Många låter sig bedras av föreställningen att Röda Korset är en välgörenhetsorganisation. Men sanningen är dessvärre en annan. Röda Korset är en politiskt styrd organisation vars arbete och politiska agenda bidrar till att öka lidandet för många av världens alla människor, i synnerhet för etniska svenskar.

Många säkerligen godhjärtade bidragsgivare uppfattar Röda Korset som en politiskt oavhängig organisation. Det handlar om nödhjälp till utsatta människor och Röda Korset tar inget parti för någon särskild politisk inriktning – eftersom avsikten är det humanitära hjälparbetet allena. Tyvärr bedrar sig de godhjärtade bidragsgivarna. För när vi börjar granska Röda Korsets verksamhet upptäcker vi snart att det är fråga om en politiskt motiverad internationell rörelse vars agenda definitivt står i konflikt med våra egna humanitära behov och intressen.

När den humanitära tryggheten, inte minst kvinnofriden, hotas i Sverige vill inte Röda Korset bemöta situationen ens på ett politiskt neutralt vis. Organisationen har reagerat underligt mot våldtagna kvinnor. Istället för att hjälpa den typen av brottsoffer blir dessa istället hånade och förtalade, åtminstone när ett fall får en politisk laddning. Ett sådant exempel var när Röda Korsets ungdomsförbund i höstas stämde upp med etablerade extremister och demonstrerade ”mot rasism” (läs här) för att försöka avdramatisera och nedtona de omständigheter som ledde till att en 22-årig kvinna blev våldtagen av tre negrer den 4 september i Söderhamn (läs här).Under loppet av bara två år hade lokalpolitikerna sett till att cirka 800 asylsökande främlingar sökt sig till Söderhamn och staden har därefter aldrig blivit sig lik. Att Röda Korsets ungdomsförbund var en av deltagarna på demonstrationen är en omständighet som knappast kan betraktas som en engångsföreteelse.

”Arbetet mot rasism och främlingsfientlighet är Röda Korsets Ungdomsförbunds viktigaste fråga”
Röda Korsets ungdomsförbund är uttalade förespråkare av mångkultur och därmed principiella motståndare till traditionella nationer och inhemska kulturer såväl i Sverige som i övriga världen. Med behjärtansvärda uttryck formulerar ungdomsförbundet sin ståndpunkt angående massinvandringen till Sverige: ”Röda Korsets Ungdomsförbund arbetar för ett värdigare och mer medmänskligt mottagande av människor som söker asyl i Sverige.” Inte bara ungdomsförbundet utan likaså huvudorganisationen Röda Korset uttrycker vid andra tillfällen att de vill att invandring av främmande folkslag till Sverige ska underlättas. På Röda Korsets hemsida finns det texter där EU liknas vid ett ”Fort Europa” mot invandring, en liknelse som närmast för tankarna till retoriken som förekommer inom exempelvis miljöpartiet och bland avgrundsvänsterns olika träskmänniskor. Personer som söker anställning på Röda Korset förväntas vara personer som delar förbundets ”värderingar” och stödjer dess verksamhet. Inte nog med detta så förklaras även att ”Svenska Röda Korset eftersträvar en personalsammansättning som återspeglar samhällets mångfald.”

Går man in på ungdomsförbundets hemsida möts man av en banner med en text och slumpvis utvalda uppmaningar för att ofreda meningsmotståndare: ”Riv ned eller klistra över klistermärken eller klotter med främlingsfientliga inslag.”; ”Kontakta polisen om fester med rasistiska förtecken anordnas”; ”Bemöt rasistisk propaganda med en motaktion”; ”Våga käfta emot när någon säger något rasistiskt eller fördomsfullt”; ”Anmäl vakter som diskriminerar till polisen”. En annan banner gör reklam för websidan Quick Response, en websida som bedriver lobbyverksamhet riktad till journalister vad gäller hanteringen av ämnen som handlar om invandring, integration och svenskars attityder till främlingar.
”QR är en självständig redaktion inom Röda Korsets Ungdomsförbund, som är opolitiskt [sic!] och religiöst obundet. Arbetet mot rasism och främlingsfientlighet är Röda Korsets Ungdomsförbunds viktigaste fråga.” Vissa verkar ha en märklig uppfattning kring vad politik egentligen handlar om. De må inbilla sig att denna verksamhet inte kan klassas som politik utan istället är att betrakta som ”vedertagna värderingar” eller ”fina etiska värden”. Ett smidigt sätt att förneka ett tydligt faktum om inte annat. Politik är det alltjämt frågan om. Redaktionen för Quick Respons har sitt säte i Röda Korsets huvudkontor och Ungdomsförbundets kansli på Hornsgatan 54 i Stockholm. Quick Respons artiklar publiceras i nättidningen quickresponse.nu och i Röda Korsets egna tidning Megafon.

