Dagens datum 6 december: Denna dag år 1887 föddes Martin Ekström. Ekström var frivillig i fem krig och innehade officersgrad i fyra arméer. Hemma i Sverige var han även ledare för det Nationalsocialistiska Blocket.

eristromxn6Martin Ekström föddes den 6 december 1887 i By socken i Dalarna. Hans militära intresse grundlades redan i skolåren genom de talrika lektionerna i historia som undervisade i tidigare generationers svenska krigarkungar, deras fälttåg och deras vana att leda från täten. Den tidens svenska ideal, där gåpåarandan var viktigare än minutiöst planering, lär ha bidragit till hans yrkesval i livet och hans uppträdande som officer.

Martin Ekström började sin militära bana 1905 genom att ta värvning som volontär på Upplands artilleri regemente A5, han utmärkte sig snabbt som en god soldat. När tillfälle gavs under hösten 1911 att åka till Persien för att hjälpa till att bygga upp ett Gendarmeri som skulle stoppa det omfattande landsvägsröveriet i landet begärde han avsked från det svenska artilleriet.

Han var anställd inom det Persiska Gendarmeriet mellan 1911-1915 och deltog där i talrika strider och skärmytslingar för vilka han befordrades till kapten och tilldelades två persiska tapperhetsmedaljer. Under 1915 begärde han avsked för att gå i tysk tjänst i det då ett år gamla första världskriget. Under tysk flagg tjänstgjorde han som löjtnant både i Persien och på östfronten, även där utmärkte han sig och blev belönad med både turkiska och tyska medaljer för sina insatser.

Under 1916 återvände Ekström till Sverige, men lugnet blev kortvarigt då Finland den 6 december 1917 utropade sin självständighet från Ryssland. Detta ledde till sammanstötningar mellan de vita skyddskårerna som verkade för Finlands självständighet, och de röda gardena som med stöd av de ryska kommunisterna försökte uppnå en liknande ”revolution” som i grannlandet.

Under januari 1918 gjorde de röda gardena öppen revolt i delar av Finland och lyckades ta Helsingfors, Åbo, Viborg samt stora delar av södra Finland. De vita skyddskårernas starkaste fäste låg i Österbotten och den lagliga regeringen hade sitt säte i Vasa. Naturligtvis anmälde sig Ekström återigen som frivillig, denna gång som löjtnant på den vita sidan. Han utmärkte sig även här vid ett flertal tillfällen bla vid stormningen av Tammerfors och erövringen av Viborg. Han befordrades i finsk tjänst till överstelöjtnant och chef för Vasa regemente.

ekström2

Martin Ekström i Vasa skyddskår

Den 24 februari 1918 utropade Estland sin självständighet. Esterna vädjade senare samma år till den svenska regeringen om militär hjälp för att fylla det militära vakuum som uppstått då de tyska styrkor som fram tills dess hållit stora delar av Baltikum kapitulerade i november samma år. Den svenska regeringen nekade militär hjälp och bolsjevikerna såg sin chans att återerövra de baltiska staterna.

I slutet av december hade röda armén erövrat hälften av Estlands territorium, men i detta kritiska läge började utländska frivilliga strömma till, där bland annat över 3000 finnar, 300 svenskar och runt 200 danskar ingick. Chef för den 1:a Finska frivilligkåren var Martin Ekström. Tillsammans med två estniska kompanier fällde två kompanier från hans kår avgörandet vid återerövringen av den för svenskar så symbolladdade staden Narva.

ekström

Martin Ekström i Estland

Efter Narvas fall återstod bara mindre strider innan Estland åter var fritt från bolsjevikerna. Som belöning för sina insatser blev han befordrad till överste i Estniska armén och utmärkelsen Estlands Örnorden, men Ekström avböjde eftersom ett mottagande krävde att han skulle bli estnisk medborgare.

När Sovjetunionen på nytt hotade Finlands frihet, hösten 1939, anmälde sig återigen Ekström som frivillig. Han utsågs till chef för svenska frivilligkårens tredje stridsgrupp, tyvärr hann de aldrig fram till fronten före fredsförhandlingarna inletts.

När det finska fortsättningskriget inleddes på sommaren 1941, drog Martin Ekström åter ut för att försvara broderfolkets gränser. Under hösten 1941 ledde Ekström ett finskt förband på Hangö-fronten, i sin sista dagorder till bataljonen skrev han:

Det klockslag nalkas, då vi få bjuda varandra farväl och de flesta av er få styra sina steg till hemmets tröskel. När ni överskrider denna, blir ni säkert mottagna med hjärtats värme. Denna kommande stund är er väl unnad, särskilt då jag på färden till hembygden kan medsända er ett gott betyg för god krigstjänst.
Medvetandet om att ni under 1941 fullgjort eder plikt mot land och familj bör skapa sinnets ro i kommande tider. Ni kunna lugnt blicka in i yngre släktens ögon och på en frågande blick svara med fänrikens ord: ”jag var med”.

Till sist mitt personliga tack för ett gott kamratskap i fält.
Martin Ekström, Bataljonskommendör

Under hösten 1954 drabbades Martin Ekström av en hjärnblödning som han aldrig återhämtade sig från, han avled den 28 december samma år på ett militärsjukhus i Helsingfors.

Martin Ekström närvarande!

Rekommenderad läsning:
Sivert Wester: Martin Ekström – orädd frivillig i fem krig


  • Publicerad:
    2018-12-06 00:22