KVINNOHÄLSA. En introduktion till att nå ökad kunskap om kvinnokroppen, dess cykler och fertilitet samt en genomgång av biverkningsfria metoder för att uppnå eller undvika graviditet.

Den kvinnliga medvetenheten växer. Allt fler söker naturliga preventivmetoder som inte rubbar kroppens cykler och hormonella system eller angriper fortplantningsorganen kemiskt och mekaniskt. Även miljön påverkas allvarligt av hormonella preventivmedel, resterna gör skada på vattenlevande djur och för varje generation sjunker antal spermier likväl som dess kvalitet hos män över hela världen. Samband finns också med andra hormonstörande ämnen i till exempel plaster, med hälsovådliga kemikalier och bekämpningsmedel.

I stället för att störa kroppsliga funktioner med syntetiska medel eller att utsätta livmodern för skada genom insättande av främmande föremål, så kan kvinnan med enkla eller mer avancerade metoder ta tillbaka kontrollen över sin egen kropp och reproduktion. Genom ökad fertilitetsförståelse och koll på menscykeln, eller med en barriärmetod, riskerar hon inte hälsan utan samarbetar med sin komplexa biologi och låter den fungera intakt.

Olika metoder och hjälpmedel

Naturlig familjeplanering (NFP)
Naturlig Familjeplanering är samlingsnamnet för födelsekontrollerande observationsmetoder, fria från konventionella preventivmedel som hormoner och mekaniska produkter. Dessa metoder för fertilitetsmedvetenhet är säkra och fungerar oavsett om kvinnan har regelbunden eller oregelbunden cykel, de ska ej blandas ihop med den så kallade kalendermetoden.

Att observera allt som sker under de olika faserna ökar inte bara kroppsmedvetenheten utan samtidigt förståelsen för vad känslomässiga och kroppsliga skiftningar betyder.
NFP har Pearl Index* 3-5 vid perfekt användning (”metodfel”) och 24 vid typisk användning (”användarfel”, slarv).

* Pearl Index (PI) visar antalet graviditeter som inträffar under ett år hos hundra kvinnor som använder metoden. Pearl Index för kombinerade p-piller är vid perfekt användning 0,3 och vid typisk användning 9. Vid ”ingen metod” är siffran 85.

Det är svårt att ta fram tillförlitlig statistik angående effektivitet eftersom studier inte kan omfatta alla variabler som kan påverka; till exempel användningens frekvens och tidpunkt i cykeln, eller ej upptäckt sjukdom. Mycket av forskningen utförs av vinstdrivna läkemedelsföretag och det finns inte ekonomiska skäl att undersöka metoder som de inte kan dra nytta av eller patentera.

Billingsmetoden
Billingsmetoden är en mycket säker metod för naturlig familjeplanering, som bygger på vetenskap och många års forskning om kvinnans fruktsamhet. Utvecklad av professor emeritus Erik Odeblad (Sverige) tillsammans med läkarparet John och Evelyn Billings (Australien). Föreningen Naturlig familjeplanering i Sverige (NFPS) bildades 1987 för att sprida kunskap om metoden, 2018 ändrades namnet till Billingsmetoden® Sverige. Föreningen har gett ut en pedagogisk handbok och har utbildade handledare som kan vägleda kvinnan eller paret under en inlärningsperiod på några månader.

Kort och gott lär sig kvinnan att känna igen de dagar under sin menscykel som hon är fertil, detta genom observation av hennes livmoderhalssekret. Vid användning som preventivmetod gäller avhållsamhet från samlag framförallt under kvinnans fruktsamma fas och osäkra dagar, omvänt vet paret också när bästa tidpunkt för befruktning infaller. Denna metod kräver gemensam övertygelse och engagemang av paret.

Som korrekt utförd preventivmetod är effektiviteten likvärdig med p-pillret. Den kan användas av den unga kvinnan likväl som den mogna, under amning, i övergångsåldern, vid såväl regelbundna som oregelbundna cykler. Billingsmetoden har enligt en omfattande studie utförd av Dr Anna Capella i Rom 1989 – 95, Pearl Index 0,5 vid perfekt användning och 1,4 vid typisk användning. En jämförande studie utförd av Shao-Zhen Qian i Shanghai 1999, visade metodfel 0,5 för Billingsmetoden medan gruppen med kopparspiral hamnade på 1,8.

