INRIKES. Ett tidigare helt okänt gravfält från yngre järnåldern har hittats i Vankiva i Hässeholms kommun. Det är mycket ovanligt att helt okända gravfält hittas.

I Vankiva i Hässleholms kommun hittades ett tidigare helt okänt gravfält från yngre järnåldern. Foto: Sydsvensk Arkeologi Facebook.

I Vankiva i Hässleholms kommun har ett tidigare okänt gravfält från yngre järnåldern – som omfattar Vikingatiden – hittats, skriver Sydsvensk Arkeologi.

Det var inför en planerad grustäkt som en arkeologisk förundersökning av området genomfördes. Detta är alltid praxis för att finna och bevara eventuella kulturarv innan ett område exploateras.

Arkelogerna undersöker vid en förundersökning endast en liten del av området i form av titthål.

Gravfältet hittades vid en undersökning i november. Det har legat längs en höjdrygg som dagens Stjärneholmsvägen sträcker sig utmed.

Det gamla gravfältet är inte omnämnt i äldre skriftliga källor och inte känt sedan tidigare. Att hitta ett tidigare helt okänt gravfält är mycket ovanligt.

Gravarna i det gamla gravfältet har troligen varit brandgravar och resta stenar i olika formationer, bland annat i form av ett par skeppssättningar, där en varit runt femton meter lång. Stenarna är idag borta och det som återstår är endast mörkfärgningar där stenarna en gång stått.

De döda kremerades på bål och askan samlades sedan upp och begravdes i en liten grop eller urna. Arkeologerna har inte funnit några urnor vid de titthålsundersökningar som gjorts.

De fynd som gjorts är brända benfragment, sot och träkol. Fem brandgravsgropar har undersökts lite närmare och i en av dessa hittades två små pärlor – en av karneol och en av bergskristall – som förmodligen burits av den avlidne.

Man hittade även en stenåldersgrav vid förundersökningen, men den har inte undersökts närmare.

Inte så långt från det nyupptäckta gravfältet finns ett bevarat gravfält, Mala stenar. Troligen har det nya fältet sett ut ungefär som detta.

I det fall att planerna på en exploatering av området går vidare så kommer en mer storskalig undersökning att göras av gravarna.

 


  • Publicerad:
    2020-12-07 15:40