela det kristna tankesättet har upprättat ett brohuvud för semitiska kulturella influensers inträde i Västerlandet. Med detta i baktanke kan vi inte avfärda Ulf Ekmans bok som rent nonsens.
Boken finns att låna på biblioteket.


  • Publicerad:
    1997-05-10 00:00