Justissemetoden
Justisse är en annan metod inom NFP. En handledare kontaktas med fördel för konsultation och vägledning, tillbehör i form av skrifter, arbetsblad, termometer och en app rekommenderas.

Med Justissemetoden observerar och kartlägger kvinnan tre biomarkörer; utöver förändringar i cervixsekret även sin basalkroppstemperatur och livmodertappens (cervix) skiftningar. Barriärmetoder (pessar och kondom) är tillåtna under fertila och osäkra dagar, dock med hänsyn till effektiviteten för dessa.

Barriärmetoder

Pessar
Tillverkas av medicinskt silikon och kan användas av latexallergiker. Hållbarhet 2-10 år. Pessar tillåter spontanitet eftersom det inte ska sättas in i samband med sex utan i god tid före. Användaren behöver dock kunna planera insättning och minnas uttagning (tidigast sex timmar efter), lite övning krävs i början för att få det på rätt plats. När pessaret sitter på plats känns det inte.

Pessar köper du själv på nätet men i vissa landsting (exempelvis Stockholms och Västra Götalands län) och regioner kan du få det kostnadsfritt. Be barnmorska, gynekolog alternativt ungdomsmottagning om rådgivning och hjälp med storlek.

Ett pessar som används rätt ger hög effektivitet som preventivmedel. För högsta säkerhet kan en så kallad akutmetod användas om något blivit fel, kopparspiral eller akut-p-piller förhindrar befruktning om den inte redan skett. Pessar kan ge ett visst skydd mot sexuellt överförda sjukdomar.

Det finns två olika typer av pessar:

Cervixpessar
FemCap är ett modernt pessar, designat efter kvinnans anatomi och följer förändringar under aktivitet. Finns i tre storlekar och har ett handtag för uttagning. FemCap bör bytas ut efter två år och kan komposteras.

Ett cervixpessar kan sitta inne i högst 48 timmar.

Vaginalpessar
Caya, finns i en storlek, bör bytas ut efter två år. Följer anatomin lite mer än Milex som är runt format, nylontråd håller formen. Har ett grepp för uttagning.

Milex finns i sex storlekar och måste alltid provas ut. Har en metallring för att hålla formen. Rätt använt håller materialet i upp till 10 år.

Ett vaginalpessar kan sitta inne i högst 24 timmar.

Preventivgel (används tillsammans med pessar)
Contragel grön och Caya gel är olika varumärken med exakt samma innehåll. Den naturliga mjölksyrabaserade gelen bildar en extra barriär av cellulosa och minskar spermiernas rörlighet. Den verkar alltså hämmande, inte dödande som den i Sverige äntligen förbjudna gelen med det toxiska ämnet nonoxynol-9 (se tidigare artikel). Gelens pH-värde på 3,8 har positiva hälsoeffekter och skyddar bland annat mot infektioner. Har inga kontraindikationer eller biverkningar. Är vattenlöslig och fungerar med alla barriärmetoder; pessar och kondomer av silikon, latex eller polyuretan.

Kondom
De flesta är gjorda av gummi (latex) men finns i plast (polyuretan) för allergiker. Vid beställning via nätbutik, försäkra dig om att det spermiedödande medlet nonoxynol-9 inte förekommer. Det finns en förhöjd risk för urinvägsinfektioner för kvinnor vid användning av kondom.

Pearl Index vid perfekt användning är 2 och vid typisk användning 22.

Andra knep

Avbrutet samlag
Även om mannen har god självkontroll och skicklighet (perfekt användning av metoden) kan befruktning ske. För paret som inte planerar utökning men är redo om så sker.
Pearl Index vid perfekt användning är 4 och vid typisk användning 22.

P-dator
P-datorer visar fruktsamma, ofruktsamma och osäkra dagar genom daglig mätning av kroppstemperaturen samt jämförande data från tidigare cykler. Olika saker kan påverka kroppstemperaturen, som till exempel medicinering, stress, virus i kroppen, konsumtion av alkohol, oregelbunden sömn med mera.

Natural cycles (app)
En app som använder samma teknik som p-dator. Kroppstemperaturen mäts direkt på morgonen (innan du klivit upp ur sängen) minst fem dagar i veckan, sedan räknar appen ut när du är fertil och inte, baserat på tidigare cykler. Kommer ägglossningen tidigare i en cykel kan inte appen förutse detta.
Pearl Index vid typisk användning av Natural cycles är 6,9 %.

