BROTT. Stiftelsen Det goda samhället har analyserat offentlig brottsstatistik från Brå och har släppt en egen rapport om brottslighet och etnisk bakgrund. Rapporten visar att Brå ljuger om invandrares brottslighet på order från makthavarna.

Rapporten Invandring och brottslighet – ett trettioårsperspektiv (klicka för större bild).

Nyligen släppte Brottsförebyggande rådet (Brå) en rapport som beställts av regeringen för att visa att det inte finns något samband mellan den ökade flyktinginvandringen av mestadels unga män och den skenande våldtäktsstatistiken. Allt påstods bero på ökad anmälningsbenägenhet och ”socioekonomiska faktorer”.

Slutsatserna i Brå:s rapport ifrågasattes omedelbart som vinklade, bland annat därför att undersökningen inte analyserar på djupet utan helt sonika tagit en korrelation mellan kommunmottagna asylsökande 2015 och ändringen av sexualbrott mellan 2013–2014 och 2016–2017, en kvasimetod som inte visar någonting.

Bakom Brå:s rapport stod den person som allra mest motsatt sig ens någon form av forskning på sambanden mellan födelseland och kriminalitet – juden och kriminologen Jerzy Sarnecki.

Stiftelsen Det goda samhället har gått grundligare till väga genom att begära ut och analysera offentlig brottsstatistik från Brå för åren 1985 till 2017. Resultatet har resulterat i en rapport om brottslighet och etnisk bakgrund med titeln Invandring och brottslighet – ett trettioårsperspektiv.

Bakom rapporten står författaren Patrik Engellau, som tidigare har arbetat både inom FN, SIDA och UD. Så här anger han själv syftet med att undersöka invandringens påverkan på brottsligheten:

Upprinnelsen till denna rapport är att Brå vid två tillfällen avgivit detaljerade undersökningar om brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet … Sedan fjorton år har ingen uppdatering av Brås undersökningar gjorts. Skälet är framför allt att svenska beslutsfattare inte har velat veta något om brottslighetens utveckling hos människor med utländsk bakgrund.

Engellau fastslår alltså att beslutsfattarnas ovilja att låta fakta bli offentliga bland allmänheten har fått styra en ”oberoende” myndighets, Brå, arbete och diktera vilka resultat som myndighetens undersökningar ska komma fram till.

Engellaus grundliga undersökning visar på ett antal intressanta slutsatser:

  • För första gången begås numera fler brott – räknat i absoluta tal – av personer med utländsk bakgrund än av personer med svenskt ursprung.
  • Det är inte längre så att svenskar är de vanligaste brottsförövarna, som politiker, flumkriminologer och medier offentligt säger. Under perioden 2013-2017 var andelen brott för inrikes födda med två inrikes födda föräldrar nere på 42 procent. Detta innebär att personer med utländsk bakgrund, eller med föräldrar med utländsk bakgrund, står för 58 procent av brotten, trots att gruppen bara utgör en tredjedel av den totala befolkningen.
  • Den mest brottsbelastade befolkningsmässiga undergruppen är in­rikes födda av två utrikes födda föräldrar, det som brukar kallas andra generationens invandrare. Denna grupps belastning ligger högre än de utlandsföddas och ökar över tid.
  • En tidigare inte särskilt uppmärksammad grupp är de ej folkbok­förda, exempelvis medlemmar av utländska stöldligor, så kallade papperslösa, EU-migranter och turister. Denna grupp har under de senaste årtiondena kraftigt ökat sin andel av det totala antalet be­gångna brott från tre procent till 13 procent.
  • När det gäller våldtäktsstatistiken visar rapporten att störst överrisk att begå våldtäkt har män födda i Afrika tätt följt av män födda i Västra Asien (Irak, Syrien, Afghanistan). Just de grupperna som framför allt kommit i stora antal sedan 2014.
  • Personer med utländsk bakgrund ligger genom hela trettioårsperioden som grupp på ungefär samma överrisk, ungefär dubbelt mot personer med svenskt ursprung, räknat på samtliga brott (överrisker anger hur många gånger vanligare det är att en viss grupp bland personer med utländsk bakgrund utför ett visst brott än att en person med svensk bakgrund gör det).
  • Mellan åren 1985 och 2017 har antalet anmälda brott ökat med 49 procent. Samtidigt ökade befolkningen med 20 procent. En genomsnittlig boende i Sverige utsätts därför för nästan 30 procent mer brottslighet år 2017 än år 1985 (49 procent totalt minus 20 procent som beror på folkökningen).

På grund av offentlighetsprincipen finns all denna statistik tillgänglig för alla som vill ta del av den. Den privatfinansierade Stiftelsen Det goda samhället har bara med hjälp av Brå och Statistiska centralbyrån utan agenda sammanställt statistiken.

Men för de sionistkontrollerade makthavarna, som frenetiskt vill promota massinvandringen och det mångkulturella samhället, är det naturligtvis obekväma fakta. Så obekväma att man på diktaturers vis inte drar sig för att diktera undersökningsresultat och ljuga för befolkningen, för att sedan förfölja dem som påpekar det.

Källa:
Invandring och brottslighet – ett trettioårsperspektiv


  • Publicerad:
    2019-06-08 10:10