FOLKUTBYTET. Regeringens kompletteringar gjorde Migrationskommitténs migrationsbetänkande ännu ”lite mer inkluderande”. Nu har även Migrationsverket lagt fram ändringsförslag – i samma riktning.

När Migrationskommittén förra året presenterade sitt betänkande om ”en långsiktigt hållbar migrationspolitik” talade man stolt om ”skärpningar” – inte minst av försörjningsplikten för ”anhöriginvandrare”.

Just denna förändring sköts som Nordfront tidigare skrivit om, tidigt i sank av Socialdemokraterna och Moderaterna.

Annars tycks betänkandet bli lite mer ”inkluderande” för varje gång det passerar en ny myndighet.

I början av december lade Regeringen fram några kompletterande förslag:

  •  Barn ska beviljas uppehållstillstånd om ”särskilt ömmande omständigheter” föreligger.
  • Samma sak ska även gälla ”vissa vuxna”: de som fått ”särskild anknytning” till Sverige medan de befunnit sig i landet med tidsbegränsat uppehållstillstånd.
  • Vid ”långa perioder med tidsbegränsat uppehållstillstånd” efterfrågar regeringen ”förtydliganden” i lagstiftningen – som möjliggör utfärdande av permanent uppehållstillstånd under vissa omständigheter.

Migrationsverket: ”Regeringens förslag räcker inte”

Nu menar Migrationsverket menar att den föreslagna lagstiftningen – även efter regeringens ändringsförslag – inte i tillräckligt hög grad möjliggör utfärdande av permanent uppehållstillstånd för dem som tidigare omfattades av den så kallade gymnasielagen.

Myndigheten vill därför få en skrivning här om ”särskilt ömmande omständigheter”.

I remissvaret efterfrågar Migrationsverket också en översyn av de krav som ställs för tilldelande av permanent uppehållstillstånd ”åt personer som vill ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som i Sverige har välgrundade utsikter att få ett varaktigt uppehållstillstånd”.

Myndigheten föreslår att om fysiskt sammanboende i hemlandet ska vara ett krav för tilldelande av permanent uppehållstillstånd med anledning av äktenskap eller samboskap – så ska innan ett eventuellt avslag ges – orsaken till att paret inte sammanbott i hemlandet beaktas.


  • Publicerad:
    2021-01-11 17:15