POLITIK. Miljöpartiets gruppledare i riksdagen skriver i en motion att medlemmar i Motståndsrörelsen bör lagföras för att ingå i en sammanslutning som ”lätt kan utvecklas till ett sådant maktmedel som militär trupp eller polisstyrka” – trots att det inte är en fråga för riksdagen att ta ställning till.

Jonas Eriksson (MP) kräver att riksdagen vidtar åtgärder mot politiska dissidenter genom att skärpa åsiktslagarna och inskränka mötesfriheten med hjälp av ordningslagen.

Nordfront har under de senaste veckorna uppmärksammat ett antal riksdagsmotioner som föreslår allvarliga inskränkningar i de svenska medborgarnas fri- och rättigheter. Bland annat så har både Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och Moderaterna på olika sätt lämnat in motioner om att kriminalisera medlemskap i Motståndsrörelsen eller deltagande i organisationens aktiviteter.

Nu har även den miljöpartistiska riksdagsmannen och gruppledaren Jonas Eriksson lämnat in en motion till riksdagen, där han vill inskränka svenskars möjlighet att organisera sig oppositionellt.

Enligt Eriksson hör åsikter som han ogillar ”inte hemma i vårt samhälle” och därför anser han att det är ”dags att krympa utrymmet för rasistiska och nazistiska element i det offentliga rummet”.

Trots att riksdagen har som uppgift att stifta lagar snarare än att tolka och implementera dem skriver han också att det förvisso inte är olagligt att vara medlem i Nordiska motståndsrörelsen, men att det finns lagar som han anser bör användas för att lagföra medlemskap i oppositionella organisationer.

”Däremot är det förbjudet att bilda, delta i eller på annat sätt understödja en sammanslutning som ”lätt kan utvecklas till ett sådant maktmedel som militär trupp eller polisstyrka och som icke med vederbörligt tillstånd förstärker försvaret eller ordningsmakten” (18 kap. 4 § brottsbalken). Med tanke på uttalanden och på den verksamhet som finns i vissa nazistiska och rasistiska grupperingar bör det stå tydligt att det pågår militärliknande träning med sikte på en väpnad kamp som bör möjliggöra att någon form av lagföring”, skriver Eriksson.

Däremot förklarar han inte vad som menas med ”militärliknande träning med sikte på väpnad kamp”, i vilket sammanhang det ska ha förekommit eller ens vem som ska ha genomfört den. Inte heller framgår det vad exakt vad riksdagen ska göra med det påståendet.

Något mer konkret vill han dock inskränka yttrandefriheten, genom en skärpt så kallad hetslagstiftning. Att ”hets mot folkgrupp”-lagstiftningen ständigt utvidgas i domstolar – vilket bland annat möjliggör retroaktiv lagtillämpning mot politiska dissidenter – räcker inte längre. Eriksson vill skärpa straffen för åsiktsbrott och ”skyndsamt utreda” hur ”vi i vår samtid ska tolka begreppen i lagstiftningen, ’meddelande’, samt ’uttrycka missaktning’ för att lagen ska fortsatt vara ändamålsenlig”.

Jämför systemkritik med pornografi
Eriksson vill dessutom att ordningslagen skärps för att förhindra att oppositionella grupper nyttjar demonstrationsfriheten på samma villkor som systemlojala. Därför kräver han en utredning som ska ”tydliggöra förutsättningarna för att inte bevilja tillstånd till exempelvis nazistiska eller extremistiska organisationers manifestationer vid särskilda tidpunkter eller platser”.

Som exempel tar han att pornografi inte får visas upp hur som helst i offentligheten, och menar att det även bör gälla uttryck av politiska åsikter som strider mot Miljöpartiets världsbild.

”Det är rimligt att pröva samma lagtekniska utrymme gentemot uppenbart rasistiska och nazistiska manifestationer som rimligtvis utgör hot på minst samma nivå mot samhällets ordning och säkerhet som en pornografisk föreställning anses utgöra”, menar Eriksson.

Källa:
Översyn av hetslagen – Motion till riksdagen 2018/19:2744


  • Publicerad:
    2018-12-04 09:46