En av de viktigaste sakerna för att inte rubba de produktiva  krafterna är att alltid understödja det naturliga samspelet mellan män och kvinnor. För att det det ska vara möjligt krävs det att det föds friska pojkar och flickor. Ett bra exempel på hur vissa systematiskt försöker gå in och bryta ned detta livsnödvändiga samspel är införandet av pronomenet ”hen” och den ökande genuspedagogiken.

Till saken hör att de flesta pojkar som föds tenderar att bete sig typiskt ”pojkigt” och flickor typiskt ”flickigt”. Detta är något som naturens kretslopp har sett till för att på så vis lägga olika grunder för manligt och kvinnligt. Pojkar och flickor ser olika ut, beter sig på skilda vis och är oftast intresserade av olika saker. Allt är utformat på detta sätt för att pojkar ska växa upp till män vars kroppar styrs av maskulina hormoner och flickor ska växa upp till kvinnor som i sin tur styrs av feminina hormoner. Meningen är att vi ska komplettera varandra. Så kanske är det dags att slå hål på den nyligen påhittade tesen om att barn föds och bara är barn, helt könslösa och som oskrivna blad? 

Sanningen är att man genom att ta ifrån barnen deras könsidentitet inte bara begår ett grovt brott mot dem utan även i högsta grad mot naturen. För att säkra vår ras fortsatta existens krävs det att det växer upp barn som tillåts agera utifrån sina av naturen givna könsroller. Jag har skrivit det förut men passar på att poängtera det återigen; utan den sexuella drivkraften och laddningen mellan män och kvinnor stagnerar till sist allt liv. Vi är alla resultat av föreningen mellan det feminina och maskulina. Naturen har bara ett sätt att förhålla sig till ”hens” och det är genom infertilitet. 

En mycket allvarlig del av den här nya och destruktiva synen på könsrollerna är att det med alla medel riktas mot våra barn. Det finns förskolor som helt jobbar utifrån en ”könsneutral” pedagogik. Meningen påstår man skulle vara att barnen då själva får möjlighet att välja vad de vill vara och vad de i framtiden vill bli. Det hela är i sig ett befängt resonemang då vad man verkligen gör är att frånta barnen de enda naturliga och produktiva alternativen som finns. Med en sådan pedagogik berövar man barnen rätten att leka, skapa och välja utifrån sina hormonellt betingade instinkter. Det kan inte vara annat än skadligt i det långa loppet. 

Även om jag, som nationalsocialist och sexbarnsmamma, är övertygad om att de absolut flesta barn som föds trots genuspedagogiken och införandet av ”hen”, kommer att lyssna till sin medfödda könsidentitet och agera utifrån den, så borde det här tas på allvar. Att man sakta men säkert försöker störa de yngre generationernas balans kommer, om det tillåts fortgå, att skapa förödande konsekvenser. Vi människor är, precis som allt annat levande på den här planeten, bundna till och beroende av ett naturligt samspel mellan könen. Det manliga och kvinnliga är i högsta grad avgörande komponenter i ett fungerande kretslopp. 

Flickor ska vara flickor och pojkar ska vara pojkar. Det är så naturen har visat oss att det ska vara och det är så vi ska låta det förbli. Allt annat är onaturligt och ett direkt övertramp på naturens oskrivna lagar. I naturen utgår man från det sunda som mall, inte från det sjuka, avvikande eller infertila. Det är viktigt att understryka detta i en allt mer obalanserad tid. Ingen vinner nämligen på en könslös värld och i en produktiv förening finns det ingen naturlig plats för hen.


  • Publicerad:
    2012-10-18 20:48