IDEOLOGI. Nyblivne partimedlemmen Jimmy Thunlind skriver om nationalsocialism och ”högerextremism”.

NMR_Logo_Ver.1

När mainstream-media rapporterar om nationalsocialistiska gruppers aktiviteter, som till exempel om demonstrationen den 12 november, så beskriver de nästan alltid dessa som antingen ”högerextrema”, ”högerpopulister” eller ”reaktionära”. Ingenting kan vara mer fel och det visar egentligen bara på etablissemangets totala okunskap, historielöshet och behov av att chikanera alla som inte rättar in sig i det politiskt korrekta ledet.

Sanningen är tvärtom att nationalsocialismen är en oerhört progressiv, revolutionär och modern världsåskådning. Det är en ideologi som står helt utanför den sedan länge oanvändbara höger-vänsterskalan, som delar in alla människor i socioekonomiska klasser och som är en kvarleva från såväl ståndssamhället som det marxistiska påhittade klassamhället. Nationalsocialismen står för nationellt medvetande och folkgemenskap i enlighet med naturens lagar, i motsats till destruktiv globalism. Nationalsocialismen står för socialt ansvar och omsorg om de utsatta och behövande, i motsats till utslagning och profit för privat vinning.

Ett påfallande bevis för nationalsocialismens progressivitet är att studera hur den praktiserades med NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei) vid makten i Tyskland på 30- och 40-talen. Partiet såg människors möjlighet till arbete som en viktig faktor för samhällsbygget och folkets välfärd. Under den tidigare parlamentarisk-demokratiska Weimarrepubliken hade arbetslösheten fram till början av 1933 stigit till 19 %. Efter sex år med offensivt nationalsocialistiskt styre hade den 1939 i stort sett utplånats och låg på 0,4 %.

Ett annat exempel: Redan 1933 inrättade regimen ett antal naturreservat och införde en modern djurskyddslagstiftning som reglerade sådant som djurtransporter, regler för jakt och fiske, förbud mot djurförsök och att djur användes på cirkus m.m. Det finns få länder idag ens i västvärlden som har kommit så långt i skyddande lagstiftning för djur och natur.

Vidare infördes kort efter NSDAP:s maktövertagande hyresregleringar, barnbidrag och sjukförsäkringar, och pensionerna höjdes kraftigt. Lagstadgad semester för alla arbetare infördes, kollektivfabriken i städerna byggdes ut och många av privilegierna för de ”högre klasserna” i samhället avskaffades (Liljegren; Adolf Hitler, s. 338-339). Inget av dessa exempel på åtgärder kan kallas för högerpolitik eller konservatism. Istället visar de på en livsbejakande, ivrig progressivitet som inte kan vänta på att samhället förändras av sig självt, utan som tar makten och använder den till att forma samhället och tvinga utvecklingen i den riktning man har stakat ut.

NSDAP var motståndare till den monopolkapitalistiska makten över medborgarna. I ett första maj-tal 1926 sa Adolf Hitler: ”Vi är motståndare till dagens kapitalistiska ekonomiska system med dess exploatering av de ekonomiskt svaga, med dess orättvisa löner, med dess otillständiga värdering av en människa utifrån rikedom och ägodelar istället för plikt och prestation, och vi är fast beslutna att förstöra detta system till varje pris” (Toland; Adolf Hitler, s. 224-225). Sannerligen en retorik som hade fått både moderater och Svenskt Näringsliv att sätta cocktailen i halsen!

En annan radikal aspekt hos den nationalsocialistiska rörelsen var att den, till skillnad från de fascistiska rörelserna i Italien och Spanien, inte ville ha några band till den katolska kyrkan eller monarkin. Även om det rådde religionsfrihet i det nationalsocialistiska Tyskland så var många av de ledande ideologerna öppet kritiska mot den organiserade kristendomen och framhöll istället en socialdarwinistisk värdegrund med naturen som lag och högre makt.

Och samma synsätt gäller i minst lika hög grad idag, år 2016. Vi nationalsocialister vägrar att låta oss kallas högerextrema. Vi är inga tillbakablickande, utvecklingsfientliga konservativa, och inte heller några reaktionära bevarare av stånds- eller klassamhället. Vi blickar framåt och kämpar för ett radikalt, modernt samhällssystem som präglas av socialt ansvar för alla medlemmar av folkgemenskapen, parallellt med utveckling och innovation till samhällets bästa, ett folkhem med fri tillgång till skola, vård och omsorg, där viktiga samhällsfunktioner, infrastruktur och banker ägs och kontrolleras av staten, där skyddet av djur och natur bygger på etik och långsiktig omsorg, en stat med en kompromisslös nolltolerans mot övergrepp och kriminalitet, och med ett starkt yttre försvar av folkgemenskapen. Vi önskar inga konflikter utan erkänner andra folkgruppers rättigheter att leva och utvecklas inom sina territoriella områden.

För att kunna uppnå det nationalsocialistiska samhället måste det nuvarande marionettliknande parlamentarisk-demokratiska systemet med dess egentliga härskare i form av internationell storfinans, överstatliga konglomerat och lögnaktiga medier avskaffas. Det är i det avseendet vi kallar oss revolutionärer – det krävs mer än putsning och renovering av det gamla demokratiska folkhemmet, det måste istället totalt rivas ner för att ge plats åt ett nytt, sunt samhällsbygge. Det är inga ”högerextremister” som kommer att bygga det samhället. Det är modiga och stolta män och kvinnor som redan nu säger nej till mångkultur och lakejstyre, och som offrar sin egen bekvämlighet i kampen för sina barns och barnbarns framtid. Är du en av dem?

/Jimmy Thunlind


  • Publicerad:
    2016-11-30 11:04