DEBATT. Efter att ha upptäckt en stor spricka mellan sionister och ortodoxa judar uppstod bilden av en intressant konflikt, som tycks spä på skapandet av en mer ”bipolär värld”.

Till vänster: Barack Obama tillsammans Rahm Emanuel.  Till höger: Vladimir Putin tillsammans med den ryska chefsrabbinen Berel Lazar.

Till vänster: Barack Obama tillsammans med sionisten Rahm Emanuel. Till höger: Vladimir Putin tillsammans med den ryska ortodoxa chefsrabbinen Berel Lazar.

Det är möjligt att Flashback ”redan avhandlat detta ämne för tio år sedan”. Det är även möjligt att det som skrivs i denna artikel är felaktiga antaganden. Men de senaste dagarna har jag studerat en uppseendeväckande konflikt, den mellan ortodoxa judar och sionister — ett ämne som det vore intressant att se en debatt kring.

Förhoppningsvis frambringar en debattartikel i detta ämne nationellt sinnade till diskussion i ämnet, här i kommentarsfältet på Nordfront. Kanske blir frågan utredd.

Två judiska fraktioner i kamp mot varandra?
Enligt ortodoxa judar motsatte sig dessa redan från början staten Israels grundande. Exempelvis ska digniteter inom den judisk-ortodoxa rörelsen ha skrivit upprepade protestbrev till Förenta Nationerna, redan 1947, gällande detta. Ortodoxa rabbiner framhäver även att judar inte är sionister per definition, och att sionister inte är judar per definition. Något som man måste anse stämmer, med tanke på att exempelvis amerikanska icke-judar likt Joe Biden själva kan titulera sig som sionister.

Ortodoxa judar protesterade redan från början mot skapandet av Israel.

Sionismen anses ha skapats av Theodor Herzl, en sekulär jude som föddes i Ungern. Med tanke på att sionismen eftersöker världsherravälde på ett aggressivt vis, som dessutom skapar så kallad anti-semitism, är det mycket möjligt att ortodox judendom börjat se sionismen som ett allvarligt hot mot sin egen fortlevnad. Konflikten mellan ortodoxa judar och sionister verkar vara högst riktig, och den verkar dessutom ha blossat upp markant på senare år. Ortodoxa judar menar på att sionismen och Israel orsakar problem för världsjudendomen.

Ett annat exempel på konflikten mellan sionister och ortodoxa judar är att de sistnämnda ”förföljs” i Israel. Bland annat tvingas de till militärtjänstgöring, trots att deras tro förbjuder dem till detta. Ortodoxa judar höll även massdemonstrationer i USA under förra året. Det ter sig som så att sionismen är en skapelse av bankdynastin Rothschilds, och att Israel därav rent av kan ses som en av Rothschilds operationsbaser!

I en artikel kallad The History of the House of Rothschild återfinns följande uppgifter:

1897: The Rothschilds found the Zionist Congress and arrange its first meeting in Munich. However due to local Jewish opposition this is re-arranged for Basle, Switzerland and takes place on 29 August. The meeting is chaired by Theodor Herzl, who would state in his diaries:

“It is essential that the sufferings of Jews….become worse….this will assist in realization of our plans….I have an excellent idea….I shall induce anti-Semites to liquidate Jewish wealth….The anti-Semites will assist us thereby in that they will strengthen the persecution and oppression of Jews. The anti-Semites shall be our best friends.”

Herzl is subsequently elected President of the Zionist Organisation which adopts the, “Rothschild Red Hexagram or Sign,” as the Zionist flag which 51 years later will end up as the flag of Israel.

I Mein Kampf skrev Adolf Hitler, 1925, följande gällande judendomens strävanden för Palestina:

De ha inte en tanke på att bygga upp en judisk stat i Palestina för att bosätta sig där; de önska endast att för sitt internationella världsbedrägeri ha en autonom organisationscentral, som är undandragen andra staters ingrepp: en tillflyktsort för överbevisade uslingar och en högskola för blivande skojare.

Förenklat skulle detta i så fall innebär att den ortodoxa judendomen — inbäddad i Ryssland bland annat — hamnat i konflikt med en relativt modern skapelse av det Rothschildska finansimperiet. Den ortodoxa judendomen tycks även ha goda relationer med aktörer som motsätter sig den sionistiska maktsfärens expansion, exempelvis Ryssland och Iran.

En film från då ortodoxa judar demonstrerar i New York:

Detta är alltså tusentals ortodoxa judar som demonstrerar i New York, 2013, mot staten Israel.

Detta är en rabbin som bekämpar sionism och som nästan blivit dödad på grund av det. I denna intervju från 2011 berättar han vad han råkat ut för.

Det finns även en hel rörelse av ”judar enade mot sionism”, som i USA arrangerar protestaktioner frekevent. På webbplatsen Neturei Karta listas 23 demonstrationer utförda av ortodoxa judar, hitintills enbart under 2014.

Svaret på gåtan Putin?
Hur kan Putin motsätta sig att sionismen lägger Ryssland under sig men samtidigt förbjuda ”Förintelse”-förnekande och bygga judiska museer? Svaret på den frågan hade kunnat vara att han allierat sig med den ortodoxa judendomen på samma vis som Ryssland ökat kontakterna med Gyllene gryning i Grekland.

Putin blir i så fall en pragmatiker som allierar sig med allt och alla ifall det tjänar hans geopolitiska intressen. Både ortodoxa judar och Rysslands ledare borde känna sig hotade av sionisternas maktsfär. Värt att notera är även att Boris Berezovsky, den kände judiske oligiarken som flydde Ryssland, var just en liberal/kulturmarxistisk jude med politiska ambitioner, innan dess att han avhystes. Judisk massmedia i Väsvärlden tillämpar som bekant en radikal doktrin som stegvis slår sönder de europeiska folkens skyddsbarriärer, för att på så sätt kunna härska över Västerlandet och på sikt låta dess vita befolkningar förintas genom uppblandning och blodiga folkmord.

