FOLKUTBYTET. I SCB:s senaste integrationsrapport framgår det att antalet utrikes födda sett till befolkningsmängden har ökat med 13 procent mellan åren 1960-2015. Förra året var 17 procent av Sveriges befolkning utrikes födda vilket motsvarar nästan 1,7 miljoner invånare. Nästan en tredjedel av svenskarna har bytts ut mot ickesvenskar under tre decennier.

Enligt en ny integrationsrapport från SCB så har nästan en tredjedel av svenskarna bytts ut mot ickesvenskar under de senaste tre decennierna. Mellan åren 1960-2015 har antalet utrikes födda invånare i Sverige ökat med 13 procent. År 1960 låg antalet utrikes födda i Sverige på 4 procent och år 2015 var siffran uppe i 17 procent.

Av de utrikes födda år 1960 var de med nordiskt ursprung en överväldigande majoritet och år 1980 var de utrikes födda med nordiskt ursprung fortfarande en majoritet. Men sedan ändrades detta då andelen utomeuropeiskt födda ökade dramatiskt. Idag utgör de med utomeuropeiskt ursprung minst hälften av den utländskt födda befolkningen.

SCB:s rapport visar att andelen av befolkningen i Sverige som har 100 procent eller 50 procent utländsk bakgrund uppgick år 2015 till 29 procent.

Källa:
Integration – utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet


  • Publicerad:
    2016-07-01 23:10