KOMMENTAR I den här avslutande texten förklarar jag de förändringar i rättssystem som jag tror kommer krävas för att vi skall ha dödsstraffet. Vilka typer av brott anser jag skall leda till dödsstraff?

Jag kan förstå att många känner sig aviga till att införa dödsstraffet. Det hade jag också gjort om det hade införts i dagens system. Det svenska rättssystemet är fyllt till bredden av klåpare. Från tingsrätt till Högsta domstolen, detsamma gäller polismakten. Det finns såklart briljanta människor även i detta system, men hur kan du eller andra som undersöks vara säkra på att de briljanta människorna sköter dessa fallen? Svaret är att du inte kan det.

Om dödsstraffet skall införas så behöver också det juridiska systemet anpassas efter det. Idag dömer antingen politiker och jurister i tingsrätt och hovrätt eller bara jurister i Högsta domstolen som är tillsatta av politikerna. Jag anser att det är för många jurister, som egentligen bara har expertkunskaper inom juridiken. De kan inte avgöra om en video är falsk eller den gråskala som finns i en sådan analys. Visserligen finns det experter idag som kan vittna om det, men de dömer inte.

Inte bara jurister skall döma

Vad jag vill ha in i dömande positioner är experterna i det område som målet avgör. Har vi en våldtäktsman som syns när han våldtar ett barn på video så kommer alltså de dömande bestå av jurister, en expert på polisutredningar för att säkerställa att de inte sjabblat och en expert inom videoteknik. Säger experten inom videoteknik att det finns en chans att den här enda videon från övergreppet är manipulerad så skall han fria. Det kvittar om de andra ger sitt godkännande för dödsstraffet. Beslutet måste vara enhälligt. Men detta betyder inte att personen frias, sannolikheten att videon manipulerats är låg i mitt exempel, men inte så låg att fria förövaren helt. Livstids fängelse kommer då dömas ut. Experterna byts ut beroende på målet. Nästa gång består gruppen kanske av andra experter inom andra områden.

Om personen önskar överklaga så kommer en andra expertgrupp undersöka målet, om de också enhälligt kommit fram till att det inte är något fel med utredningen eller bevisningen då kommer personen dömas till döden. Skulle två experter vara oense om en fråga kan frågan alltid lyftas till en större grupp experter.

Experterna är få

Jag vill inte ha experterna från b-laget som dömer, utan det skall vara bland de bästa. Det innebär att det kommer vara väldigt få personer som kan utföra arbetet med att bedöma omfattande utredningar så krävs det att dessa experter inte får för mycket på sitt bord. Åklagarna kan redan innan rättegången avgöra om dödsstraffet skall dömas ut, då kommer målet gå till en vanlig domstol, men finner den domstolen att åklagaren har gjort fel så kan de skicka ärendet till bedömning för möjligt dödsstraff. Många fall kommer inte leda till dödsstraff på grund av att bevisningen inte är tillräcklig då kommer andra straff dömas ut istället.

Inget system är perfekt eftersom människor inte är perfekta. Detta innebär att någon oskyldig kommer att avrättas, det är bara en tidsfråga. Att experterna har tid att utreda ordentligt är vitalt, inte bara för rättssäkerheten utan även för att jag tänkt mig att experterna själva kan dömas till döden om de har bevisats att de misskött sina ärenden.

Dessa experter kan kallas in från deras vanliga jobb likt jurymedlemmar i den anglosaxiska världen gör idag. Detta för att inte samma experter skall döma hela tiden och en kultur av samma tankesätt skall få allt för stora rötter i rättssamhället. Förhoppningsvis kan vi genom rashygien utöka antalet genier i samhället och därmed bredda poolen av experter ännu mer än idag. Men det är också för att säkerställa att det inte uppstår en alltför kollegial vänskap där man väljer att inte trampa andra på tårna.

Brottsoffren skall få utökade rättigheter

Som jag ser på det så skall brottsoffren ha en möjlighet att bestämma om dödsstraffet skall dömas ut. Det är enligt mig viktigare att få stopp på övergreppen eller kriminaliteten än att den kriminella nödvändigt skall dödas. Om vi tar ett exempel där en pappa våldtar sin fjortonåriga dotter, övergreppen har skett under hela hennes uppväxt. Hon vet om att hennes pappa kommer att dömas till döden om hon rapporterar det. Detta är kanske inte något hon önskar och därför väljer hon att tiga, pappan kanske också manipulerar dottern att inte rapportera om övergreppen för då kommer han att dödas.