Staten Israel har även potential att bryta ner ortodox judendom, exempelvis genom att tvångsinkalla ortodoxa judar i Israel till militärtjänstgöring. Stegvis kan sionister tillämpa samma doktrin på de ortodoxa judarna, och genom tusentals slag slå sönder detta hot mot sionismen. Det vore även logiskt ifall ortodoxa judar kände sig obekväma med att sionister drev en aggressiv kamp mot mänskligheten genom USA och EU. Exempelvis hade mänsklighetens vrede för en sådan agenda kunnat drabba ortodoxa diasporajudar.

Vissa rabbiner tycks rent av mena på att sionister har ”kapat judendomen”. Ortodoxa judar ser ut att ”förföljas” i Israel, och bli hatade i diasporan på grund av sionisternas verksamhet i världen. På samma vis är hat mot diasporajudar något som gynnar sionisterna, i och med att det får judar att flytta till Israel — något som de facto redan börjar ske på rekordartade nivåer, i exempelvis Frankrike. Visst faller pusselbitarna på plats?

Det är även amerikanska sionister som åker flygplan ner till Grekland för att instruera den grekiska regimen i hur Gyllene gryning ska förföljas. Det är även sionister som genom AIPAC driver USA:s aggressiva utrikespolitik. Har inte den ”bipolära världen” (USA/EU kontra Ryssland) rent av dragits mellan sionismens och den ortodoxa judendomens maktsfärer? I Ryssland är exempelvis Chabad-Lubavitch dominant. Medan i USA och EU är den sionistiska rörelsen dominant.

Chabad-Lubavitch råkar även ha sitt huvudkontor i New York, samma stad som filmen från massdemonstrationen länkad överst i denna artikel är ifrån. Arrangörerna av demonstrationen rapporterade även om en ”media blackout” gällande demonstrationen. Det hela blir logiskt med tanke på att amerikansk massmedia som bekant råkar domineras totalt av sionister!

Även en rysk kamrat beskrev Ukraina-konflikten ungefär på detta vis:

Det är judar i väst [sionister min anm.] som bråkar med judar i öst [ortodoxa judar min anm.].

Putin tillsammans med ortodoxa judar.

Vladimir Putin tillsammans med ortodoxa judar.

Mahmoud Ahmadinejad och ortodoxa judar.

Mahmoud Ahmadinejad tillsammans med ortodoxa judar.

En nationell position på detta?
Även om ortodoxa judar följer Talmud, i vilken många nedvärderande och hatiska stycken riktade mot icke-judar går att läsa, så är det inte ortodoxa judar som varit pådrivande under exempelvis första och andra världskriget — istället har det då handlat om sionister! Den avhoppade topp-sionisten Benjamin Freedman uttryckte sig så här gällande första världskriget: ”that’s where all the trouble started”. Ortodoxa judar tycks ha hamnat i kläm mellan sionismen och en diaspora som blir mer fientlig mot dem, på grund av sionismen. Och i Israel kommer ortodoxa judar inte att kunna fortsätta att leva enligt deras religion!

På samma vis som den europeiska människans existens är hotad med undergång är den ortodoxa judendomen hotad av undergång. Kanske tänker sionismen göra rent hus med den ortodoxa judendomen, genom att få den till att krypa till korset och göra Aliyah (judiskt uttryck för att flytta till Israel). Detta tycks däremot inte locka de ortodoxa judarna. Det var därför som chefsrabbinen i Palestina protesterade 1947, strax innan staten Israel skulle bildas.

Mänsklighetens motstånd mot sionism tycks alltså öka till en grad som gjort att till och med delar av världsjudendomen nu även tycks aktivt ha tagit strid mot sionismen! I kampen mot sionismen så sammanfaller nu till viss del de geopolitiska intressena för aktörer likt Gyllene gryning, Ryssland, nationella i Europa och ortodoxa judar! Ställs detta i samband med att sionister verkar både innanför och utanför partiet Sverigedemokraterna så förstår man snabbt att detta skeende inte är bra. Sionistiska element inom Sverigedemokraterna kommer alltså att göra en form av jujutsu på svenska folkets missnöje och kanalisera det i en riktning som gynnar sionismen!

Sverigedemokratiska företrädare i dialog med sionister. Filmen publicerades 10 maj, 2014.

Sverige ligger som bekant inom den sionistiska maktsfären och det är så klart nationellas plikt att kontinuerligt upplysa våra kamrater och yrvakna systrar och bröder om dessa krafter. Det är viktigt att vi är fullt medvetna om vilka krafter som finns i världen och att vi aldrig tar lätta genvägar genom att undvika att beskriva verkligheten precis så som den ser ut. För att kunna fatta bra beslut behöver vi ha ett fullfjädrat medvetande och utan skygglappar ständigt törsta efter kunskap för att förstå vår omvärld. Vi måste ta de vägar som nationella européer tjänar på och fokusera på att vinna makt och inflytande.

Det sämsta vi kan göra är att kämpa för något som inte gynnar oss själva. Vi måste se till att gynna våra egna intressen i de tider som råder, och inte låta europeiska folk manipuleras av sådana som önskar utnyttja Europas kraft. På samma vis som sionister är en mobiliserad minoritet, så är nationalsocialister en mobiliserat minoritet med oändliga möjligheter till att omdana världen till något som vi själva anser är bättre. Faktum är att vår kamp för ett enat Norden och ett Europa av nationer innebär en multipolär värld — något som gynnar mänskligheten som helhet.


  • Publicerad:
    2014-06-21 16:30