Menstruationskalender (app)
I så kallade mensappar skriver användaren främst in mensens startdag varje månad och efter några månader kan appen räkna ut sannolika datum för kommande ägglossning, osäkra dagar och menstruation. Det krävs mycket regelbundna cykler för säkerhet och ha i åtanke att ägglossningen kan rubbas av olika faktorer som till exempel stress eller sjukdom. Detta är ej en preventivmetod utan ett hjälpmedel.

Efter förlossning: ”Amningsmetoden” – Laktationsamenorré (LAM)
En kvinna som helammar och inte har fått tillbaka sin menstruation samt är inom 6 månader efter sin förlossning, löper ungefär 1,5 % risk för graviditet. Sannolikheten att bli gravid under LAM ligger på samma nivå som mycket säkra preventivmetoder, 1-2 enligt Pearl Index.

Kombinera metoder efter behov och livssituation.

Avslutande tankar

Eget ansvar
Enligt barnmorskeförbundet är barnmorskans arbete hälsofrämjande, förebyggande och/eller behandlande. Hennes arbetsområde omfattar reproduktiv, perinatal (”omkring födseln”) och sexuell hälsa, arbetet ska präglas av ett etiskt och holistiskt förhållningssätt. Ändå tycks kunskapen om naturliga och biverkningsfria metoder lysa med sin frånvaro och kvinnor som söker vägledning erbjuds främst hormonella medel, spiraler och abort.

I slutänden ligger alltid ansvaret för den egna och barnens hälsa på var vuxen individ och förälder. Lägg inte över det i händerna på folkfientliga intressen.

Ett sunt hormonsystem i en sund kropp
Människokroppen styrs till största del via sina drygt femtio olika hormoner (från grekiskans ”ὁρμῶν”, som sätter i rörelse), molekyler som bildas i endokrina celler och fungerar som budbärare genom biokemisk verkan på andra celler. Sjuttio procent av våra gener är epigenetiskt påverkbara, vilket innebär att vår livsstil inklusive tankar och handlingar, rymmer möjligheten att påverka hur generna uttrycker sig och lämnar avtryck till kommande generationer. Vi är inte helt maktlösa under rådande biokemi, med medvetna val kan vi optimera den totala hälsan och välbefinnandet, kroppsliga och mentala funktioner. Sträva efter sunt leverne på alla områden, träna in nya vanor som konkurrerar ut de ohälsosamma. Allt i kroppen är sammanlänkat och varje positiv förändring påverkar aldrig bara en specifik del, utan hela organismen samt dina barns och barnbarns förutsättningar.

I all enkelhet
Undvik eller minska: hormonella p-medel, icke nödvändiga mediciner, näringsfattig industriprocessad mat, gluten (främst vete), osyrade mejeriprodukter, snabba kolhydrater, sötsaker, kaffe och inte minst – stress. Alkohol, tobak och andra droger bör inte behöva nämnas.

Det går inte att leva helt naturligt i en onaturlig miljö, men mycket mer än vi lurats till att tro är möjligt att själv förändra, inte minst gällande moderna sjukdomar, inflammatoriska tillstånd, hormonell obalans, övervikt, metabolt syndrom, infertilitet, psykisk ohälsa med mera.

I stor utsträckning sträva efter: att äta hel och ren mat, och tillföra kosttillskott innehållandes de vitaminer, mineraler, essentiella fettsyror och aminosyror som kroppen behöver varje dag samt probiotika, att motionera/träna regelbundet, vistas i naturen och i solen, vårda dina relationer, ta tid till saker du blir glad av att göra, drick ordentligt med rent vatten och prioritera god sömn.

/Victoria Adler

Referenser:
”Det fruktsamma sekretet – Handbok i Billingsmetoden” av Irene Ivarsson & Anette Nilsson (2011, ny uppdaterad och utökad upplaga gavs ut 2018)

Kompletterande frågor med svar från föreningen Billingsmetoden® Sverige

Justisse International

Om effektivitet och Pearl Index

Gröna Barnmorskan

Solann

Barnmorskeförbundet

Läkemedelsboken

Internetmedicin.se

Läkemedelsverket – Antikonception

Kondomer flerdubblade risk för urinvägsinfektioner

Läkemedelsverkets granskning av Natural Cycles avslutad

”Hormonbibeln” av Martina Johansson

”Kaos i Kvinnohjärnan: Balansera dina hormoner och signalsubstanser på ett naturligt sätt” av Mia Lundin


  • Publicerad:
    2019-06-01 09:00