Det är tydligt och uppenbart att ungdomsförbundet är genominfiltrerat av destruktiva krafter som använder organisationen som ett politiskt verktyg för sina dunkla syften. ”Röda Korsets Ungdomsförbund arbetar mot diskriminering och för jämställdhet och tolerans på en mängd olika sätt. Vi stödjer unga i att ta ställning och påminner dem om hur viktiga deras insatser är för förändring.” Det kan vara värt att notera den länksamling som Röda Korset verkar rekommendera sina hemsidebesökare. Där finns bland annat en länk som går till Simon Wiesentahl Center. Feministisk queerdemagogi har även blivit vanliga inslag i Röda Korsets verksamhet. Ungdomsförbundet anordnar bland annat ”tjejgrupper” under parollen ”bryt normer – forma framtidens ideal”. Informationen säger att: ”Syftet med Röda korsets Ungdomsförbunds tjejgruppsverksamhet är att stärka tjejerna som individer och som grupp och att medvetandegöra dem om förtryckande könsstrukturer i samhället. Verksamheten bygger på dialog och samtal, ofta med hjälp av olika värderingsövningar!”

Exemplena är flera på hur Röda Korset bedriver ideologisk agitation och fostrar sina anhängare vilka inledningsvis torde ha haft avsikt att ägna sig åt ideellt hjälparbete och inte att ingå i någon ideologisk grupp. Svenska Röda Korset har enligt egna uppgifter cirka 305 000 medlemmar och omkring 40 000 av dem är aktiva frivilligarbetare. Givetvis kan ingen kräva att alla Röda Korsets medlemmar och aktivister ska vara några politiskt sterila människor men det har nu gått så långt att gränsen för politisk neutralitet har överskridits med råge. Det säger också sig självt att flera medlemmar och bidragsgivare inte alls stödjer den verksamhetsomriktning som skett. Dessvärre är det många som inte inser eller inte blivit informerade om detta och då är det frågan om ett omfattande bedrägeri – ty det är lätt att bevisa hur Röda Korset försöker ge sken av att vara politiskt neutrala. Ser vi till de enorma insamlingar som skett till stöd för naturkatastrofen i Asien – insamlingar som kommer förstärka Röda Korsets betydelse och styrka som organisation – är proportionerna av stora mått. Den ideologiska omriktningen förstör Röda Korsets välrenommerade anseende och förtroende vilket förminskar målgruppen medlemmar och bidragsgivare. Även de som i viss mån må sympatisera med den politiska agitationen behöver inte för den sakens skull vara för en sådan politisering inom Röda Korset.

Graverande motsägelser
Enligt gällande stadgar i Röda Korset förklaras följande: ”§ 1 Ändamål Föreningen Svenska Röda Korset skall lindra och förhindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa, skapa respekt för människovärdet, främja ömsesidig förståelse och vänskap samt verka för samarbete och varaktig fred mellan alla folk.” Kanske kunde man önskat att Röda Korsets Ungdomsförbund som var i Söderhamn borde varit lite mer pålästa om Röda Korsets grundprinciper. På hemsidan förklaras nämligen att Röda Korsets arbete bygger på sju grundprinciper. En av dessa principer är neutralitet: ”För att bevara allas förtroende avstår Röda Korset från att delta i fientligheter eller att vid något tillfälle ta ställning vid meningsskiljaktigheter i fråga om politik, ras, religion eller ideologi.” Att denna neutralitet inte efterlevs är ovan bevisat med ett axplock olika exempel. En annan av dessa sju principer handlar om opartiskhet: ”Röda Korset gör ingen åtskillnad mellan nationalitet, raser, religioner, samhällsställning eller politiska åsikter. Det arbetar uteslutande för att lindra människors lidande och därvid i första hand hjälpa de mest nödställda.” Vem kan ta dessa påståenden på allvar? Om Röda Korset ska vara en organisation som motarbetar traditionalistiska värderingar och svenskar som visar omsorg med sitt eget folk måste detta framgå tydligt för alla som vill skänka bidrag eller teckna medlemsskap. Då måste likaså stadgarna skrivas om så det framgår att verksamheten är dubbelbottnad och av politisk art. Principerna om ”neutralitet” och ”opartiskhet” måste tas bort ur avsiktsförklaringen.

Det finns tillräckligt många skäl för att inte betrakta Röda Korset som en ärlig och förtroendeingivande hjälporganisation. Många bidragsgivare har inte haft en aning om att deras bidrag stärker en organisation med en uttalad mångkulturell agenda och grumliga avsikter. Även andra hjälporganisationer, exempelvis Radiohjälpen, fördelar bidrag till bland andra Röda Korset. Många människor i nöd behöver ändå hjälp fortfarande trots att Röda Korset med flera hjälporganisationer är ideologiskt korrupta, kanske även korrupta i många andra avseenden, och detta är förstås en sorglig omständighet. Sverige kan dock inte vara ett samvete för hela världen och våra egna resurser är inte outtömliga.

Inom vårt eget land utspelar sig i skrivande stund en kamp som i sitt hela omfång är av betydande vikt för vilken världsordning vi kommer att få i framtiden. De nationalistiska krafterna kan förmå att bidra till en värld som vilar på traditionella mänskliga värderingar och respekten för varje folks unika friheter och rättigheter att forma sitt eget öde. De kosmopolitiska motståndarna till denna värld tar ingen hänsyn till några nationella intressen eller inhemska kulturer utan vill å sin sida främja en rotlös värld baserad på ytlig materialistisk ideologi. Alla tecken tyder på att Röda Korset är i händerna på dessa kosmopoliter. Om DU vill göra en insats för mänsklighetens bästa genom att gynna de nationalistiska krafterna kan du istället sätta du in bidrag för Svenska motståndsrörelsens verksamhet. Ett bidrag hit gör nytta till skillnad mot vad bidrag till Röda Korset kan göra.


  • Publicerad:
    2005-01-08 00:00