Skånepolisen släppte nyligen 2012 års sista kvartalsrapport om kriminaliteten i Polisområde Nordvästra Skåne. I rapporten erkänner polisen bland annat att gärningsmännen vid personrån ofta är unga personer av utomnordisk härkomst som agerar i grupp. Det framkommer även i rapporten att brotten mot äldre och handikappade i området ökar kraftigt och främst begås av invandrare.

Polisen hävdar i rapporten att personrånen minskat något i nordvästra Skåne under det sista kvartalet 2012 i jämförelse med andra år, vilket man tror beror på framgångsrika polisinsatser i centrala Helsingborg. Angående personrån fastslår rapporten vidare att gärningsmännen vid personrån i många fall är unga med utomnordisk härkomst och att dessa agerar i grupp mot unga brottsoffer. I rapporten står följande att läsa:

”Personrån är den mest frekventa råntypen och intar en dominerande ställning med ca 73 % av samtliga rån. Gärningsmännen är i många fall unga med utomnordisk härkomst och agerar i grupp mot unga brottsoffer. Tillgripet gods är oftast mobiltelefoner och kontanter. Personrån sker till största delen utomhus med en andel av 85 %.”

Rapporten har också med en del om brott mot äldre och funktionshindrade som avslöjar att dessa brott har ökat med hela 90,1 procent mellan åren 2008-2012. Skånepolisen pekar även här ut gärningsmännen som personer av utländsk härkomst:

”Denna brottstyp riktar sig mot de mest utsatta och försvarslösa; våra äldre och handikappade. Förslagenheten bland brottslingarna är påfallande och bl.a. sättet att vinna tillträde till offrens bostäder är ett exempel på detta. Ökningen av denna brottstyp mycket stor; åren 2008- 2012 innebär en ökning på 90,1 %. Dessa förändringar återspeglas även i fjärde kvartalets resultat med ökning på 12,1 %. Gärningsmän vid dessa brott är till övervägande delen kringresande ligor/grupperingar av utländsk härkomst som under en begränsad period begår brott för att sedan försvinna ut ur landet.

I rapporten står det att materialet som siffror och diagram i polisrapporten bygger på är hämtat från polisiära register. Trots att syftet med rapporten anges vara att utgöra underlag för diskussion mellan polis och kommun verkar inga andra medier ännu ha skrivit om rapporten.

Källa:
Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne


  • Publicerad:
    2013-01-13 17:47