YTTRANDEFRIHET. Under måndagen meddelande regeringen att tryck- och yttrandefrihetskommittén får nya direktiv. Ett nytt uppdrag blir att undersöka om det finns möjlighet och behov att göra det olagligt med söktjänster där du kan söka rätt på brott- och tvistemål.

Trots att vem som helst har rätt att ta del av uppgifterna enligt offentlighetsprincipen så vill regeringen se över möjligheten att begränsa grundlagsskyddet för söktjänster som publicerar uppgifter om människors lagöverträdelser, och man skriver att grundlagsskyddet riskerar att krocka med rätten till personlig integritet.

Sammanfattningsvis så är kommitténs nya uppdrag att analysera och ta ställning till om det finns ett behov av att begränsa sajter som Lexbase och vilka effekter det skulle ha, göra en avvägning mellan intresset av yttrande- och informationsfrihet och den personliga integriteten samt föreslå de författningsändringar som kommittén anser vara nödvändiga och redogöra för dessa.

Än i dag tillhandahålls söktjänster som innehåller uppgifter om att enskilda förekommer i domar i brottmål. Eftersom dessa söktjänster åtnjuter skydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen kan personuppgifter hållas tillgängliga utan att personuppgiftsregleringen blir tillämplig. Det kan alltjämt ifrågasättas om det är motiverat att låta verksamheter av detta slag fullt ut skyddas av de tryck- och yttrandefrihetsrättsliga grundprinciperna”, står det att läsa i det nya direktivet.

Kommittén ska redovisa sitt uppdrag senast 26 augusti nästa år.

Källa:
Tilläggsdirektiv till 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté (Ju 2018:01)


  • Publicerad:
    2019-06-22 21:00