UTRIKES. FN har antagit ett ryskt utkast till en resolution som bland annat ska förbjuda ”rasistisk propaganda” och ”glorifiering av nazism” på internationell nivå. Resolutionen väntas antas formellt av FN:s generalförsamling i december.

fn

En ny resolution, vars övergripande syfte är att förbjuda ”rasism” och ”nazism” på internationell nivå, har antagits i FN:s tredje kommitté efter ihärdiga påtryckningar från Ryssland som uppmanar alla andra länder att skriva under den. Grunden i resolutionen är ”Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering” (CERD) som antogs av FN:s generalförsamling 1965 och trädde i kraft 1969.

Regeringar som har ratificerat CERD-konventionen erkänner (bland annat):

  • definitionen av diskriminering som varje åtskillnad, uteslutning, inskränkning eller förmån baserad på ras, hudfärg, börd eller nationell eller etnisk härkomst, vilka har till syfte eller verkan att upphäva eller försämra erkännandet, åtnjutandet eller utövandet på likställd fot av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på samhällslivets politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden
  • att de ska avskaffa rasdiskriminering, förbjuda diskriminerande praxis och, där så är berättigat, tillse att vissa rasgrupper får utvecklas och åtnjuta skydd
  • att de ska göra det straffbart att sprida idéer som är grundade på teorier om rasöverlägsenhet eller hat och att olagligförklara varje organisation som verkar för rasism
  • att de ska åta sig att uppmuntra, där det är lämpligt, multirasliga organisationer och rörelser och andra medel som verkar för att eliminera barriärer mellan raser, och att motverka allt som stärker raslig uppdelning

Ryssland har dock byggt vidare på detta och lagt till fler punkter som man med FN:s hjälp vill implementera. Dessa punkter innebär att man vill förbjuda ”försök att glorifiera nationalsocialism”, att ”förneka tyska krigsbrott, såsom Förintelsen” och att ”rentvå nationalsocialistiska kollaboratörer genom att utmåla dem som kämpar för nationalistiska motståndsrörelser och hedra dem som sådana”.

Ryssland har tidigare genomdrivit en inhemsk variant av ovanstående i form av en lagstiftning, vilket Nordfront skrev om då.

Dokumentet uttrycker även oro över att ”rasistiska” partier får ökat inflytande världen över samt att ”rasistiskt motiverad brottslighet” ökar.

Många länder, som USA, Storbritannien, Kina och Indien, har undertecknat FN:s CERD-konvention men har inte erkänt en mekanism som gör att den ställer sig över inhemsk lagstiftning, vilket gör att konventionen inte kan tillämpas av dessa länder.

Ryssland har lagt fram liknande resolutioner som denna till FN årligen men USA och Kanada har konsekvent vägrat att underteckna någon av dem. Alla medlemmar i FN behöver nämligen godkänna resolutionen eller lägga ner sina röster. I denna omröstning röstade 115 länder ja, 3 länder nej medan 55 länder (däribland Sverige) avstod från att rösta.

Det tredje land som i år anslutit sig till nej-sidan är Ukraina. Ukrainas representant förklarade under sammanträdet att man förvisso var emot ”nazism” och ”nynazism” men att man inte kunde ställa sig bakom Rysslands resolution så länge den inte fördömde stalinism lika hårt.

Resolutionen väntas trots ovanstående att formellt antas i form av ett nytt FN-organ i december i år. Vad det innebär i praktiken för de länder som är oförmögna att tillämpa resolutionen på grund av de juridiska hinder som finns, och om detta kommer att få praktiska konsekvenser eller bara är symbolpolitik, är i nuläget oklart men Nordfront lär få anledning att återkomma till saken.

Källa:
US, Canada & Ukraine vote against Russia’s anti-Nazism resolution at UN


  • Publicerad:
    2014-11-28 20:02