GRANSKNING. Nordfront kan nu i detalj avslöja turerna kring Ulrika Velasquez Gustavsson som fick 900 000 kronor för att säga upp sig från sin chefstjänst inom Kriminalvården förra året.

adam

Ulrika Velasquez Gustavsson på rättegång med Adam Taylor som då var aktiv i den numera nedlagda Revolutionära Fronten.

Nordfront har nu fått tillgång till handlingarna som sammanfattar Kriminalvårdens utredning mot Dennis Miraballes (19900906-2051) mor Ulrika Velasquez Gustavsson (19620725-1643). Velasquez Gustavsson har kandiderat för Vänsterpartiet i valet 2010 och jobbade fram till förra året som chef inom Kriminalvården.

Säkerhetsenheten inom Kriminalvården startade 2014 en utredning mot Velasquez Gustavsson. I ett dokument daterat den 27 november 2014 skriver Säkerhetsenheten följande:

Velasquez Gustavsson, mor till Miraballes, har med mycket stor sannolikhet varit behjälplig med telefonkommunikation från sonen under hans verkställighet till personer med relation till det kriminella nätverket Revolutionära Fronten, i vilket Miraballes har en ledande roll. Hennes agerande har pågått från och med maj månad 2014 och framåt.

Främst gäller den otillåtna telefonkommunikationen till flickvännen Hallenberg, Nikie Josefin 950111-1885 till vilken Miraballes saknar tillstånd. Hallenberg har en relation till RF. Telefonsamtalen mellan Miraballes och Hallenberg har ägt rum genom ett utnyttjande av tillståndet till Velasques Gustavsson. Mamman har medvetet låtit sig användas som så kallad kontaktnod.

Velasquez Gustavsson har med låg sannolikhet bidragit till konkret fortsatt brottslig verksamhet genom sitt agerande, men med viss sannolikhet till administrativ och ekonomisk verksamhet i nätverket samt med stor sannolikhet till bibehållna relationer medlemmarna emellan.

Velasquez Gustavsson har vidare med viss sannolikhet i samtal med sonen lämnat information om en del av kriminalvårdens säkerhetsorganisation, kv-kut, och dess funktion i myndigheten.

Utöver detta framkom det under utredningen att Velasquez Gustavsson har lagt sig i beslut som andra chefer inom Kriminalvården fattat gällande hennes son. En av hennes tidigare kollegor anser att hennes beteende ”tangerade otillåten påverkan” när hon försökte påverka beslut som rörde Miraballes. Sammanlagt ska Velasquez Gustavsson ha kontaktat tre olika personer i sådana ärenden men hon menar själv att hon gjorde det i egenskap av privatperson och mor, inte i egenskap av chef inom Kriminalvården – trots att personerna hon kontaktade visste vilken ställning hon hade inom myndigheten.

Vidare anser Velasquez Gustavssons chef att hon undanhållit information från honom på ett sätt som bryter mot Kriminalvårdens regler. Mer specifikt har Velasquez Gustavsson inte informerat sin chef om att hon fick sitt telefontillstånd till Miraballes indraget efter att det tillståndet hade missbrukats.

Under utredningen deltog Velasquez Gustavsson på två förhör med regionschefen och en regional säkerhetsinspektör och fick svara på diverse frågor om hennes kontakt med Miraballes och Revolutionära Fronten. I förhören vägrar Velasquez Gustavsson att ta ansvar för vad andra skrivit om henne eller sagt om henne men förnekar inte att hon hade kontakt med Miraballes flickvän som var aktiv i RF. Förhörsprotokollet innehåller absurda och motsägelsefulla påståenden som:

På fråga om UVG förstår att hon möjliggjort en kontakt mellan sonen och NH [Nikie Hallenberg] som Kriminalvården har beslutat att den inte skulle ske okontrollerat uppger UVG att hon inte uppfattat det så även om bedömningen är att det är så. Hon har inte uppfattat att hon har möjliggjort kriminella handlingar. Hon kan se att det är så att hon har möjliggjort kontakt men hon kan inte tro det. […]

UVG uppger att hon inte varit behjälplig med att föra information mellan hennes son och andra men hon förstår att hon möjliggjort det, fast hon tycker inte det.

