Dagens datum 11 december: Denna dag 1941 förklarar Tyskland krig mot USA. Samma dag håller Adolf Hitler ett tal i radio där han förklarar varför.

Adolf Hitler förklarar krig mot USA inför tyska riksdagen den 11 december 1941.

Adolf Hitler förklarar krig mot USA inför tyska riksdagen den 11 december 1941.

Den 11 december 1941 förklarade Tyskland krig mot USA. Japan hade fyra dagar tidigare anfallit den amerikanska marinbasen i Pearl Harbor och därmed hamnat i krig mot USA, vilket kan ses som den direkta utlösande orsaken till att även Tyskland förklarade krig mot USA.

Tyskland, Japan och Italien hade 1940 formerat sig i den sk tremaktspakten, en i grunden defensiv försvarsallians mot en tänkt amerikansk aggression, där man garanterade varandra politisk, ekonomisk och militär hjälp ifall något av länderna blev anfallet (av USA). Tyskland var i och för sig inte skyldigt att förklara krig mot USA enligt tremaktspaktens stadgar eftersom det var Japan som hade anfallit USA och inte tvärtom. Men Tyskland ansåg att ett öppet krig mot USA var oundvikligt och att USA redan innan Japans angrepp mot Pearl Harbor aktivt stödde tremaktspaktens fiender: Storbritannien, Kina och Sovjetunionen.

Nio månader tidigare hade USA i praktiken slängt undan sin neutrala mask i och med den sk Lend-Lease Act som innebar att USA aktivt stödde Tysklands och Japans fiender med enorma mängder krigsmateriel. Redan i mars 1941 hade USA beslutat att försörja Storbritannien med krigsmateriel, i april Kina och slutligen i oktober samma år Sovjetunionen.

I den tyska krigsförklaringen förklarades det att USA flagrant hade brutit mot neutraliteten och att den amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt redan i september 1941 öppet hade förklarat att amerikanska styrkor skulle anfalla tyska fartyg när man stötte på dem. I krigsförklaringen slogs även fast att sådana anfall redan ägt rum ett flertal gånger mot tyska krigsfartyg och att USA även hade angripit tyska handelsfartyg.

Några timmar efter det att den tyska krigsförklaringen hade överlämnats till amerikanerna höll Adolf Hitler ett tal inför den tyska riksdagen där han förklarade anledningen till krigsförklaringen. Det 88 minuter långa talet sändes även ut i radio till det tyska folket.

I talet nämner Hitler bland annat att han ett flertal gånger kommit med fredsförslag som hade avvisats av Winston Churchill. Han säger vidare att han 1940 var på det klara med att den sovjetiska militära upprustningen hade som syfte att lägga hela Europa i ruiner och att han under inga omständigheter kunde vänta på att Sovjetunionen slog till först (i ryggen på tyska armén då den var upptagen med kriget i väster).

Hitler förklarar hela bakgrunden till kriget, beskriver krigsutvecklingen och i vida historiska termer målar han upp en bild av den europeiska högcivilisationens kamp mot Asien och ett rasblandat och judaiserat USA.

Efter att ha förklarat bakgrunden kommer han efter drygt halva talet in på USA och kritiserar den amerikanske presidenten hårt. Han säger att Roosevelt tillhör den mycket rika överklassen och aldrig har upplevt fattigdom eller krig, till skillnad från Hitler själv. Roosevelt var enligt Hitler en finansspekulant som levde på att stjäla andra produktiva människors levebröd. I en europeisk nation hade Roosevelt, enligt Hitler, slutat i fängelse som en bedragare.

Enligt Hitler hade judarna, i gammaltestamentligt hämndbegär samlat sig kring Roosevelt och hjälpte honom att på olika sätt hetsa fram krig mot Tyskland vilket hela tiden var hans mål:

Den amerikanska presidenten använde allt mer sitt inflytande för att skapa konflikter, intensifiera existerande konflikter och över allt annat, hindra konflikter från att få en fredlig lösning.

Hitler talar om hur Roosevelt och hans medhjälpare sakta men säkert manövrerat in USA i kriget utan att förklara krig. Hur USA införde blockader, ”frös” nationers tillgångar, lät amerikanska piloter slåss på Storbritanniens sida och tränade brittiska piloter i USA. Hur han gav Storbritannien 50 krigsfartyg i utbyte mot militärbaser på brittiskt territorium och började förse britterna med stora mängder krigsmateriel och hur amerikanska krigsfartyg allt oftare, på Roosevelts direkta order, anföll tyska fartyg.

Hitler kungjorde även att Tyskland, Italien och Japan samma dag hade skrivit under en ny överenskommelse länderna emellan. Det var en uppdatering av tremaktspakten som deklarerade att kriget påtvingats dem av USA och att Tyskland, Japan och Italien skulle föra kriget med alla medel och att inget av länderna skulle komma överens om vapenstillestånd eller sluta fred med fienden (USA och Storbritannien) utan att de alla först var helt överens.

Nedan är en klart sevärd video med delar av Hitlers tal från den 11 december 1941.


  • Publicerad:
    2013-12-11 19:45