EVAKUERING Under söndagsförmiddagen biföll riksdagen ett utskottsinitiativ från regeringen rörande leverans av en svensk militär styrka till Sudan avsedd att bistå vid evakuering av svenskar.

Försvarsminister Pål Jonson (M) tillkännagav på lördagen att riksdagen under söndagen förväntas besluta om att sända en beväpnad styrka till landet Sudan med uppgift att vid lägligt tillfälle evakuera svenskar ur landet. Regeringen har för ändamålet ålagt riksdagen att presentera ett utskottsinitiativ för behandling vid en extrainkallad sammankomst. Bakgrunden är den tre dagars vapenvila under den muslimska högtiden eid al-fitr, som Sudans nationella armé och den paramilitära gruppen RSF kom överens om i fredags.

Vid fredagens pressträff förklarade försvarsministern:

— Beslutet skulle i så fall innebära att riksdagen medger att regeringen ställer en väpnad styrka till förfogande enligt folkrätten för att stödja och genomföra en evakueringsinsats av svenskar och utländska medborgare från Sudan.

Insatsstyrkan ska vara beredd att på eget initiativ med eller utan bistånd från ”internationella partners” vid behov verkställa skydds-, räddnings- och fritagningsinsatser.

– Styrkan ska därför med kort varsel också kunna förstärkas, tillade Jonson.

Orsaken till att efterfrågade internationella evakueringsinsatser inte redan genomförts är det instabila säkerhetsläget i landet, och trots beskedet från landets nationella armé om ett generellt godkännande av sådana, råder det ovisshet om när de faktiskt kan genomföras.

UD bedömer att runt ett hundratal ”svenskar” uppehåller sig i Sudan. Förutom de givna kandidaterna svensk ambassadpersonal med anhöriga säger sig regeringen hysa förhoppningar om att kunna bistå även ”andra svenskar” vid evakuering. Det ska i sammanhanget betonas att UD varken klargör hur man definierar begreppet ”svensk” eller specificerar hur stor del av den omnämnda gruppen på hundra personer som utgörs av ambassadpersonal.

Stridigheterna i Sudan mellan den nationella armén och paramilitära RSF inleddes för drygt en vecka sedan.

Uppdatering söndag förmiddag

Riksdagen meddelar nu i ett uttalande på sin hemsida att man bifallit regeringens utskottsinitiativ rörande sändande av svensk trupp till Sudan. Man medger därmed att regeringen ställer en väpnad styrka med högst 400 personer till förfogande i Sudan.

I meddelandet står att läsa:

Styrkan ska i enlighet med folkrätten stödja och genomföra en evakueringsinsats av svenska och utländska medborgare samt materiel från Sudan och ställs till förfogande till och med den 30 juni 2023. Evakueringen ska ske i nära samverkan med andra stater och internationella organisationer.