RECENSION. Mikael Karlsson recenserar boken Who We Are av William L. Pierce.

Pierce_whoweare_frams

Författaren kräver ingen uttömmande presentation för de som intresserat sig för nationalism under någon längre period, då de troligtvis upptäckt hans radiotal på Youtube. För den som ännu inte känner till författaren ska nämnas att William Luther Pierce föddes 1933 i Atlanta. Pierce ägnade sig tidigt i livet åt studier i fysik och tog högskoleexamen vid Rice University i Texas 1955, för att senare doktorera i fysik vid University of Colorado 1962.

Han arbetade som fysiklärare fram till 1965, och ett år senare anslöt han sig till American National Socialist Party och var medlem fram till att grundaren George Lincoln Rockwell mördades. År 1974 hade Pierce blivit den drivande kraften bakom organisationen National Youth Alliance, som senare blev National Alliance. Pierce ledde organisationen fram till 2002 då han dog i cancer. Han författade under sin tid i National Alliance texter, artiklar och böcker och höll radiotal i National Alliance program American Dissident Voices.

Who We Are är en artikelserie som publicerats i bokform. Förutom ett mindre antal bilder återges allt material från originalartiklarna. En staty av den grekiska gudinnan Athena med karakteristiskt grå ögon pryder bokens framsida.

Pierce tar avstamp vid livets början, och beskriver i stora drag den evolutionära processen. Detta erbjuder inga större överraskningar, men evolutionens parallellism betonas i texten på ett intressant sätt. Pierce menar att det är ett vanligt missförstånd att människan kom från apan och att man i stället bör se människor och apor som två evolutionära förgreningar från samma stam. Aporna bör alltså ses som kusiner snarare än förfäder.

Boken går vidare från denna bakgrundsfakta till det mänskliga livets utveckling i Europa. Med arkeologiska fynd som hittas i Europa som utgångspunkt tecknas vår förhistoriska utveckling upp. Samspelet mellan biologisk och kulturell utveckling förklaras på ett pedagogiskt sätt. Under hårt evolutionärt tryck skapas Cro-Magnon-människan, en avancerad jägare- och samlarkultur, som befolkar vår kontinent ostört fram till dess att klimatet mildras och befolkningen ökar i mellanöstern till följd av jordbruk. Europa invaderas av medelhavs-människor, som på grund av sitt överväldigande antal tränger undan Cro-Magnon i södra och östra Europa och skapar de första europeiska civilisationerna.

Mycket vikt läggs vid den epok som följer, där det nordiska folket står i centrum. I de kapitel som följer beskrivs hur detta blonda krigarfolk skapat högstående civilisationer från Italien till norra Indien, och hur de sedermera gått under i genetisk mening för att lämna kulturella och språkliga spår efter sig. Pierce drar sig inte för att nämna rasblandning som ytterst problematisk för dessa nordiska erövrare, som i regel förslavade sina besegrade motståndare, och till sist blandades upp med dem. Undantaget från denna process var området kring Östersjön, som på grund av att det var så glest befolkat av medelhavs-människor inte ledde till någon större uppblandning utan blev genuint nordiskt. Författarens artiklar sträcker sig ända fram till modern tid och ger en tämligen god bild av rasens historia.

Who We Are utger sig för att vara en serie artiklar som beskriver den europeiska människans historia ur ett rasligt perspektiv. ”Ingen nation är moraliskt och andligt sund, som inte har en stark känsla för sin egen identitet”, skriver Pierce i förordet. Syftet med Who We Are är att väcka en förståelse för hur vi blivit de vi är och att uppmuntra till nationell stolthet. Pierce riktar skarp kritik mot både kristendomen och det judiska inflytandet, vilket inte är förvånande, men han räds inte heller att peka ut uppenbara brister i det nordiska folkets historiska agerande. Girighet och extrem individualism pekas ut som orsaker till att flera nordiska nationer blandats upp, erövrats eller infiltrerats. Mycket av den kritik som Pierce i sina artiklar riktar mot latiner, dorer och vikingar svider än idag, då raslig solidaritet fortfarande är en bristvara bland våra folkkamrater.

Denna bok kan varmt rekommenderas till alla som är intresserade av ett unikt perspektiv på Europas och den vita människans historia. Pierce skriver självsäkert och krasst, den korta och koncisa ton han använde i sina radiotal går igen i skriftspråket. För den som är bekant med verk av David Duke och Kevin MacDonald är antalet referenser och fotnoter en skiljelinje, Pierce verkar inte känna sig tvingad att ständigt referera till källor även om detta förekommer. Det ska tilläggas att Who We Are å andra sidan inte gör anspråk på samma vetenskapliga upplägg då Pierces ideologiska tankar bitvis framträder tydligt. Detta upplevs inte som ett problem i sammanhanget, då personer som är negativt inställda till vita människors överlevnad troligen inte är bokens primära målgrupp.

Det sammantagna betyget blir 4 av 5 på grund av att vissa bilder i artikelserien inte togs med när den trycktes i bokform medan texten på sina ställen refererar till dessa icke-existerande bilder.


  • Publicerad:
    2014-01-22 18:38