Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Judiskt inflytande – är det bra för svenskarna? – sammanfattning del 7

Av Marcus Hansson, 2019-01-21
marcus.hansson@nordfront.se

JUDEFRÅGAN. Upptakten till att Sverige antar en mångkulturell inställning.

Sionisterna identifierade flera problem som det judiska folket stod inför. För sionisterna själva uppstod det en stagnation inom rörelsen då miljoner judar valde att inte emigrera till Israel utan valde att istället stanna kvar i Europa och Amerika. Sionisterna ansåg att det fanns en reell chans att den mindre judiska nationen skulle slukas av dess arabiska grannar. Israel behövde därför säkras och stora mängder av det judiska folkets resurser gick till uppbyggnaden av den nya nationen.

Detta gjorde att judiska organisationer i diasporan fick allt mindre av resurserna som i sin tur gjorde att diasporan började att allt mer assimileras i de nationer de levde i. Sionismen som ideologi såg hela det judiska folket som en enda enhet, denna enhetsvilja inom det judiska folket blev också allt mindre mycket på grund av den elektroniska tekniken som spred sig till varje människa. Sionisterna såg därför majoritetskulturerna som ett hot mot det judiska folket då allt fler judar blev utbildade av majoritetskulturerna inom allt från skola, litteratur, till TV och radio.

Sionisterna började då arbeta för att hantera dessa problem. En sammanföring av det judiska folket skulle göra att både diasporan och Israel tryggades, diasporans finansiella muskler och arbete för att stödja Israel inom de nationer de levde i skulle stärka Israels chanser att klara sig mot sina arabiska grannar. Sionisterna hävdade att på grund av den judiska assimilationen behövde diasporan ett ”rent” judiskt kulturcentrum som inte blev påverkat i samma grad av andra kulturer. Sionisterna deklarerade att Israel var detta kulturcentrum och därför var det viktigt att judarna i diasporan såg till att Israel bevarades för att förhindra deras egna upplösning i majoritetskulturerna.

Judisk Krönika 1961 Nr 1

David Ben-Gurion håller tal på sionistkongressen

Tjugofemte sionistkongressen

Här kan diasporajudendomen göra sin insats. Enligt min mening pågår en ständig växelverkan mellan Israel och diasporan. Båda är beroende av varandra för sin fortsatta existens. Två faktorer är här av största betydelse: ökad invandring till Israel och en intensivare judisk fostran i diasporan.
Jag vill här instämma i dr Goldmanns varning för assimilationsrisken. Faran för nationell utplåning är ständigt latent. Runt om i världen lever judar i en dominerande icke-judisk miljö och medvetet eller omedvetet kan de icke undgå att påverkas därav. Det judiska livet kommer tyvärr ofta i andra hand. I detta läge gäller det att slå vakt om alla förbindelser med Israel – antingen i form av besök eller studier eller av investeringar i landet. Israel har inte endast kommit till för sina egna medborgares skull – den judiska staten tillhör hela det judiska folket och utgör den enda garantin för en tryggad judisk framtid.

Judisk Krönika 1961 Nr 4

Utdrag ur resolutioner antagna vid 25:e sionistkongressen i Jerusalem

Kongressens deltagare från diasporan har uttalat farhågor för den upplösning, som hotar de judiska församlingarna överallt i världen. Med tanke på detta bör vi ägna särskild uppmärksamhet åt undervisningsproblemet. Kongressen vädjar därför till medlemmarna i Sionistiska Världsorganisationen att mobilisera alla andliga och materiella resurser för att konsolidera och utveckla undervisningen i judiska ämnen, ge upplysning om judisk tradition, propagera för hebreiska språket och främja personliga kontakter med staten Israel. Att samla de förskingrade betraktar kongressen som en nationell judisk mission, vilket bör komma till uttryck i fostran av den unga generationen.

Då Israel skapades av sionister blev det naturligt att de sionistiska organisationerna hade täta band med den israeliska staten. Då immigrationen till Israel hade stagnerat såg sionisterna en anledning till att förnya sig för att lösa de ovanstående problemen samtidigt som man förespråkade en allt högre immigration (alija) till Israel. Premiärminister Levi Eshkol förklarade att Jewish Agency (Sionistiska Världsorganisationens verkställande organ) hade fullt stöd från den israeliska regeringen när det kom till deras planer för den judiska diasporan.

