EU. Det överstatliga EU föreslår att jakt ska förbjudas på tio procent av Sveriges yta. Om förslaget går igenom kommer det sannolikt att upphäva den svenska allemansrätten då man även vill förbjuda att vandra i skogen utan ”strikt kontroll”.

EU har en strategi inför år 2030 där man under namnet ”Ge naturen större plats i våra liv” vill upphäva allemansrätten och förbjuda jakt på en tiondel av Sveriges yta. Foto: Pxhere (Public Domain).

Sverige har över 300 000 registrerade jägare. Nu har globalistprojektet EU föreslagit att jakt ska förbjudas på 10 procent av Sveriges yta, skriver Nya Tider.

Anledningen ska vara den överstatliga organisationens ”strategi för biologisk mångfald”. Minst tio procent av unionens yta ska enligt denna omfattas av så kallat ”strikt skydd” – en skyddsåtgärd som även ser ut att upphäva den svenska allemansrätten. Detta då endast ”strikt kontrollerad turism” ska tillåtas.

Det är anmärkningsvärt att jakt – som är ett hållbart brukande – likställs med gruvdrift” skriver Svenska jägareförbundet som är mycket kritiska till förslaget.

Det är i EU-dokumentet Strategi för biologisk mångfald för 2030 under det orwellianska namnet Ge naturen större plats i våra liv som det omtvistade förslaget presenteras.

För att förstå vad som EU vill genomföra måste dock olika tilläggsdokument läsas. Det är i dokumentet Technical note on criteria and guidance for protected areas designation som det tydligt framgår att EU inte bara vill ha förbud mot jakt utan även förbjuda att ströva i skogen utan ”strikt kontroll”.

Så här står det:

Utvinningsverksamheter, som gruvdrift, fiske, jakt eller skogsbruk, är inte kompatibelt med denna nivå av skydd, medan mindre inkräktande aktiviteter som forskning, skydd mot naturkatastrofer, icke-inkräktande förnybar energiinstallation, och strikt kontrollerad turism ofta är kompatibelt.

Magnus Rydholm, kommunikationschef på Jägareförbundet, säger att han inte förstår hur EU menar när de jämför jakt och fiske med gruvdrift. Han uppger till Nya Tider att jakten inte hotar den biologiska mångfalden utan tvärtom gynnar den.

— Om man vill dra en litterär jämförelse kan man ju använda Särimner – nästa år står där ett nytt djur om man sköter sin viltförvaltning på ett klokt sätt. Att se det som ett problem för den biologiska mångfalden, det är inte korrekt menar vi. Tvärtom är det så att viltförvaltningen idag, och många av de saker vi gör, gynnar den biologiska mångfalden. Sett ur det perspektivet blir det ännu mer konstigt, säger Rydholm.

I stället pekar Rydholm på att det som verkligen hotar den biologiska mångfalden är dagens odlingslandskap där naturliga betesmarker förlorats till det rationaliserade och effektiviserade jordbruk med stora monokulturer där bara en slags gröda odlas.

— De mest artrika och värdefulla områdena, och där vi har förlorat väldigt mycket biologisk mångfald, är i odlingslandskap, i skogen och framför allt naturbetesmarkerna, där vi har betesdjur, slåtterdrift, fjärilar, insekter och blommor som med dagens brukandemetoder minskar i antal. Vi har haft ett jordbruk och ett skogsbruk som har fungerat ganska likt ända fram till 1950-talet, och sedan har det skett förändringar: Vi har rationaliserat och effektiviserat jordbruket så att man ska kunna hålla låga priser på mat et cetera. Det får effekter när man gör de här sakerna, och där har man de stora anledningarna som bidrar till att den biologiska mångfalden minskar, säger Rydholm till Nya Tider.

— Jakten? Vi sysslar med viltvård, så i ett ganska hårt brukat landskap vill vi ha en viltåker där det finns lite blommor och annat. När man har gjort undersökningar i områden där man sysslar med aktiv viltvård så ser man att det finns en väldigt hög biologisk mångfald, tillägger Rydholm till Nya Tider.

Om EU:s förslag går igenom kommer det att få vittgående konsekvenser för många människor.

— Ja, jakten är en sak, men det är också äganderättsfrågor. Det är det rörliga friluftslivet som kommer att påverkas, för du får inte ha turism och allemansrätt längre. Grundtanken som jag läser in, är att man vill att det ska lämnas helt i fred, säger Rydhom till Nya Tider.

— Kontrollerad turism är ju förmodligen att man kan åka till några få platser, gå någon liten stig, kanske tälta på en redan anlagd plats.

 


  • Publicerad:
    2020-12-03 18:40