Bevisen mot Velasquez Gustavsson består bland annat i brev där RF-medlemmar omnämner henne och visar att hon fungerar som mellanhand mellan dem och Miraballes. Man kan alltså säga att RF:arna ”golade” ner Velasquez Gustavsson och bidrog till att hon fick sparken genom att peka ut henne i brev som granskades av Kriminalvården.

Även Dennis själv ”golade” ner sin egen mor genom att i förhör berätta att hon brukade vidarebefordra hälsningar mellan honom och hans kamrater när han pratade med henne i telefon.

Velasquez Gustavsson tar i sin tur avstånd från RF i förhör med sina överordnade.

Det tragiska avslutet på historien
Kriminalvården region Mitts slutliga rekommendation om Velasquez Gustavsson kom den 19 januari 2015 och löd som följer:

Efter genomförd utredning i ärendet gör Regionchefen bedömningen att Ulrika Velasquez Gustavsson, genom sitt agerande synnerligen allvarligt har skadat Kriminalvårdens förtroende för henne. Ulrika Velasquez Gustavsson har, i sin förtroendeställning som kriminalvårdsinspektör, ställföreträdande kriminalvårdschef och tillförordnad Kriminalvårdschef, allvarligt åsidosatt vad som gäller för anställningen. Hon har genom sitt agerande på ett flagrant sätt medvetet valt att kringgå Kriminalvårdens regelverk. Hon har inte fullföljt sitt ansvar att informera sin arbetsgivare om de olika relationer har haft med personer som är kopplade till Revolutionära Fronten. Hennes agerande bedöms av arbetsgivaren kan ha lett till att hon har hamnat i en beroendeställning gentemot sin son och andra personer kopplade till organisationen, då hon möjliggjort av Kriminalvården icke tillståndsgiven och okontrollerad kontakt mellan dessa personer. Hon har vid flera tillfällen haft kontakt med personer med koppling till Revolutionära Fronten och även haft besök av dem i sitt hem.

Mot bakgrund av vad som framkommit under utredningen och den förtroendeskada som orsakats genom hennes otillbörliga relationer med personer som ingår i kriminell organisation med icke demokratiska förtecken, synes det svårt att se i vilken roll eller funktion som Ulrika Velasquez Gustavsson skulle kunna verka i inom Kriminalvården framöver. Detta särskilt då hon genom sitt agerande inte längre bedöms uppfylla de krav som Kriminalvården ställer på anställda avseende lojalitet mot arbetsgivaren och som framgår av arbetsordningen. Ärendet överlämnas därför till rättsenheten med förslag om att Ulrika Velasquez Gustavsson ska avskedas från sin anställning i Kriminalvården.

Trots att regionschefen Fia Lundbäck rekommenderade avsked valde Kriminalvården att ge Ulrika Velasquez Gustavsson möjlighet att självmant säga upp sig själv istället för att få sparken. Inte nog med att Velasquez Gustavsson inte fick sparken, hon belönades också med ett avgångsvederlag på 900 000 kronor i utbyte mot att oegentligheterna kunde sopas under mattan. I och med att orsakerna till Velasquez Gustavssons brytning med Kriminalvården länge var hemligt lyckades hon få ett nytt toppjobb på Arbetsförmedlingen i Västerås.

Det var Aftonbladet som för över två månader sedan avslöjade historien bakom Velasquez Gustavssons avbrutna anställning hos Kriminalvården, men tidningen valde att mörka hennes namn såväl som det faktum att hon är vänsterpartist och att det var en vänsterextrem terrororganisation som hennes son var aktiv i. Nordfront, som kände till vissa av detaljerna sedan innan, kunde dock samma dag avslöja namnen och den vänsterextrema kopplingen som Aftonbladet hemlighöll.


  • Publicerad:
    2016-11-03 19:25