DISKRIMINERING. Boverket föreslår i en ny rapport ett ”kommunalt förturssystem” som ska låta nyanlända invandrare gå före svenskar i bostadskön.

Mehmet Kaplan: Bostadsminister, muslim och miljöpartist.

Mehmet Kaplan: Bostadsminister, muslim och miljöpartist.

Då invandringen till Sverige ständigt slår nya rekord gav regeringen i slutet av förra året Boverket i uppdrag att ta fram förslag på hur man ska hitta bostäder åt alla invandrare. Nu har Boverket presenterat en 120 sidor lång rapport som går igenom nyanländas boendesituation samt presenterar förslag på hur bostadsbristen för dessa ska lösa. I rapporten föreslås bland annat att kommunerna ska kartlägga lediga lägenheter och ge nyanlända invandrare förtur till dessa istället för att fördela ut lägenheterna genom redan existerande kösystem:

Boverket anser därför att man dels bör överväga att underlätta för kommuner av viss storlek att inrätta bostadsförmedling med ett krav på att dessa ska ha förturssystem för nyanlända, dels att ställa krav på anmälningsplikt för lediga lägenheter så att anvisning av lägenheter blir en reell möjlighet.

Författaren av rapporten är uppenbarligen medveten om det kontroversiella i detta förslag då man upprepade gånger skriver att ingen ska ”diskrimineras” och att ”svaga grupper” inte får ställas mot varandra, men konsekvensen av den föreslagna åtgärden blir ändå i praktiken att invandrare får förtur bara för att de är invandrare och att svenskar diskrimineras för att de inte är invandrare.

För att kunna ge invandrare förtur på detta sätt föreslår Boverket lagändringar enligt följande:

Det ska finnas kommunala bostadsförmedlingar i alla större kommuner – förslagsvis över 10 000 invånare. Regeringen ska fortsatt kunna förelägga även mindre kommuner detta. […] Alternativet är att regeringen förlägger utvalda kommuner att anordna bostadsförmedling under förslagsvis en femårsperiod.

Samt:

Men för att möjliggöra för dem som är nya på bostadsmarknaden att få en bostad är ett kösystem inte det mest optimala, särskilt inte där kötiderna ligger på flera år. Vill man att bostadsförmedlingarna ska vara något mera än ett organ för administration av ett kösystem så måste bostadsförmedlingarna få ett uppdrag att – utifrån en eller annan grund – fördela lägenheter efter andra parametrar än enbart kötid. Hur dessa parametrar skulle kunna se ut är emellertid en fråga som innehåller politiska ställningstaganden. Boverket anser inte att det ankommer på Boverket att ta sådana ställningstaganden.

Invandrare ska alltså inte behöva stå flera år i bostadskö som svenskar, men som synes vill Boverket här inte rakt ut skriva att invandrare bör få förtur utan de lämnar den bollen vidare till regering och riksdag. Tidigare i rapporten skriver myndigheten dock rent ut att dessa bostadsförmedlingar bör ha krav på sig om att ha ”förturssystem för nyanlända”, vilket står att läsa i första citatet här ovan.

Rapporten har mött stark kritik från statsvetaren Peter Santesson som bland annat skriver:

Formuleringen i rapporten är påfallande försiktig, för här tassar man på helig mark. ”Aktiv bostadsförmedling” är benämningen. Det klingar väl. Aktivt brukar vara bättre än passivt. Men innebörden har sprängkraft. Passiv bostadsförmedling är det som i vardagligt tal kallas för bostadskö. Aktiv bostadsförmedling kallas för behovsprövning och förtur. Boverkets tanke är att kommuner över viss storlek ska vara skyldiga att ha en bostadsförmedling som hyresvärdar har plikt att anmäla lediga lägenheter till. Där ska lägenheterna sedan fördelas ”aktivt” efter andra kriterier än kötid till de mest behövande. Vilka kriterier då? Verket vägrar. De orden får allt regeringen själv uttala.

Santesson skriver också att invandringen i princip tar lika många bostäder i anspråk som det byggs hyresrätter i Sverige årligen.

Boverket leds av generaldirektör Janna Valik som inte är född i Sverige utan själv har invandrat från Tjeckoslovakien. Dagen innan rapporten som föreslår att svenskar ska diskrimineras på bostadsmarknaden presenterades fick Boverket också besök av Sveriges icke-svenska bostadsminister Mehmet Kaplan (MP):


  • Publicerad:
    2015-03-15 19:42