Judisk Krönika 1962 Nr 2

Sionistfederationens uppgifter och mål

De sionistiska federationerna i de olika länderna skall i enlighet med ovanstående – under ledning av Jewish Agency, med hjälp av de sionistiska partierna och såvitt möjligt i samarbete med andra judiska organisationer och institutioner – i sin hand koncentrera arbetet enligt följande riktlinjer:

h) På alla områden av det judiska livet – inom församlingar, synagogor, organisationer, föreningar och cirklar – bör man lägga största vikt vid judisk fostran för att stärka det judiska medvetandet och bevara judendomens andliga arv, inprägla sionismens värden och knyta fastare andliga och materiella band med staten Israel.

Judisk Krönika 1962 Nr 9

Zionistiska Federationens roll i svenskt-judiskt liv

Zionistiska Federationen i Sverige är en gren av en världsorganisation, vilken utser sina ledare på regelbundet återkommande kongresser. Ledarskapet för världsorganisationen utövas av Jewish Agency, som har sitt säte i Jerusalem. Så gott som dagligen står Zionistiska Federationen och dess systerorganisationer i andra länder i kontakt med Jerusalem. Som schaliach (kontaktman från Israel i Sverige) för det sionistiska arbetet i Sverige verkar just nu sociologen Uri Rapp.

Fritz Hollander.

Fritz Hollander skulle under den här tiden ha många olika höga befattningar inom de sionistiska organisationerna, såväl som i Sverige som i Europa. Förenade Israelinsamlingen skrev om hans minne i deras tidning Menorah:

Det fanns knappast någon judisk eller sionistisk verksamhet som inte på något sätt stöddes moraliskt och praktiskt av Fritz Hollander. Som mångårig ordförande i den sionistiska takorganisationen Zionistiska Federationen hade han unika möjligheter att påverka och styra utvecklingen.

Judisk Krönika 1962 Nr 2

Regimskifte i Mosaiska Församlingen i Stockholm

Fritz Hollander har många järn i elden. Han är ordförande för Zionistiska Federationen i Sverige, Skandinaviska Zionistförbundet, Hillelskolans stödorganisation Chinuch och Stiftelsen Judaica. Dessutom sitter han som styrelsemedlem i ett otal andra judiska och icke-judiska organisationer. Till den redan tillräckligt tunga arbetsbördan har han lagt ytterligare en – han har nyligen valts till ordförande för föreståndarkollegiet i Mosaiska Församlingen i Stockholm, den mest ansvarstyngda post han beklätt inom det judiska livet.

Judisk Krönika 1963 Nr 7

Invigningstal av Fritz Hollander

Ty skulle likställigheten betyda att vi måste vara de andra lika, funnes ingen möjlighet till fortsatt judisk existens. Vi judar är världens eviga non-konformister, vi är en minoritet som för en stor idés skull alltid vågat säga nej till världen. Har det judiska folket en uppgift i historien, så är det denna, att förkunna minoritetens seger, en Abrahams seger mot en hel värld, Moses seger, profeternas seger, de utanföreståendes. Majoriteter har sällan skapat något, men världen har ofta godtagit minoriteternas idéer.

Judisk Krönika 1963 Nr 8

Samtal med Fritz Hollander

– Hos en del församlingsmedlemmar råder uppfattningen, att den, som accepterar sionismens idé, som konsekvens bör utvandra till Israel och knappas ha något intresse för utvecklingen av sin församling i diasporan.

– På det, säger Herr Hollander, vill jag svara i likhet med ordföranden i Sionistiska Världsorganisationen doktor Nachum Goldmann, att ingen stat, inte heller Israel, kan vara ett självändamål utan endast ett medel. Återupprättandet av den judiska staten har alltid varit och är fortfarande en av de viktigaste faktorerna i det judiska folkets strävan att vidmakthålla sin gemenskap och säkerställa sin existens. Vi får dock inte glömma, att det judiska folket är hela judenheten. Det omfattar dem, som bor såväl i som utanför Israel. Det är vår uppgift att upprätthålla det judiska folkets existens i hela världen och, där så är möjligt, förbättra dess allmänna och judiskt-kulturella fortbestånd. Jag anser det därför som en självklar sionistisk plikt att stärka det judiska livet i den församling man tillhör.

Del 8 går in på hur sionisterna börjar arbeta för att implementera den nya sionistiska målsättningen.


  • Publicerad:
    2019-01-21 12:00