Denna problematik löses genom att dottern i det här fallet kan välja att pappan inte skall dömas till döden. Han kommer då att få verkligt livstids fängelse. Är det flera brottsoffer så krävs det att alla vill att personen inte skall dömas till döden. Varje brottsoffer har sin rättighet och därmed har de tagit beslutet att dödsstraff kan finnas på straffskalan. Brottsoffren kan också låta domarna i rättegången avgöra om dödsstraffet skall appliceras. Detta för att de skall känna mindre skuld att en förälder till dem avrättas.

Vem skall dömas till döden?

Pedofiler skall dömas till döden om de har begått övergrepp eller om de har videomaterial där övergrepp har begåtts på barn. Har man bilder på nakna barn som leker varje sommar på stranden så nöjer jag mig med att de får livstidsfängelse utan möjlighet att någonsin bli utsläppta. Lyckas de begå kriminella pedofila handlingar i deras fängelseläger så kommer dödsstraffet dömas ut.

Rasförrädare, här tänker jag mig människor som förser främmande raser med statshemligheter eller grovt industrispionage. De som utför omfattande sabotage mot samhället som syftar till att gagna andra raser. Detta gäller även om man förser människor ur den egna rasen med information som i sin tur för vidare informationen till andra raser.

Sadistiska mördare, vissa mördare och människor som torterar andra människor kommer också att dömas till döden för att visa upp för resten av samhället att vissa beteenden anses som totalt oacceptabla.

Våldtäktsmän, nu pratar jag inte om alla män som idag anses som våldtäktsmän av dagens judeo-feministiska styre. Jag pratar våldtäkter där mannen genom fysiskt våld eller hot om fysiskt våld penetrerar en kvinna eller man. De sexuella utpressningsmetoderna Robert Abdou Ferm har använt sig mot unga kvinnor gör att jag även anser att dödsstraffet skall kunna dömas i vissa sådana fall.

John Wayne Gacy - sadistisk homosexuell mördare

Terrorister som attackerar civila mål eller infrastruktur som är livsnödvändig för samhället. Om någon terrorist skulle försöka spränga ett kärnkraftverk så anser jag att det skall ses som en krigsförklaring och därmed befinner sig terroristen eller terroristgruppen i ett direkt krig mot statsmakten.

Skall alla terrorister få dödsstraffet?

Jag tycker inte nödvändigtvis att alla terrorister eller mördare skall dömas till döden. Som jag skrev innan så är inte människan perfekt, därmed kommer inte ett NS-samhälle vara för evigt, det kommer någon gång att degenerera och då riskerar korruptionen att få allt för starkt fäste. Detta betyder att människor måste bort från sina maktpositioner då och då. Detta sker sällan frivilligt, varav en våldskonflikt kanske är nödvändig och den allra sista möjligheten för att åstadkomma förändring. Alltså är det inte alltid moraliskt fel att döda människor utan tvärtom, det kan vara moraliskt riktigt. För att sådana människor som är villiga att göra uppror med våld inte skall dödas urskiljningslöst så kommer inte dödsstraffet gälla personer som attackerar det statliga våldsmonopolet och dess beslutsförfattare. Detta gäller till exempel, polis, militär, politiker, domstolar och myndighetsbyggnader.

På detta sätt så får man till viss del bort de som inte vågar dö för sin politiska övertygelse eller för sina egna beslut. Problemet som kommer oundvikligen uppstå är att makthavare som inte önskar att utsättas för denna risk kommer att stifta om lagarna för att skydda sig själva och sin egen sfärs makt. Därför måste folket i så stor utsträckning som möjligt skolas in i tänket om att det är acceptabelt att göra uppror till degenereringen tar bort detta tankesätt. Samhället klarar några döda politiker, domare, poliser och militärer. Men samhället riskerar i högre utsträckning att ödeläggas den dagen folket inte är beredda på att göra fullständigt uppror när samhället har degenererat till den grad då det verkligen kommer att behövas.

