INRIKES. Socialdemokraterna lägger i Migrationskommittén fram ett förslag som kan minska ”asylinvandringen” – något. De anklagas för att lajva migrationskritik och söka förlänga coronakrisens väljarflöde från SD till S.

I den så kallade migrationskommittén finns de åtta riksdagspartierna representerade. Den påbörjade i september 2019 arbetet med att ta fram ett förslag till ny asylpolitik för Sverige. Detta förslag ska vara inlämnat till regeringen i augusti i år.

Inför torsdagens möte gick det en skiljelinje mellan MP, V och L å ena sidan och ett block bestående av M, SD och KD å andra. Medan de senare förespråkar ett volymmål (=siffersatt mål) för asylinvandringen till Sverige, vill de förra inte ha ett sådant. Samtidigt har C förhållit sig neutralt i frågan.

Mest negativa till volymmål har Miljöpartiet varit. De har hotat med att inte skriva under ett förslag om ett sådant som tagits fram av kommitténs tjänstemän.

Det nya som hände på torsdagen var att S tycktes ha övergivit sin tidigare linje och nu plötsligt började tala om det nödvändiga i att begränsa asylinvandringen.

Man sätter dock inte upp något volymmål (i ordets vanliga mening) utan förespråkar istället en årlig asylinvandring på 2-3 procent av det totala inflödet till hela EU.

Reaktionen bland övriga partier samt i systemtrogna medier på Socialdemokraternas vändning har varit att dessa nu har närmat sig M, KD och SD samt att ”sprickan inom regeringen har fördjupats”.

I alternativa medier har slutsatsen dragits att Socialdemokraterna genom att försöka framstå som, om inte ett ”migrationskritiskt” parti, ändå som ett parti tar ansvar genom att sträva efter att begränsa asylinvandringen – hoppas kunna förlänga den tendens som visat sig hittills under coronakrisen: att man tar röster från SD.

Rikard Larsson, (S), ledamot i kommittén, kommenterar att hans parti är berett att förhandla om migrationspolitikens mål – men att partiet förutsätter att Sverige inte ska ta emot en större andel i förhållande till folkmängden än genomsnittet i EU.

– Det är lite svårare att siffersätta. Men vi kan fortsätta måldiskussionen, säger han.

För den oinvigde kan frågan om volymmål eller inte framstå som en teknikalitet.

Louise Dane, doktor i offentlig rätt vid Stockholms universitet, är väl insatt i hur man med internationella konventationer inrättat ett system som i princip kriminaliserar ett stopp av asylinvandringen. Hon höjer därmed ”ett varnande finger” för ett uttalat volymmål.

Enligt henne går ett sådant emot ”internationell rätt” och konventioner såsom flyktingkonventionen, Europakonventionen och tortyrkonventionen, vilka samtliga undertecknats av svenska politiker.

Den enda ”internationellt lagliga vägen” mot minskad asylinvandring går, menar hon, via påverkan så att färre asylsökande finner Sverige attraktivt. Hon pekar härvid på två sätt:

• Försvåra för flyktingar att ta sig till gränsen.

• Försämra förhållandena för asylsökande i Sverige och därmed avskräcka människor från att ta sig hit.

Det återstår dock att se om något politiskt parti i riksdagen skulle våga föreslå liknande åtgärder för att begränsa massinvandringen.


  • Publicerad:
    2020-06-05 18:00