Skolverket vill att de svenskfientliga skolorna ska ha tillåtelse att underkänna elever som inte hyser samma åsikter som regimen. Uttalanden som uttrycker raslig stolthet, så kallad rasism, kan enligt Skolverket vara skäl nog för underkänt betyg.

Tidigare i vår bestämde skolledningen för Ytterbyskolan i Kungälvs kommun att elever på skolan måste förstå och kunna tillämpa grundläggande demokratiska ”värden” för att få godkänt i samhällskunskap. Som argument för detta angav man att man ville komma till rätta med de ”rasistiska” och ”nazistiska” grupperingar som finns på skolan.

– Vi på Ytterbyskolan anser att man måste kunna tillämpa de demokratiska grundreglerna för att ha nått målen för godkänt i samhällskunskap, kommenterade Ytterbyskolans rektor Ann-Charlotte Brandberg till Sveriges radio.

Förutom att man enligt skolan måste tro på demokratin för att få betyg så får man inte kränka andra elever. Kränkande ord som Brandberg ser som mer kränkande än andra var bland annat ”bög”, ”lebb” och ”svartskalle”. Däremot fanns inte det mer vanliga ”svenne” med alla dess varianter – exempelvis ”svennehora” – med på Ytterbyskolans lista.

Skolverket var till en början negativt inställd till Ytterbyskolans betygsättning och menade att det är kunskap och inte åsikter som ska ligga till grund vid betygsättningen. Men nu har Skolverket slagit om. Visserligen hävdar man fortfarande att det är kunskapen som är det primära, men man säger också att ett rasistiskt uttalande innebär att eleven ifråga inte tagit till sig vad han lärt och att eleven av den anledningen ska underkännas.

– Ett rasistisk uttalande kan i ett visst fall tyda på att eleven inte nått kunskapsmålet. Men i ett annat fall kan det helt enkelt handla om olämpligt uppträdande, och då får det inte bli föremål för betygsättning. Det handlar om gränsdragningsfrågor, säger Tomas Erlandsson, undervisningsråd vid Skolverket i Göteborg, till Dagens Nyheter.

Om Erlandssons formulerar sig diffust blir man inte klokare när man läser på Skolverkets egen hemsida. Å ena sidan skriver Skolverket att ”Om en elev förstår och har kunskaper om demokratiska arbetssätt och beslutsformer och i skolarbetet kan praktisera dessa är målet uppnått även om eleven har åsikter och uppfattningar som står i motsats till demokratins principer.” Å andra sidan skriver man att ”Om en elev uttrycker uppfattningar och förhållningssätt på raster, i korridorer eller klassrummet som strider mot värdegrunden är det skolans uppgift att aktivt bemöta sådana beteenden och hävda de grundläggande demokratiska värdena. Det kan också bli nödvändigt att ingripa med disciplinära åtgärder mot elever som kränker andra eller uppträder hotfullt.”

Skolverket uttrycker sig motsägelsefullt och tvetydigt vilket gör att ingen vet vad som egentligen gäller. Detta tillhör också Skolverkets strategi. Då man arbetar för den svenskfientliga regimen har man nämligen i uppdrag att sätta hinder för obekväma åsikter i skolan, och istället för att ta ansvar för att man godkänner åsiktsförtryck uttalar man sig så oklart det är möjligt. Det finns inga klara beslut utan snarare riktlinjer där man överlåter åt lärarna att själva ”aktivt bemöta sådana beteenden och hävda de grundläggande demokratiska värdena” – med allt vad det innebär. När det kommer till kritan behöver ingen, allra minst Skolverket, tvivla på att den socialdemokratiskt/marxistiskt anfrätta lärarkåren kommer göra allt i sin makt för att underkänna elever vars nationalistiska engagemang eller åsikter per automatik gör dem till deras främsta ideologiska motståndare.


  • Publicerad:
    2006-05-11 00:00