Politiska motståndare

Politisk fientlighet till en makt kan både ta sig i sunda och osunda former. Makten ser dock oftast många gånger fientligheten som osund och att den hotar makten. För att inte ett framtida NS-samhälle som säkrat makten skall bli som Sovjet. Där alla som satt sig upp mot makten, bra eller dåligt, riskerade att bli avrättade. Krävs det att människor vet om att de inte riskerar dödsstraffet om de sätter sig upp mot den politiska ordningen. Egentligen kan man argumentera att dödsstraffet inte behövs. Vi har inte dödsstraff idag, men folk är ändå så pass rädda att de inte vågar säga vad de tycker. Även om det är så idag, så är det inte önskvärt att skola folket i en sådan anda. Eftersom människan är ett flockdjur kommer dessa mekanismer ändå finnas i de flesta människor trots annan skolning. De som vågar gå emot strömmen är därför till viss del unika och på så sätt till viss del värda att bevara.

Att tvingas arbeta är ett värre straff för kommunisten än ett dödsstraff.

Politiska motståndare är något som behövs, en grupp eller person som man övar sig mot. Gör inte politikerna detta så riskerar vi att få det som idag. Där alla med huvudet på skaft kan se hur förvrängd verklighetsuppfattning många av dagens politiker har. De som leder Sverige tror att kvinnor samt män kan födas i ”fel” kropp. De tror inte på att evolutionen gäller människor. De tror att djur kan ha olika raser men inte människan.

Jag tror inte på att varje människoliv är heligt, en grund som man byggt de mänskliga rättigheterna kring. Därför kan dödsstraffet vara nödvändigt i vissa fall för att skydda folket och rasen. Jag anser dock att dödsstraffet mot politiska motståndare skall användas extremt varsamt och endast i absoluta nödfall där folket verkligen existentiellt hotas.

Skall alla mördare dömas till döden?

Många som förespråkar dödsstraffet önskar att det skall appliceras på alla mördare, jag tycker inte nödvändigtvis detta. Anledningen till detta är för att jag ser det som naturligt att vissa vill döda andra människor, men detta betyder inte att det är normalt. Två gängmedlemmar som lever utanför samhället med deras regler samt värderingar och som är beredda att döda den andre för att få mer makt behöver nödvändigtvis inte dömas till döden. Bägge har levt efter hur de vill leva, medvetna om de risker som finns och bägge är villiga att genomföra det. Då kan jag tycka att de handlat efter deras normer och den mördades familj kommer inte få välja om personen skall få dödsstraffet. Detta betyder inte att mördaren får ett bekvämt liv, utan tvärtom, den personen kommer få ägna resten av sitt liv åt att jobba i ett arbetsläger. Vikten om bedömningen kommer alltså enligt mig vara hur oskyldig den mördade personen var.

Rasfrämlingar som är på besök och mördar

Om en japansk hustru dödar sin japanska man i Sverige och ingen annan drabbas av det. Så anser jag att NS-samhället inte nödvändigtvis behöver döma ut straff för själva mordet. Detta kan japanska samhället istället få döma ut efter deras värderingar och normer. Till skillnad från liberalismen som vill pådyvla alla deras värderingar så respekterar NS-samhället att andra folkslag kan ha en annan uppfattning om vad som är rätt eller fel. Däremot kan samhället döma ut att kvinnan skall betala för omkostnaderna kring utredningen av mordet, för sådana är inte billiga. Om hon inte kan betala detta kommer hon placeras i ett rassegregerat arbetsläger tills skulden är betald.

Om en rasfrämling mördar (oberättigat) en medborgare i NS-samhället skall alltid samhället döma ut dödsstraffet om beviskraven är tillräckliga. Vad jag menar med oberättigat, är att om rasfrämlingen har dödat en pedofil som begått övergrepp på dennes familj så har rasfrämlingen endast hjälpt till att upprätthålla rashygienen i nationen och därmed kommer denne inte ställas inför rätta för detta. Om en rasfrämling dödar en person av raslig europeisk härkomst även fast de inte är medborgare i en nationalsocialistisk nation kommer dödsstraffet att dömas ut, oavsett vad den andra nationen säger. Vi som nation måste visa tydligt att vi aldrig finner sådant acceptabelt inom de gränser vi kontrollerar. En vit europé skall veta att hans liv är värdefullt, till skillnad från hur det ser ut idag. f