ÖVERVAKNING Förlegade krav på frånvaro av känsliga personuppgifter i insamlad data – samt på den granskades koppling till terrorism eller spionage – måste enligt Säpo nu tas bort, för att ge plats åt en granskning av sociala medier.

Det är främst möjligheten till en effektivare scanning av sociala medier som Säpo åberopar, när man nu efterlyser lagändringar, som medger nyttjande av artificiell intelligens (AI) i myndigheters löpande granskningsarbete. Det har visat sig att regeringen ställer sig positiv till förslaget.

Säpo anför i sin förfrågan att när det kommer till personuppgifter, så är det idag nästintill ogörligt att processa mängden data på internet manuellt. Här kommer AI väl till pass, menar man, och skriver:

AI-system kan exempelvis göra en initial ytlig granskning av datamängder och flagga upp information som sannolikt är relevant för specifika fall.

”Intrång i den personliga integriteten? - inte vi, utan AI som behandlar datan”

Säpo vill helt enkelt ännu friare än vad som är möjligt idag kunna bevaka ej brottsmisstänkta individer utan nuvarande formella krav på uppenbart samröre med ”terrorism eller spionage”. Man är i sammanhanget noga med att påpeka att de föreslagna lagändringarna inte ”per automatik” innebär ”ett ökat intrång i den personliga integriteten” och hänvisar här till att AI-verktyget – och inte Säpos personal – ska behandla datan.

I skrivelsen betonas att dagens krav på att en uppgiftssamlare måste försäkra sig om att ”känsliga personuppgifter” saknas i insamlad data, i praktiken omöjliggör en granskning av sociala medier.

Gabriel Wernström, pressekreterare på Säpo, kommenterar i sammanhanget till Svenska Dagbladet (SvD)

— Säkerhetspolisen kan idag ha information om att någon är aktiv på digitala plattformar och hotfull mot den centrala statsledningen eller ger uttryck för terroravsikter, men inte vem det är eller vad han eller hon säger. Som reglerna ser ut idag får vi inte använda artificiell intelligens för att leta igenom stora datamängder och hitta en sådan person. Det här behöver förändras för att vi ska kunna fortsatt förhindra terrorattentat och spioneri, säger han.

Justitieminister Morgan Johansson (S) hade i veckan på en pressträff följande att säga om Säpos aktuella begäran:

— Jag har gett mina tjänstemän i uppgift att påbörja en sådan översyn för att svara på Säpos hemställan. Jag tror att det är en viktig sak för att öka upptäcktsmöjligheterna för de här individerna.