MÅNGKULTUREN En libanesisk lingvist bosatt i Sverige sedan 30 år anser att landet i likhet med Libanon på 60-talet befinner sig i ackumulationsfasen – den innan själva utbrottet – av ett etniskt betingat inbördeskrig.

Joseph Faouk är en libanesisk språkforskare specialiserad på semitiska språk. Han har bott i Sverige i 30 år och har under dessa år jobbat på tolkskola och undervisat i arabiska på flera universitet.

Riks för han ett samtal med programledaren på temat:Vilka risker tar våra politiker när de slåss för mångkulturen i Sverige?

Faouk fastslår i diskussionen att dagens Sverige befinner sig i ett tillstånd av ”libanisering” – motsättningarna mellan olika kulturer ”ej fredligt kompatibla med varandra” eskalerar på väg mot ett krigsutbrott.

Likt Libanon under till exempel 60-talet har Sverige enligt Saouk i relativ modern tid i många avseenden fungerat bra. Välstånd har rått och råder till stora delar alltjämt. Han betonar att det inbördeskrig som bröt ut i Libanon på tidigt 70-tal hade sina djupa rötter i motsättningar som gradvis ackumulerades under många år – till en punkt då allting till slut brast. Saouk menar dock att kriget egentligen startade långt innan själva utbrottstillfället, och att det är någonstans här som Sverige befinner sig idag.

Mångkulturen - ”ett kall” och ”en mission

Påven Johannes Paulus II förfäktade en syn på mångkulturen i Libanon som ”ett kall” eller ”en mission” för de kristna. Han bortsåg enligt Saouk här från de faktiska motsättningarna mellan olika etniska grupper i landet – samtidigt som han lade ett orimligt ansvar på den egna gruppens axlar. På samma sätt, förstår vi, försöker svenska politiker idag lägga det tyngande ansvaret för den omöjliga ”integrationen” på svenskarna.

En annan likhet mellan de två länderna som språkforskaren pekar på är den där ”orkestern” (medierna) som ”spelar så högt och överröstar verkligheten”. Helt oavsett vad som händer i samhället spelar den upp sitt förutbestämda narrativ och framför sin verklighetsförfalskning.

Ingen likhet inför lagen

En tredje likhet som Saouk finner mellan de två länderna är frånvaron av ett rättssystem som gäller lika för olika grupper. I Sverige ställs svenskar som begår brott som regel inför rätta. Det blir samtidigt allt vanligare att polisen när invandrare begår brott undviker att ingripa mot dem. Istället upprättar man här ”en dialog” med till exempel ett områdes moské – i syfte att förmå en betrodd person att påverka brottslingarna i en riktning som gör dem mindre benägna att begå brott i framtiden.

Saouk anser att dagens Sverige ur ett rättsligt perspektiv är en ”tvåhövdad stat” kamouflerad till en enhövdad, och han jämför detta med Syriens dubbla lagsystem bestående av en civilrättslig samt en familjerättslig del. I båda systemen råder olikhet inför lagen. Hur du behandlas av rättssystemet avgörs av din grupptillhörighet.

På den avslutande frågan om han tror att motsättningarna mellan olika etniska grupper i dagens Sverige överhuvudtaget går att överbrygga, svarar den libanesiske lingvisten Faouk bestämt nej.