INRIKES. Riksdagen beslutade på onsdagen att allt samröre med så kallade terrororganisationer blir olagligt från och med 1 mars. Det innebär att handlingar som syftar till att stärka, främja eller understödja en sådan grupp klassas som terroristbrott.

På onsdagseftermiddagen antog riksdagen en ny lag som innebär att det från och med den 1 mars blir kriminellt att ha samröre med en terrororganisation. Lagen röstades igenom med siffrorna 319 mot 28 efter att Vänsterpartiet röstat nej.

Riksdagen meddelar på sin hemsida:

Bland annat införs ett särskilt straffansvar för den som har samröre med en terroristorganisation, om samröret syftar till att främja, stärka eller stödja organisationen. Det blir även straffbart att uppmana till samröre och att rekrytera till samröre med terroristorganisationer. Vidare ska det bli straffbart att resa utomlands för att ha samröre med en terroristorganisation eller att finansiera samröre med en sådan organisation. Straffet för olovlig värvning ska skärpas.

Orsaken till att Vänsterpartiet röstade emot lagen var enligt partiets rättspolitiska talesperson Linda Westerlund Snecker att regeringen inte tydligt har kunnat definiera vad en terrororganisation är och vad det innebär att ha samröre.

Att dessa definitioner fortfarande är oklara kan tyckas märkligt med tanke på att lagförslaget har bearbetats i olika remissinstanser i nästan ett år. I februari 2019 presenterade regeringen sitt första förslag, vilket avstyrktes av Lagrådet med motiveringen att brottet ”deltagande i en terrororganisation” kunde innebära en begränsning i den grundlagsskyddade föreningsfriheten.

Efter en omarbetning kom regeringen med ett nytt förslag i augusti 2019 där man istället talar om ”samröre med en terrororganisation”. Även denna gång framförde Lagrådet kritik, även om man inte avstyrkte lagförslaget. Lagrådet skrev i sitt yttrande:

Det är tveksamt om regleringen i sin helhet uppfyller de högt ställda krav på tydlighet som bör gälla för strafflagstiftning. Det kan inte uteslutas att förslagen i praktiken skulle kunna komma att innebära att kriminaliseringen går för långt i förhållande till föreningsfriheten.

Detta tolkade regeringen som ett ja och det är alltså föreliggande lagförslag från augusti 2019 som nu har klubbats igenom som lag från 1 mars.

Samröre kan alltså enligt den nya lagen avse att främja, stärka, stödja, propagera för, rekrytera till eller ta en aktiv befattning i en organisation som klassats som en terrorgrupp.

När det gäller begreppet terrororganisation återstår det för regeringen att tydligt definiera om det avser organisationer som regeringen själv sätter upp kriterierna för, om det begränsas till organisationer som FN eller världssamfundet bestämt, eller om lagstiftningen kommer att tillämpas lika godtyckligt som lagen om hets mot folkgrupp.

Källor:
Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation
Lagrådet kritiserar förslag om straff för samröre med terrororganisation


  • Publicerad:
    2020-01-23 16:00