KULTURREVOLUTIONEN. Rättande av språkliga fel i texter skrivna av invandrarstudenter är rasism och måste ersättas med ”feedback som beaktar kulturskillnader”. BLM deltar i utformandet av nya kurser.

Rutgers University i New Jersey, USA, har nu gått ut med direktiv om att krav på korrekt skrivet språk inte längre gäller för icke-vita studenter. I ett uttalande om förändringen åberopar man ”solidaritet med Black Lives Matter”.

Rebecca Walkowitz, chef för institutionen för det engelska språket, tillkännager på universitetets hemsida att hänsyn till icke-vita studenter fordrar att man för dessa studerande avskaffar kraven på språklig korrekthet vad beträffar grammatik, ordval och stavning.

I tillkännagivandet framgår att ”en inkluderande syn med hänsyn till mångfald” ska ersätta det idag förlegade konceptet ”språklig korrekthet”.

På ett annat amerikanskt lärosäte, Evergreen State College i Olympia, Washington ges lärare och handledare rådet att inte ”peka ut” språkfel i uppsatser författade av studerande med invandrarbakgrund. Rättandet föreslås här ersättas med ”en feedback som beaktar kulturskillnader”.

För att återgå till engelskainstitutionen på Rutgers så har man under sommaruppehållet gått ut med en ny policy rörande ”rasism”, där direktivet om avskaffad rättning av språkliga fel är ett av många inslag.

Policyn, som alltså består av ett flertal direktiv, presenteras i dokumentet ”Institutionens handlingsprogram till stöd för Black Lives Matter”.

I skrivelsen förklaras att bakom åtgärderna, som tillkännages i den, finns intentionen att ”totalt eliminera de strukturella orättvisor som svarta, färgade och personer tillhörande ursprungsbefolkningen utsätts för”.

Bland de ”systematiska orättvisor” man uppmärksammar finns ”en dogmatisk syn på språklig korrekthet”. Genom att att upphöra omfatta en sådan så kommer man bidra till ”integrationen” av icke-vita studenter, hävdas det.

Denna ”dogmatiska syn” ska ersättas av ”en kritisk medvetenhet om mångfalden av valmöjligheter, en medvetenhet som möjliggör bekämpandet av fördomar om det skrivna språket”.

Asao Inoue är universitetslärare och studierektor på institutionen för ”Integrerande Vetenskap och Konst” vid Arizona State University i Tempe, Arizona.

Hon höll för en tid sedan en föreläsningBall State University i Indiana med titeln ”Befria våra sinnen och pedagogiken från det vita språkets överhöghet”. Inoue hyllar initiativet till slopande av rättning av språkliga fel som man tagit vid Rutgers.

I Inoues inbjudan till Ball State förklaras att hon medverkar i lärosätets program för ett ”inkluderande skrivspråk”.

I föreläsningen förklarar Inoue att ”vit överhöghet” är mönstret i alla strukturer samt att det är ”den dominerande vita medelklassen” som vidmakthåller detta förtryck genom sina regler för det skrivna engelska språket.

Walkowitz hävdar med eftertryck att de nya direktiven angående rättning av elevers språkliga fel inte utgör något trendbrott utan bara ett utökat tillämpande av en redan etablerad policy som bygger på solidaritet med  George Floyd som avled när poliser grep honom för två månader sedan.

Denna policy hade utlysts av engelska institutionens ”fördomskommitté” som varit aktivt sedan 2012. Samma kommitté ligger även bakom ett nytt krav på fortutbildning av lärare:

Samtliga engelskalärare vid institutionen måste under hösten ta kursen ”Implementering av antirasistiska klassrum”. Organisationen Black Lives Matter kommer att aktivt delta i utarbetandet av kursen.

En studerande vid institutionen kommenterar att det sannolikt är ”första gången vid universitetet som en rasidentitär och marxistiskt organisation öppet anges som medarrangör av en kurs”.

På listan över föreläsningar som kommer hållas inom ramen för kursen finns till exempel ”polisbrutalitet” och ”fängelsereformer”.

Universitetets Writing Center lanserar våren 2021 ett utbildningsprogram som syftar till en total ”avkolonialisering” av universitetets språkliga fakultet. Man avser inom projektets ramar bland annat utlysa ”avkolonialiserade zoner” inom universitetsområdet.

I Sverige har under flera år det berättigade i att rätta språkliga fel i studerandes skrivuppgifter ifrågasatts. Det har då framför allt framförts att rättandet skulle hämma den skrivandes kreativitet.

Debatten i Sverige har emellertid än så länge främst rört grundskole- och gymnasieutbildningar och den har hittills inte varit lika politiserad som den nuvarande i USA.


  • Publicerad:
    2020-07-23 21:00