IDEOLOGI. Jimmy Thunlind skriver i denna insändare om nationalsocialismens förhållande till religion.

Insändare

Det här är en insändare. Åsikterna som framförs i insändaren behöver inte nödvändigtvis fullt ut delas av Nordfront eller Motståndsrörelsen.

Vill du som läsare av Nordfront tycka till om något i en insändare? Skicka då insändaren till redaktionen@nordfront.se

Det som man brukar ange som den främsta faktorn som skiljer människan från de övriga levande varelserna på jorden är den högt utvecklade förmågan till abstrakt tänkande. Hit räknas exempelvis förmågan att tänka på framtiden – hur ser världen ut om en månad, om tio år, vad händer efter döden – och möjligheten att filosofera om meningen med livet – var kommer vi ifrån, finns det högre makter, hur finner man lycka, finns det svarta hål eller antimateria, och så vidare. Vi kan kanske inte med bestämdhet säga att inga andra levande varelser hanterar dessa typer av tankar, men det förefaller osannolikt att exempelvis pingviner funderar över etik och moral eller att hästar oroas över vad som händer i en annan del av världen, helt enkelt för att detta har ingen naturlig funktion i deras tillvaro.

Det mänskliga abstrakta tänkandet kan man i sin tur dela in i två huvudområden: 1) Konkreta och praktiska frågor som till exempel om hur samhället bör organiseras, levnadsregler, juridiska normer, utbildning, ekonomi med mera. När man skapar större system av dessa aspekter på tillvaron brukar dessa kallas för ideologier. 2) Abstrakta och icke bevisbara frågor, som om det finns högre makter, meningen med livet, vad som händer när man dör, hur man uppnår lycka och så vidare. Sammanfattar man den typen av tankar i större system brukar man benämna dem religioner, även om vissa religioner föredrar att inte kallas så. Gör man en snabb överblick över dessa två huvudområden finner man att frågorna i kategori ett oftast handlar om kollektiva saker som vi måste komma överens och besluta om inom gruppen, medan frågorna i kategori två gäller mer personliga och privata spörsmål. Denna skillnad är viktig att förstå.

I den mänskliga världen har det genom tiderna utvecklats och provats en lång rad ideologier om hur samhället bör fungera. Detta fyller ett basalt praktiskt behov eftersom alla samhällen kräver regler om hur vi ska fungera tillsammans. Det har också frambringats otaliga tankar kring de religiösa frågorna, av vilka somliga har sammanfattats i större system och blivit religioner eller trosbekännelser. Dessa i sin tur fyller ett basalt psykologiskt eller själsligt behov för enskilda människor för att kunna hantera livets prövningar och för att finna lycka och mening. Ett problem har dock varit att ideologier och religioner ofta har kolliderat med varandra och skapat spänningar, osämja och till och med krig.

Det som är det fantastiska och unika med nationalsocialismen är att den förenar både ideologi och religiösa aspekter i vad vi brukar benämna en världsåskådning. Detta är inte bara praktiskt utan skapar också möjlighet till enhet och folkgemenskap inom en grupp. Det innebär att energi inte behöver läggas på meningslösa trätor om abstrakta saker som vi ändå inte kan bevisa, och att den samlade kraften istället kan läggas på att bygga upp och utveckla den egna rasen och det egna folkhemmet. En slutsats av detta är att det ideala vore att alla länder i världen borde vara nationalsocialistiska, för då skulle alla arbeta aktivt för att utveckla sina egna raser och förbättra sina samhällen efter sina egna unika förutsättningar. Orsaken till krig mellan länder skulle då försvinna.

Nationalsocialismens ideologiska plattform går jag inte in närmare på här, den finns rikligt beskriven i andra forum, exempelvis i Nordiska motståndsrörelsens program Vår väg. Några av de religiösa eller andliga tankarna förtjänar däremot att tas upp. Nationalsocialismen har en form av biologisk världssyn som grund. Detta innebär bland annat att den betraktar naturen som perfekt med sina ekosystem och sin lagbundenhet till naturligt urval, arvs- och miljöfaktorer. Människan bör som en del av naturen underkasta sig dessa och bygga upp sina raser och samhällen med naturen som förebild. Att göra tvärtom, som de flesta ideologier och religioner i världen syftar till, innebär att man går emot det naturliga och det leder alltid till degenerering och slutligen till undergång.

Förståelsen av den biologiska världsåskådningen innebär också en högre mening med det mänskliga livet. Meningen skulle grovt kunna sammanfattas som att få avkomma och föra sin ras vidare, att ge sina barn bästa uppfostran och förutsättningar, att skapa trygghet och lycka för sin partner och sina vänner, att bidra till det gemensamma med sina förmågor och idéer, att hjälpa dem som har det svårt och lider, att sörja för sina anhöriga när dessa blir gamla eller sjuka, att skapa eller njuta av konst, musik, litteratur, teater med mera som hjälper oss att förstå andra människor och skapar empati.

Eftersom nationalsocialismen som världsåskådning fyller människans andliga behov behövs i praktiken inga andra religioner. Särskilt med tanke på att många tankar och seder inom de stora trossystemen direkt strider mot nationalsocialismens mål och bärande idéer. Att tillhöra ett religiöst trossamfund som detaljerat dikterar hur den enskilde ska tänka och leva skulle inte vara förenligt med nationalsocialism. Däremot innebär de flesta andliga tankarna om tillvaron en privatsak som i grunden är upp till var och en eftersom de hursomhelst inte går att bevisa eller motbevisa, exempelvis frågan om Guds eller gudars existens.

Nordiska motståndsrörelsen tillämpar religionsfrihet hos sina medlemmar. Men det är upp till varje bekännande nationalsocialist att reflektera över vilken fantastisk frihet den biologiska världsåskådningen innebär från religiösa dogmer och ritualer, och över hur man bäst bidrar till seger över den sionistiska världsordning som vi bekämpar – är det genom aktivt samröre med rörelser och trosinriktningar som hatar och bekämpar oss, eller är det genom total hängivenhet för nationalsocialismens mål och idéer?

/Jimmy Thunlind


  • Publicerad:
    2017-10-19 17:15