GAMMELMEDIA. Mediekoncernen Schibsted menade förra året att man utgjorde en samhällsviktig verksamhet och ansökte därför om att få klassas som skyddsobjekt. Man fick då avslag av Länsstyrelsen och förlorar nu även i högre instans.

Mediekoncernen förlorar inte bara i rättsliga instanser, man förlorar läsare också.

Schibsted ansökte förra året hos Länsstyrelsen om att få bli klassad som skyddsobjekt. Detta då man ansåg sig behöva ett utökat skydd mot terrorism och sabotage. Ansökan avslogs och koncernen valde då att överklaga beslutet.

I sin överklagan menade man att de sändningar som Aftonbladet och Svenska Dagbladet producerar ska likställas med vanlig TV-verksamhet. Men inte heller Förvaltningsrätten tyckte att den delen av koncernens verksamhet kan klassas som ”elektronisk kommunikation”. Vidare skriver man att samhället klarar sig bra utan Schibsted även i krissituationer där befolkningen behöver ta del av information:

Enligt förvaltningsrättens mening är det inte visat att Schibsteds verksamhet är väsentlig i sådan utsträckning att ett bortfall eller en svår störning i verksamheten ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid skulle leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället eller att verksamheten i en krissituation inte kan ersättas av andra källor för att begränsa skadeverkningarna. Det är alltså inte fråga om en samhällsviktig verksamhet i ett krisberedskapsperspektiv, och därmed inte heller i ett skyddslagsperspektiv.

Källa:
Schibsted får avslag – är inget skyddsobjekt


  • Publicerad:
    2017-03-13 20:35